De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

DSM stand van zaken cao-onderhandelingen

Op 7 maart 2018 vond het derde overleg plaats tussen de vakbonden en de directie van DSM over de nieuwe cao. Dit overleg werd vroegtijdig opgeschort doordat DSM met haar loonbod ver onder de maat bleef en dat nu ook niet wenste aan te passen.

Inzet vakbonden
Op 8 februari 2018 hebben de gezamenlijke vakbonden ieder hun voorstellen voor de nieuwe cao toegelicht. Daar werd al heel nadrukkelijk gemeld dat de werknemers het nu tijd vinden dat er een goede loonsverhoging komt per 1 januari 2018 van 3,5% bij een looptijd van 1 jaar. Dat is een cruciaal punt voor iedereen.Ook een concrete invulling én aanpak van Duurzame Inzetbaarheid is uitvoerig aan de orde gesteld. Daarnaast is gekeken óf en op welke wijze de suggesties/aanbevelingen van de drie werkgroepen: Resultaatbeloning, Generatiebeleid en Vereenvoudiging van de cao op dit moment zijn over te nemen. Vakbonden vinden dat een aantal suggesties/aanbevelingen wel kunnen worden overgenomen, maar zeker niet alles. Voor een aantal punten is de tijd nu nog niet rijp. Een aantal andere punten is voor de vakbonden niet acceptabel en willen wij dus ook niet overnemen.

DSM ziet het anders
DSM geeft op 22 februari 2018 haar visie op de ontwikkeling van de onderhandelingen over deze cao. Zij wil zich primair richten op het invullen van de aanbevelingen van de drie werkgroepen met daarnaast nog nader te benoemen afspraken over een loonsverhoging. DSM heeft mede via de pers met trots melding gemaakt van de riante financiële resultaten in 2017 en de opgebouwde financiële ruimte die in meerdere  miljarden euro’s geschreven wordt en de tevens zeer positieve verwachtingen voor dit en volgend jaar. Op 7 maart 2018 krijgen vakbonden de concrete invulling van DSM te horen. DSM stelt een cao van 1,5 jaar voor, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2019, met een loonsverhoging per 1 juli 2018 van 2,25%! Ja, voor de gehele looptijd van 18 maanden van deze cao, zonder terugwerkende kracht! Dat is slechts 1,5% per jaar en dan ook nog 6 maanden te laat! DSM geeft daarnaast aan dat zij zeer hecht aan het volgen van de suggesties/aanbevelingen van de drie werkgroepen. Zij zijn van mening dat alleen op die wijze recht kan worden gedaan aan het werk van de werkgroepen.

Teleurstelling
De vakbonden vragen DSM toch nog eens serieus na te denken over hun loonvoorstel en verwijzen daarbij naar de uitdrukkelijke eis van de werknemers: een loonsverhoging per 1 januari 2018 van 3,5% bij een looptijd van 1 jaar. Dit zeker gelet op de financiële resultaten van DSM en de verwachtingen voor de toekomst. DSM geeft aan nu geen ander loonbod te willen doen.

De vakbonden geven aan dat zij dit een onacceptabel voorstel vinden om onderhandelingen te voeren, mede gezien alle financiële mogelijkheden van DSM en het gaat ook nog eens volledig voorbij aan de eis van de werknemers om een goede loonsverhoging te krijgen met ingangsdatum van de cao, per 1 januari 2018!

Indien DSM nu niet bereid is haar loonvoorstel serieus aan te passen, moet het overleg maar opgeschort worden tot 27 maart 2018 zodat DSM tijd heeft om wél een fatsoenlijk loonvoorstel te doen dat recht doet aan de eis van de werknemers en de financiële resultaten van het bedrijf. Wij hopen dat DSM zich de ernst van deze boodschap realiseert en wellicht met Pasen in het vooruitzicht toch het licht ziet.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Suat Koetloe.