De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Drankenindustrie: Onze inzet voor de onderhandelingen

Wij hebben de volgende inzet voor een nieuwe cao Dranken. Deze inzet is tot stand gekomen met de Perspectiefnota 2020 en een uitvraag bij de leden.

 

Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen

 • Wij vragen 3% loonruimte voor een éénjarige cao, in te vullen met een structurele loonsverhoging en/of verlaging van de standaard werkweek met behoud van salaris.
 • Een verhoging van de pensioenpremie komt voor rekening van de werkgever.
 • Een vaste vergoeding voor thuiswerkende medewerkers van minimaal 2 euro per dag (Nibud).
 • Beoordelen; medewerkers en management geven elkaar minimaal eenmaal per jaar een 360-graden beoordeling.

Verlof, werk & privé

 • Werknemers krijgen de mogelijkheid om eens per vijf jaar een betaalde verlofperiode van maximaal vijf keer de wekelijkse arbeidsduur op te nemen.
 • Vanaf 1 juli 2020 is het aanvullend geboorte verlof vijf weken, waarin de werknemer maximaal 70% van het sv-loon betaald krijgt van het UWV. Werkgevers vullen het aanvullend partnerverlof aan tot 100% van het actuele salaris.
 • Werkgevers geven betaald verlof voor het verrichten van mantelzorg, dan wel een vergoeding om dit te laten verrichten door een door de medewerker geselecteerde mantelzorgorganisatie.
 • Invoering van de zogenaamde 80-90-100 regeling, waarbij je gedurende een afgebakende periode 80% gaat werken tegen 90% loon en tegen 100% pensioenopbouw.
 • Werkgevers faciliteren medewerkers om thuis te werken conform de Arbowet. Dit houdt in dat de fysieke werkomstandigheden zoals warmte, veiligheid en gezondheid zijn geborgd. Praktisch gaat het om de werkplek, bureaustoel, computer, los op hoogte verstelbaar beeldscherm met toetsenbord en muis.

Vakorganisaties

 • De werkgevers (h)erkennen het belang van collectieve en individuele belangenbehartiging in het werk van vakorganisaties en (onder)steunen initiatieven voor draagvlak en ledenwerving.
 • Bestaande leden kunnen hun vakbondscontributie, al dan niet via de werkkostenregeling, volledig (fiscaal) declareren.
 • Werkgevers stellen een bedrag beschikbaar voor een MVO-doel. Wij zetten dit bedrag in voor de werkzaamheden van de stichting Persoonlijk & Betrokken (www.persoonlijkenbetrokken.nl).
 • Werkgevers hebben belang bij het collectief organiseren van hun arbeidsvoorwaarden en betalen daarom voor het geleverde werk van de vakorganisaties. De huidige werkgeversbijdrage voor ons wordt gecontinueerd en geïndexeerd.

Deze thema’s en uitgangspunten zijn niet limitatief. Wij kunnen nog aanvullingen doen en/of wijzigingen op deze inzetbrief maken gedurende de onderhandelingen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over deze ledenbrief. Neem dan contact op met de belangenbehartiger, Emanuel Geurts via emanuel.geurts@unie.nl of bel met 06-5252 2074. Voor individueel advies kan er contact opgenomen worden met de collega’s van de afdeling Service Center via 0345-851 963, via e-mail sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

 

Afdrukken