De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Delta Lloyd: Voortgang van het cao-overleg

Op 16 november 2018 zijn er weer onderhandelingen geweest. Hieronder staat het verslag van deze onderhandelingen. We hebben gesproken over harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden (de afstemming van de cao NN en de Delta Lloyd cao). En we hebben van gedachten gewisseld over de afstemming van de sociale plannen.

Harmonisatie

De cao NN Group en de cao Delta Lloyd lijken in veel opzichten op elkaar. Maar sommige arbeidsvoorwaarden zijn erg verschillend vormgegeven. Door de integratie doen steeds meer medewerkers hetzelfde werk met verschillen in arbeidsvoorwaarden. De druk op cao-partijen om te harmoniseren neemt daardoor ook toe.

De Unie is bereid om vanuit deze overweging versneld te harmoniseren. Er is een belangrijke voorwaarde: als we de Delta Lloyd cao openbreken kan dat niet ten koste van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers gaan. We houden daarbij rekening met het juridisch kader van de Wet Overgang van Onderneming.

Veel van de arbeidsvoorwaarden kunnen geharmoniseerd worden. We zijn bijvoorbeeld al heel ver met de harmonisatie van de jubileumregeling, de bedrijfstijdenregeling, ouderschapsverlof en opzegtermijn. Maar er is nog geen eindconclusie over deze onderwerpen.

Andere regelingen zijn lastig te harmoniseren. Dit komt omdat de uitgangspunten in beide cao’s erg uiteenlopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meer- of overwerkregeling, de zaterdagtoeslag, de reiskostenvergoeding en de consignatievergoeding. Hier is door ons een enquête over gemaakt en verspreid. Op vrijdag 23 november 2018 gaan we hiermee verder. Vul bij gelegenheid dan graag de enquête in.

Sociaal plan

Het huidige NN sociaal plan loopt af op 31 december 2018. (Er geldt een uitlooptermijn van 6 maanden zolang partijen bezig zijn om een nieuw sociaal plan af te sluiten). Het huidige sociaal plan Delta Lloyd loopt nog door tot 31 december 2019. De waarde van de sociale plannen is niet gelijk, maar komt wel redelijk bij elkaar in de buurt. NN Group wil beide sociale plannen per 1 januari 2019 harmoniseren. Daarnaast wil NN Group bezuinigingen en meer investering in Inzetbaarheid.

In de voorstellenbrief van De Unie staat dat we willen spreken over harmoniseren van de sociaal plannen. Onze voorwaarde is dat het sociaal plan een niveau heeft dat tenminste gelijk is aan het sociaal plan van Delta Lloyd. Dat is logisch omdat dit sociaal plan nog een jaar doorloopt. Ook vindt De Unie het belangrijk om een sociaal plan voor drie jaar af te spreken. Dit geeft de medewerkers een langere periode van zekerheid.

Wat ons betreft zijn er twee oplossingsrichtingen:
We sluiten een sociaal plan van drie jaar voor NN-medewerkers. En de Delta Lloyd-medewerkers houden nog een jaar hun eigen sociaal plan. Daarna wordt het NN sociaal plan van toepassing. Of we maken een sociaal plan dat meteen voor iedereen geldt. Maar dan moet het niveau van het sociaal plan gelijkwaardig zijn aan het niveau van het Delta Lloyd sociaal plan.

Er is nog een groot verschil in standpunten tussen De Unie en de werkgever. In het cao-overleg hebben we mogelijke oplossingen op hoofdlijnen doorgesproken. Het is de bedoeling dat een werkgroep nog deze week een nadere verkenning uitvoert. Op vrijdag 23 november 2018 gaan we verder met dit onderwerp.

Pensioen

Er is nog geen besluit genomen over de nieuwe pensioenregeling. We hebben een blauwdruk voor de nieuwe pensioenregeling in onderzoek. De kenmerken van de blauwdruk zijn:

  • Een vast premiepercentage van jaarlijks 30% van de pensioengrondslag.
  • Een overgangsjaar in 2019, een nieuwe regeling die ingaat in 2020.
  • Vanaf 1 januari 2020 is de pensioenleeftijd 68 jaar.
  • Vanaf 1 januari 2020 bouw je jaarlijks 1,875% pensioen op.
  • We willen regelmatige indexatie/toeslag mogelijk maken.
  • In 2020 stijgt de werknemersbijdrage naar 7% van de pensioengrondslag (dit is nu 6%).
  • In 2021 stijgt de werknemersbijdrage naar 7,5% van de pensioengrondslag.
  • Het nabestaandenpensioen (gedeeltelijk) op risicobasis. Dit is nu bij NN op opbouwbasis. En bij Delta Lloyd is dit nu ook op risicobasis.

Het standpunt van de vakorganisaties is:

  • De aanpassing van de pensioenregeling is alleen mogelijk als we wel een goede afspraak kunnen maken over collectieve salarisverhoging, salarisgebouw en bovenschaligheidsregeling.
  • Bij een pensioenpremie van 30% hoort een werknemersbijdrage van 6%

De werkgever heeft hier nog niet op gereageerd.

Salarisgebouw

De werkgever stelt voor de loonlijn vast te stellen door de mediaan van de Algemene Markt te verhogen met 2,5%. De vakorganisaties stellen voor aan te sluiten bij de huidige salarislijn van NN Group. We houden vast aan een collectieve salarisverhoging van 3,5% voor 2019.

Vervolg

Het volgende overleg is op vrijdag 23 november 2018. Er zijn nog geen punten van overeenstemming. Dus alle punten komen weer terug.

Een mening of reactie geven? Neem contact met De Unie op via e-mail: inge.de.vries@unie.nl of harma.pethke@unie.nl.