De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ICK: Resultaat besprekingen cao 2019

Zoals inmiddels gebruikelijk zijn eind vorig jaar de cao-onderhandelingen voor de Ick-cao gestart. Onze inzet daarbij is zoals gewoonlijk gebaseerd op onze arbeidsvoorwaardennota 2019.

Na aantal onderhandelingsrondes hebben werkgevers ons een ultiem voorstel gedaan. In deze ledeninfo wil ik de leden graag informeren over de inhoud van het voorstel en vragen een mening te geven.

Hoofdpunten onderhandelingsresultaat

  • Cao met een looptijd van 1 jaar.
  • Salarissen worden verhoogd met 2,75% (inclusief 0,4% verhoging van de doelenuitkering).
  • Aanpassing van de seniorenregeling.
  • Introductie van een persoonlijk Duurzame Inzetbaarheids Budget van € 300,- p.p.
  • Studies over thema’s als draagvlak cao, private aanvulling WW/WGA en introductie vertrouwenspersonen.

Wat vindt De Unie?

Loon
Hoewel de economie zich inmiddels flink hersteld heeft, profiteren nog steeds niet alle Ick-bedrijven daarvan in gelijke mate. Dit heeft vooral te maken met de veranderingen in de markt, waarbij steeds meer de nadruk komt te liggen op ‘diensten’. Dit veroorzaakt nog steeds druk op de werkgelegenheid. Met de nu aangeboden loonsverhoging van 2,75% (inclusief een verhoging van de doelenuitkering van 0,4%) lijkt toch nog een enigszins redelijk resultaat te zijn bereikt. Gemiddelde cao-verhoging in 2018 in Nederland is ongeveer uitgekomen op zo’n 2,3% en met dit voorstel lijken we de opgaande trend ook voor de Ick-cao in 2019 te kunnen vasthouden.

Seniorenregeling/Duurzame Inzetbaarheid
Al een aantal jaren wordt er binnen de Ick-sector hard gewerkt aan het project Duurzame Inzetbaarheid (DI). Achtergrond hierbij is dat traditionele seniorenregelingen zoals in de Ick-cao, steeds meer onder druk staan (en verdwijnen). Dit heeft te maken met het feit dat op basis van wet- en regelgeving, afspraken die gebaseerd zijn op onderscheid naar leeftijd eigenlijk niet meer zijn toegestaan. Een lastig dilemma omdat het steeds belangrijker wordt dat werknemers de kans krijgen op een gezonde en verantwoorde wijze te kunnen blijven werken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd.

In plaats van ‘ontzie-maatregelen’ zoals seniorenregelingen zet De Unie daarom in op meer mogelijkheden op het gebied van opleiding, loopbaanadvies en vitaliteit middels een persoonlijk DI-budget. In die lijn hadden werkgevers voorgesteld de huidige seniorenregeling voor iedereen af te schaffen. Dit ging ons echter iets te ver….. Wij verwachten namelijk dat niet iedereen in gelijke mate zal kunnen profiteren van de positieve effecten van een DI-budget. Daarom hebben we – naast de introductie van het DI-budget (€ 300,- per jaar, waarbij het de intentie is dit bedrag komende jaren verder te verhogen) – nog wel een aangepaste seniorenregeling (inclusief garantieregeling) afgesproken.

Voor de besteding van het DI-budget verwachten we komende maanden een digitaal DI-portal te introduceren. Hier wordt door cao-partijen de laatste hand aan gelegd. Overigens staat het bedrijven vrij ook eigen bestedingsdoelen af te spreken.

Derde WW-jaar
Helaas is het nog steeds niet gelukt om concrete afspraken te maken om – net als in veel andere bedrijven en sectoren – de negatieve effecten van de versobering van de WW (en WGA) via een private verzekering eindelijk te kunnen gaan repareren. Het gaat daarbij niet alleen om de duur van de WW, maar ook over de opbouw/hoogte en de relatie met arbeidsongeschiktheid. Dit terwijl het onze indruk is dat bij veel medewerkers hier wel behoefte aan is. Komende cao-periode gaan we opnieuw afstemmen hoe we dit – desnoods op bedrijfsniveau – toch op zo kort mogelijke termijn kunnen realiseren. De vertegenwoordigers binnen de werkgeversvereniging hebben toegezegd daaraan mee te zullen werken.

Neutraal stemadvies
Hoewel we geen echt akkoord hebben bereikt, zijn we voorzichtig tevreden over het resultaat. Natuurlijk hadden we graag een iets betere loonafspraak gemaakt, maar het totaal van 2,75% past in de landelijk ontwikkeling van een opgaande lijn van loonafspraken.

Voor wat de DI-afspraken betreft zijn we echt genoodzaakt een omslag te maken (van ontzie-maatregelen naar investeren in DI) en zien we deze afspraak als een begin van een belangrijke verandering. Een verandering die is ingegeven door alle maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen, waarbij werknemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en werkgevers daarvoor de faciliteiten moeten bieden. Wel vinden we het jammer dat de reparatie van het derde WW-jaar nog steeds niet sectoraal is geregeld. Hoopvol is echter wel dat we komend jaar de handschoen alsnog oppakken.

Omdat we feitelijk ‘uit onderhandeld’ zijn, is het oordeel nu aan de leden. Werkgevers hebben immers duidelijk aangegeven dat het huidige voorstel een ultiem voorstel is.

Gaan de leden akkoord? Dan hebben we een nieuwe cao
Wijzen de leden in meerderheid dit voorstel af? Dan is het nog maar de vraag of werkgevers bereid zijn het voorstel alsnog aan te passen. Zo niet, dan bestaat de kans dat er een cao-loze periode ontstaat. Wat daar de gevolgen van zullen zijn is niet volledig duidelijk……….. Wat wel duidelijk is, is dat er dan bijvoorbeeld geen verplichting bestaat tot structurele aanpassing van de lonen.

Dit alles overwegende leggen we het resultaat met een neutraal stemadvies aan de leden voor.

De leden van De Unie hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.
Dit kan tot maandag 11 februari 2019.

Om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen wil ik alle Unie-leden vragen om daadwerkelijk te stemmen.

Zijn er vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar huug.brinkers@unie.nl.