De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Er is een principeakkoord cao Metaal en Techniek

Voor de zomervakantie deden de werkgevers in de Metaal en Techniek nog een eindbod voor de cao Metaal en Techniek. Een nieuwe cao leek ver weg en we hebben zelfs campagne moeten voeren om de werkgevers op andere gedachten te kunnen brengen. Nu kunnen we jou vertellen dat er alsnog een principeakkoord is bereikt voor een nieuwe cao!

Het principeakkoord

De hoofdlijnen van het principeakkoord luiden als volgt:

Looptijd

De nieuwe cao kent een looptijd van 28 maanden, dat wil zeggen van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021.

Loon

De lonen worden op de volgende momenten structureel verhoogd:

  • 1 december 2019: 3,5%
  • 1 juli 2020: 3,5%
  • 1 maart 2021: 0,93%

Daarnaast krijgt iedere medewerker nog een éénmalige uitkering van € 306,- in februari 2021.

Generatiepact

Er komt een recht op het generatiepact vanaf 60 jaar voor de variant 80% werken / 90% salaris / 100% pensioenopbouw. Daar zijn wel een aantal spelregels aan verbonden:

  • Tenminste 1 jaar in dienst bij werkgever
  • Maximale openstaande verlofsaldo bij aanvraag mag 296 uur zijn (meer verlof zal eerst afgebouwd moeten worden)
  • Werkgever kan alleen bij zwaarwichtige redenen een verzoek afwijzen, daartegen kun je dan weer bezwaar maken.

De overige varianten van het generatiepact blijven zoals ze zijn.

Seniorendagen

  • Het eerste recht op seniorendagen (2 x 4 uur) verschuift per 1 januari 2020 van leeftijd 53 naar leeftijd 54. De overige seniorendagen blijven zoals ze zijn.

VPL / Pensioen

  • De volledige VPL-premie wordt in 2021 en 2022 beschikbaar gesteld voor verlenging van de huidige pensioenregeling.
  • De ouderenregeling (VPL) wordt verlengd tot en met 2020. Medewerkers van 60 jaar en ouder behouden hun recht op de ouderenregeling. Dit geldt ook voor mensen die hun baan verliezen als gevolg van faillissement of reorganisatie die binnen de periode weer werk vinden in de sector.

Vakbondscontributie

De vakbondscontributie moet fiscaal vriendelijk vergoed blijven worden vanuit de werkkostenregeling. De mogelijkheid voor werkgevers om in plaats daarvan voor een studiedag te kiezen komt te vervallen.

Opleiding en ontwikkeling

De projecten van de vakbonden rond loopbaanadvisering worden voortgezet.

Werknemers die werkloos worden kunnen, onder voorwaarden, tot 6 maanden na de ontslagdatum gebruikmaken van de mogelijkheden van de scholingsfondsen.

Een mooi akkoord!

De Unie is van mening dat we een mooi principeakkoord hebben kunnen afspreken. Een loonsverhoging van bijna 8% over de gehele looptijd van de cao is een mooi resultaat! Ook zijn wij blij met het recht op een generatiepact. Natuurlijk zijn er ook een aantal kleinere punten waar wij op hebben moeten toegeven, maar die wegen niet op tegen het positieve gevoel dat wij overhouden over het algehele resultaat!

Hoe verder?

Uiteraard zijn het de leden die het laatste woord hebben. Binnenkort informeren wij de Unie-leden over de te houden stemming over het resultaat. Dan zullen wij ook het volledige akkoord toesturen.

Download hier dit bericht om te verdelen onder de collega’s.