De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao Unilever 2018-2019: Het verschil is te groot.

Geen enkele basis om verder te onderhandelen, zonder nieuw mandaat van de leden. 

In dit bericht stellen wij jou op de hoogte van de stand van zaken omtrent het cao-overleg met jouw werkgever Unilever. De essentie hiervan is dat Unilever en De Unie op dit moment zich te ver van elkaar bevinden om überhaupt verder te gaan met het overleg. Zowel inhoudelijk als qua visie is de kloof nu te groot. Daarom hebben wij besloten om terug te gaan naar de leden, fysiek en virtueel om hen een (nieuw) mandaat te vragen.

Op donderdag 30 augustus 2018 en dinsdag 18 september 2018 hebben de eerste twee cao-overleggen plaatsgevonden tussen Unilever en De Unie. Tijdens het eerste overleg heeft Unilever haar positie uitgelegd in deze onderhandelingen en heeft De Unie haar voorstellen toegelicht. In het tweede overleg heeft Unilever haar integrale reactie gegeven op onze voorstellen. Op grond van die reactie is het ons duidelijk geworden dat het moeizame onderhandelingen worden, omdat de standpunten op belangrijke punten ver uit elkaar liggen en niet te verenigen lijken. Nu is het zo dat het bij Unilever wel vaker moeizaam gaat, maar deze keer lijkt jouw werkgever nog “beter” te gaan presteren.

Visie van Unilever

Unilever stelt al 2 tot 3 jaar aan te geven dat het niet goed gaat met het bedrijf. De omzetgroei daalt de afgelopen jaren (2012-2017) met 0,5%. De winstgroei voor Nederland is volgens Unilever 2%, terwijl de loonkosten sneller stijgen. Daarnaast ligt haar arbeidsvoorwaardenpakket volgens Unilever 20% boven de markt. Ook wil Unilever haar laatste fabriek in Nederland graag proberen te behouden, maar daarvoor zullen de lonen dan niet te veel moeten stijgen. Tenslotte stelt Unilever dat de loonsverhogingen de afgelopen 10 jaar hoger zijn geweest dan in Nederland gemiddeld is gegeven. Namelijk gemiddeld 1,95% versus gemiddeld 1,66%. Een verschil van 0,29%. Samen rechtvaardigt dit volgens Unilever een zeer gematigde loongroei.

Voorstellen Unilever

Op grond van haar visie komt Unilever tot de volgende voorstellen:

  • Aantal werknemers op Unilever-contract in Hellendoorn uitbreiden met ongeveer 20 fte’s;
  • Partnerverlof van de bevalling uitbreiden van 2 naar 5 dagen;
  • Afspraken over inzetten van medewerkers met een arbeidsbeperking continueren;
  • Afspraken over onder andere seniorenregeling, loopbaanscan, persoonlijke leerrekening, financiële foto, ontwikkelingsmogelijkheid voor niet-vast medewerkers meenemen in studie over Duurzame Inzetbaarheid en uitkomsten daarvan meenemen in volgende cao;
  • Geen extra afspraken over vakbondsbijdrage of steun internationale vakbondsprojecten;
  • Loonsverhoging van 1,6% per 1 december 2018. Op jaarbasis is dit 0,97%.

Reactie De Unie

De Unie herkent dat het uitbreiden van het aantal vaste medewerkers in Hellendoorn en uitbreiding van het partnerverlof positieve zaken zijn. Hierbij plaatsen wij volledigheidshalve de opmerking bij dat het uitbreiden van het aantal arbeidsplaatsen in Hellendoorn in onze ogen volledig los staat van de cao-discussie. Het is een (mooie!) maatregel, die echter al lang hard nodig was en door bedrijfsbelangen ingegeven. Terechte bedrijfsbelangen overigens. Het uitbreiden van partnerverlof juichen we ook toe.

Wij kunnen ook met het idee meegaan dat een aantal van de door De Unie en andere vakorganisaties ingediende voorstellen worden meegenomen in de studie Duurzame Inzetbaarheid. Een aantal, maar niet allemaal. Zeker als je denkt dat de afspraken die op papier werden gemaakt een aantal jaar geleden over Duurzame Inzetbaarheid, nog steeds geduldig op papier tot uitvoering blijven wachten en deze dus nul euro hebben gekost. Los van deze twee onderwerpen moeten wij constateren dat het gat tussen wat wij vragen en wat Unilever biedt te groot is om serieus het idee te hebben dat wij tot een overeenstemming kunnen komen. Unilever wil al naar verlangen van wat haar het beste uitkomt wel/niet vergelijken met de markt. Ik merk hierbij op dat de 1,66% loonsverhoging van de laatste 10 jaar, over het gemiddelde gaat van de marktsector in Nederland.

Ertussen zaten/zitten bedrijven en bedrijfstakken die in veel zwaarder weer hebben gezeten dan Unilever. Er zijn ook andere opmerkingen gemaakt, ten aanzien van loonkosten over Merit en RAB. Ik wil deze lange nieuwsbrief niet nog langer laten worden en te technisch. Heb jij vragen over de Merit en RAB-opmerkingen stel ze bij de ledenvergaderingen of via e-mail. Mijn constatering is in ieder geval dat in veel gevallen blijkt dat het bij Unilever aan historisch besef ontbreekt met betrekking tot het arbeidsvoorwaarden dossier.

Terug naar de leden

De vakorganisaties gaan de komende periode ledenvergaderingen houden om te spreken over de stand van zaken bij de cao-onderhandelingen. In Vlaardingen staat al een ledenvergadering gepland op woensdag 26 september om 14.00 uur in de aula over de vrijwillige vertrekregeling. Dan willen we het ook direct hebben over de cao. Voor Rotterdam en Hellendoorn zullen nog ledenvergaderingen gepland worden over de cao, naar verwachting in oktober/begin november 2018. Hiervoor volgen nog uitnodigingen. Het volgende cao-overleg staat namelijk gepland voor dinsdag 13 november 2018 en dan willen we in overleg met de leden helder hebben of en, zo ja, hoe we verder kunnen met de cao.

Vragen?

Mocht je naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen Met Marco Vallebella via e-mail marco.vallebella@unie.nl.