De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: De nieuwe cao. Waar zetten we op in?

09 oktober 2020

De Unie zet zich in voor een nieuwe cao die recht doet aan de belangen van de betrokken partijen. Deze inzet kenmerkt zich door een combinatie van uitgangspunten en concrete maatregelen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen binnen ING Bank.

Om te komen tot deze inzet hebben we uitvraag gedaan bij de Unie-leden van ING en deze opbrengst gecombineerd met de Perspectiefnota 2020 tot de onderstaande thema’s en inzet. Aangezien we de opbrengst van de vier werkgroepen uit de onderzoeksfase nog niet kennen, kunnen we nog voorstellen wijzigen of nieuw indienen.

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

Met de volgende vijf punten denken wij dat medewerkers zich gewaardeerd voelen voor de productie die zij hebben geleverd en zullen leveren in bijzondere omstandigheden. Dit zijn:

 • De Unie vraagt 3,5% loonruimte voor een éénjarige cao, in te vullen met een structurele loonsverhoging (inflatiecorrectie plus winst, productie en persoonlijke ontwikkeling) en/of verlaging van de standaard werkweek met behoud van salaris en een incidentele corona-uitkering.
 • Om het ondernemerschap te versterken en de betrokkenheid te vergroten, pleit De Unie voor het verstrekken van aandelen ING aan ING’ers. Zo lopen de belangen van de aandeelhouder en de medewerkers meer gelijk op.
 • Een vaste vergoeding voor thuiswerkende ING’ers van minimaal 2 euro per dag (Nibud).
 • Beoordelen; medewerkers en management geven elkaar continue 360 graden feedback en minimaal eenmaal per jaar een 360-graden beoordeling. De ontwikkelafspraken, doelen en uitdagende ambitie en de verhoudingen ertussen worden qua waarde opnieuw bepaald.
 • ING en de vakorganisaties hebben een mooie set van arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen ontwikkeld. De Unie stelt voor om met een gezamenlijke campagne de bekendheid en waardering van het pakket te vergroten aan (potentiële) medewerkers.

Inzetbaarheid

Medewerkers floreren in een cultuur waar medewerkers tijd en waardering krijgen voor de ontwikkeling van hun persoonlijk vakmanschap en het ondernemen met hun talenten. Hun inzetbaarheid vergroot de waarde die aan de klant wordt geleverd bij ING of in een andere arbeidsmarkt. De Unie doet daarom de volgende voorstellen:

 • Iedere medewerker heeft twee uur per week voor persoonlijke ontwikkeling en om in teamverband van en met elkaar te leren.
 • ING biedt iedere medewerker een ontwikkelpad dat via het IDP wordt vastgelegd. Naast ‘harde’ modules waarmee kennis kan worden (op)gewaardeerd is er ook aandacht voor de ‘zachte’ gedragsvaardigheden per medewerkersdoelgroep en leeftijdscategorie.
 • De ontwikkeling van persoonlijk vakmanschap wordt vastgelegd in het IDP, breed ingezet binnen ING en in persoonlijke salarisgroei gewaardeerd.
 • Als een medewerker (tijdelijk) een andere functie aangaat, krijgt deze niet alleen een (digitale) bevestiging maar ook een incentive om jobrotation te stimuleren.
 • Het individuele opleidingsbudget wordt standaard 1500 euro per medewerker. ING streeft ernaar om in december 2021 met iedere ING’er een ingevuld IDP te hebben.
 • Om fit de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen bereiken, pleit De Unie voor het inzetten van een zogeheten 80-90-100 regeling, waarbij medewerkers 80% werken, 90% salaris krijgen en 100% pensioenopbouw hebben.
 • Om de batterij voor langere tijd weer op te laden, stelt De Unie een ‘sabbatical’ voor. De regeling is voor iedere medewerker. Dienstjaren, doorbetaling van salaris en opbouw van verlof zijn onderdelen van de nader in te vullen regeling.
 • In aansluiting op Help@ING stelt De Unie een carrièreswitch-regeling voor. Medewerkers die zich willen heroriënteren op bijvoorbeeld een baan in het onderwijs, zorg of maatschappij krijgen twee jaar de tijd om de helft van de werktijd aan hun heroriëntatie te werken. Doorbetaling van loon en inleveren van bovenwettelijk verlof, sabbatical en/of andere emolumenten zijn onderdeel van de nader te bepalen regeling. Dit ontwikkelpad wordt opgenomen in het IDP.

Arbeidsomstandigheden

Door medewerkers meer regelruimte te geven kunnen zij de optimale werkomstandigheden bepalen en productief zijn. Daarom stellen wij het volgende voor:

 • ING faciliteert medewerkers om thuis te werken of op een ING-locatie conform de Arbeidsomstandighedenwet. Dit houdt in dat de fysieke werkomstandigheden zoals warmte, veiligheid en gezondheid zijn geborgd. Praktisch gaat het om de werkplek, bureaustoel, computer, los op hoogte verstelbaar beeldscherm met toetsenbord en muis. Als beide werkplekken niet mogelijk zijn, wordt er in onderling overleg een alternatief bepaald.
 • Medewerkers kiezen in afstemming met het team en leidinggevende voor een werkplek en -patroon per periode (kwartaal) of combineren deze afhankelijk van het werk.
 • ING geeft betaald verlof aan erkende mantelzorgers dan wel een vergoeding om mantelzorg te laten verrichten door een door de medewerker geselecteerde mantelzorgorganisatie.
 • Het werken met collega’s en bevorderen van de onderlinge verbondenheid is een randvoorwaarde voor productiviteit en werkgeluk en met het ontbreken er van een bron van uitval. ING borgt dit door structureel budget te reserveren voor persoonlijke én team coaching. Dit kan één van de invullingen zijn van de wekelijkse persoonlijke ontwikkeling in teamverband.

Vakbondswerk

Met onderstaande punten worden wij in staat gesteld de belangen van haar (potentiële) leden te behartigen. Daarmee is ING in staat een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

 • ING stelt een bedrag beschikbaar voor een MVO-doel. Wij zetten dit bedrag in voor de werkzaamheden van de stichting Persoonlijk & Betrokken (www.persoonlijkenbetrokken.nl)
 • De faciliteiten voor promotie van het werk van vakorganisaties worden voortgezet.
 • ING betaalt de AWVN-norm voor het werk van de vakorganisaties.

Deze thema’s en uitgangspunten zijn niet limitatief. Wij kunnen nog aanvullingen doen en/of wijzigingen op deze inzetbrief maken gedurende de onderhandelingen.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-5252 2074.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen…

Word gratis lid