De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

HDI: Onderhandelingen sociaal plan

Op 2 augustus 2018 heeft De Unie samen met andere vakorganisaties overleg gehad met HDI over het sociaal plan. We hebben een beperkt aantal onderwerpen benoemd die we willen bespreken. Wij zijn ons ervan bewust dat we op een rijdende trein zijn gesprongen. Daarom hebben we in onze voorstellen zoveel mogelijk aangesloten bij de afspraken die HDI eerder maakte met de ondernemingsraad.

Gespreksonderwerpen

De onderwerpen die wij willen bespreken met HDI zijn te onderscheiden in twee categorieën.
Om te beginnen: De Unie wil een sociaal plan dat vergelijkbaar is met andere sociale plannen in de financiële sector. Een aftopping van de beëindigingsvergoeding op € 90.000,- is bijvoorbeeld niet gebruikelijk in onze sector.

Bij andere verzekeraars maken we afspraken in het sociaal plan over scholingsbudgetten. De Unie vindt het belangrijk dat de medewerker een nieuwe toekomst kan opbouwen, eventueel buiten de sector. Daarvoor is vaak omscholing nodig. Een royaal scholingsbudget is daarom gebruikelijk.

Daarnaast zijn er juridische opmerkingen: de afspraken van HDI die in strijd zijn met wettelijke regels of die niet aan het minimum van de wetgeving voldoen. Deze afspraken moet HDI aanpassen.

Een voorbeeld hiervan is de outsourcingsafspraak. HDI heeft een regeling voor het geval dat een bedrijfsonderdeel verkocht wordt en de medewerkers mee overgaan naar de nieuwe werkgever. HDI wil dan eventueel arbeidsvoorwaarden kunnen afkopen. Deze afkoop is in strijd met de wet. De nieuwe werkgever moet in zo’n situatie de arbeidsvoorwaarden gewoon blijven betalen. De Unie kan een afkoopregeling niet onderschrijven.

Een ander voorbeeld is dat een sociaal plan van toepassing moet zijn op alle medewerkers, ook degenen met een tijdelijk contract. HDI gaat ervan uit dat een sociaal plan alleen voor de vaste medewerkers wordt afgesproken.

Financiële ruimte

Bij het overleg van 2 augustus 2018 bleek dat de onze wens, om het sociaal plan op een voor de sector gebruikelijk niveau te brengen, op problemen stuit. HDI zegt een beperkt budget te hebben, het bedrijf moet rekening houden met het budget dat door de Duitse moederorganisatie wordt verstrekt. Verruiming van het budget is niet mogelijk, verschuiven binnen het budget is voor de werkgever wel bespreekbaar. Verschuiving binnen het bestaande budget geeft slechts een beperkte mogelijkheid om iets te verbeteren. We kunnen binnen het huidige budget de beëindigingsvergoeding wel iets omhoog krijgen. Maar niet tot het niveau van een sociaal plan voor de financiële sector.

Hoe gaat het verder?

We hebben een nieuwe afspraak gemaakt op 28 augustus 2018. Voorafgaand aan dit overleg spreken vakorganisaties met de ondernemingsraad.

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail inge.de.vries@unie.nl.