De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Groothandel Levensmiddelen: Praat mee over de cao GIL

Afgelopen week hebben we overleg gehad met de werkgevers over de cao Groothandel in Levensmiddelen, de zogenaamde mantel cao. Hierbij gaat het vooral over afspraken over de loonontwikkeling, het pensioen en de werkingssfeer. Vooral het gesprek over de loonsverhoging en looptijd verloopt nog moeizaam.

Loon

Het gaat economisch goed en De Unie wil dat iedereen daarvan profiteert. Wij zien dan ook een loonruimte van 4,5%. Wat ons betreft zal er naast afspraken over goed werk, pensioen, werkbare roosters en duurzame inzetbaarheid een goede loonsverhoging moeten komen. Dit totaal is dan de totale loonruimte.

Tijdens het overleg voor de mantel-cao van afgelopen week was het de bedoeling om vooral afspraken te maken over het loon en de looptijd. Daarna zouden we in de twee onderliggende cao’s de andere onderwerpen gaan bespreken. De werkgevers wilden dat ineens omdraaien. De onderhandeling over de loonstijging zou dan aan het einde van het algehele overleg plaatsvinden. Het argument was dat er dan meer inzicht is op de ruimte voor loonsverhoging. Dit willen wij juist niet. Anders zou de loonsverhoging weer een sluitstuk gaan worden terwijl wij dit nu eens anders willen doen.

Wat wil De Unie?

We hebben onze eis van 4,5% aan loonruimte gesteld en aangegeven dat hieruit tenminste een loonsverhoging van 2,75% bij een looptijd van 1 jaar betaald moet worden. De overige loonruimte kan dan benut worden voor de kwalitatieve afspraken voor andere arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een verruiming van de 80-90% regeling. We willen dat medewerkers daaraan al 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd kunnen deelnemen (is nu 2 jaar). Het is vaak zwaar werk en dit kan helpen om mensen beter inzetbaar te houden. Maar we willen ook graag dat medewerkers beter in de gelegenheid gesteld worden te werken aan hun ontwikkeling, zowel qua opleidingsmogelijkheden als -faciliteiten. Denk aan de bekostiging van een opleiding, maar ook de tijd ter beschikking stellen die daarvoor nodig is. Ook het vakantiegeld over overuren is zo’n onderwerp dat we (beter) willen regelen. Dit soort zaken dus.

Wat willen werkgevers?

Na moeizaam onderhandelen bedroeg het uiteindelijke loonbod bij een looptijd van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020, 2,5% per 1 december 2019. Overigens wilden de werkgevers dan wel een eventuele premiestijging van het pensioen éénmalig voor hun rekening nemen. Deze stijging van de pensioenpremie mag door het éénmalige karakter geen beslag leggen op de structurele loonruimte wat ons betreft. Óf en zo ja hoeveel deze premiestijging is weten we nog niet. Om daarvan een goede inschatting te hebben gebeurt er nu te veel op pensioengebied. Onlangs is in Den Haag het zogenoemde “pensioenakkoord” tot stand gekomen en daarover worden de leden van De Unie nog geraadpleegd. We weten ook nog niet goed welke invloed de uitwerking van dat akkoord op het pensioen heeft maar het is wel iets om arbeidsvoorwaardelijk rekening mee te houden.

Geef een mening

We zijn benieuwd naar de mening van de Unie-leden. Wat vinden zij van het loonbod van de werkgevers en hoe De Unie daarop gereageerd heeft? Elke mening is waardevol en door lid te zijn van De Unie is er directe invloed op de (toekomstige) arbeidsvoorwaarden. Ook een collega die nu lid wordt mag direct meepraten.

De Unie-leden kunnen hun mening doorgeven door een e-mail te sturen naar Gerard van der Lit, belangenbehartiger voor deze sector via gerard.van.der.lit@unie.nl. Doe dit dan wel vóór 1 juli 2019. Op 9 juli 2019 willen we namelijk eventueel weer verder praten met de werkgevers.