De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-VGZ tweede onderhandelsronde

Op 6 juni 2019 heeft De Unie opnieuw gesproken met de werkgever. Tijdens dit tweede cao-overleg hebben we enkele onderwerpen verder verkend. Er zijn nog geen besluiten genomen.

 

Salarisgroei door vervallen R&O

We hebben besproken hoe de jaarlijkse individuele salarisgroei er vanaf 2020 uit kan zien. Tot nu bepaalde de R&O de jaarlijkse salarisgroei. Met Mijn Koers is er geen jaarlijkse beoordeling meer en zijn nieuwe afspraken nodig voor de salarisstappen die de medewerker naast de cao-verhogingen krijgt. De werkgever heeft van het begin af aan gezegd te willen werken met een vaste periodiek. Dit is een eenvoudig en overzichtelijk systeem. De Unie wil werken met gemiddeld 7 salarisperiodieken tussen het salarisminimum en het maximumschaalsalaris. De werkgever wil kleinere periodieken, waardoor de medewerker dus meer stappen zou moeten maken voordat er een schaalmaximum is bereikt.

Wachtgeld

De werkgever heeft aangegeven de wachtgeldregeling in deze cao-onderhandelingen niet ter discussie te willen stellen. Voor De Unie zijn er twee redenen om wel over de wachtgeldregeling te willen praten. Ten eerste sluit de wachtgeldregeling niet aan bij de huidige pensioenrichtleeftijd. Ten tweede horen wij van leden die van de wachtgeldregeling gebruik maken dat zij zich erg onder druk gezet voelen door een bureau dat door VGZ is ingehuurd om medewerkers uit het wachtgeld te halen.

Persoonlijk opleidingsbudget

In de huidige cao is een persoonlijk opleidingsbudget afgesproken. Deze afspraak loopt in ieder geval door in het jaar 2020. We hebben afgesproken dat we tijdig evalueren hoe het persoonlijk opleidingsbudget wordt gebruikt, en of met dit instrument het doel wordt bereikt dat de cao beoogt. We maken dit jaar afspraken hoe we het persoonlijk opleidingsbudget evalueren. Het gesprek hierover wordt verder gevoerd in het periodiek overleg.

‘Extra verstrekkingen’ zorgverzekering

De werkgever heeft in 2018 medegedeeld dat de extra verstrekkingen voor het personeelscollectief per 1 januari 2020 gaan vervallen. Het gaat om de extra verstrekkingen voor eigen personeel die hun zorgverzekering bij VGZ hebben afgesloten. In deze cao moeten wij een goed alternatief hiervoor afspreken. De ideeën die we tijdens het cao-overleg ontwikkelen, willen we toetsen bij groepen medewerkers. Meedenken hierover? Stuur een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl.

Inspelen op nieuwe wetten

Tot slot hebben we gesproken over nieuwe wetgeving. Zo gaan we de komende tijd verder doorpraten over de gevolgen van de wet arbeidsmarkt in balans (over flexwerk) en de Wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). In de huidige cao is al afgesproken dat medewerkers die net vader zijn geworden 3 weken betaald verlof kunnen opnemen. We moeten bekijken hoe dit past in de Wet WIEG die vanaf 1 juli 2020 van kracht wordt.

Volgend overleg

Op 3 juli 2019 wordt het overleg voortgezet.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van deze e-mail? Of delen van informatie met De Unie? Neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.