De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Cao-overleg en reacties leden werkzaam bij URDV

In deze nieuwsbrief staat een korte samenvatting van het eerste cao-overleg dat plaats heeft gevonden op 30 augustus 2018. Eveneens een samenvatting die De Unie van een aantal leden, werkzaam bij URDV, heeft ontvangen als input voor het overleg over URDV van 13 september 2018.

Cao

Bij het eerste overleg hebben wij zoals verwacht en als gebruikelijk niet echt onderhandeld bij het overleg. Zowel Unilever als De Unie en de collega-vakbonden hebben de respectievelijke brieven toegelicht en vragen beantwoord. Uiteraard neemt De Unie in zo’n sessie alvast positie in, maar echt onderhandeld is er niet.

De voorstellen van De Unie en werkgever zijn bekend.

In de beide brieven hebben onderwerpen als Duurzame Inzetbaarheid en Loon een prominente rol.

Met betrekking tot Duurzame Inzetbaarheid stelt Unilever nu geen afspraken te willen maken in afwachting van de uitkomsten van de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid, die van start is gegaan op 28 augustus 2018. In beginsel zijn wij het daarmee eens. Maar volgens De Unie kunnen wij nu al wel een paar afspraken maken. Omdat zij, in onze ogen, een praktische voorwaarde zijn voor welk Duurzame Inzetbaarheid beleid dan ook.

Denk aan:

  • Loopbaanscans: Noodzakelijk voor bewustwording.
  • Financieel Inzicht: Noodzakelijk om te beoordelen of bepaalde stappen überhaupt voor je te nemen zijn of niet. Of misschien nu niet, maar binnenkort wel.
  • Kunnen cumuleren van Persoonlijke Budgetten: Zodat je niet beperkt bent tot (bijvoorbeeld) een opleiding van € 1.500,- maar je ook duurdere opleidingen kan volgen die echt iets voor jou en jouw loopbaan betekenen.

Met betrekking tot loon stelt Unilever dat de basis waarvan uit verder gepraat moet worden over de gemiddelde inflatie van 2018 tot nu toe (zijnde volgens Unilever 1,37%). Eventuele aanvullingen hierop kan Unilever pas toekennen op het moment dat er duidelijkheid is over de overige cao-afspraken. Een concreet loonbod heeft Unilever niet uitgebracht.

De benadering van De Unie is een andere. Ten eerste kijken wij in relatie tot de looptijd van de cao naar de inflatie tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018. Met andere woorden. Wat kon er met € 1,00 gekocht worden en wat kost dat nu? Die inflatie is 2,1%. Bij het verder kijken naar de BBP ontwikkelingen en de verwachte inflatie, blijven wij ons openingsbod van 3,5% reëel vinden.

Het volgende overleg is op 18 september 2018.

URVD

Heel wat leden hebben hun mening en verwachtingen kenbaar gemaakt over de stand van zaken. Op enkele nuances na, komen die meningen overeen met de uitslagen van een enquête die een collega-vakbond gehouden heeft.

Door de move van URDV zijn er daadwerkelijk drie groepen gecreëerd zijn, met soms uiteenlopende belangen en die onderling (dus binnen dezelfde groep) redelijk verdeeld zijn over “hoe nu verder?”.

Een typisch voorbeeld is de mening over de vraag: moeten wij veel betere voorwaarden uitonderhandelen dan wat URDV nu biedt? Of is “een regeling” toch maar beter dan “geen regeling”? Een redelijk grote minderheid kiest toch voor de tweede optie.

Over het algemeen genomen zijn de grootste wensen van onze leden:

  • Werkgelegenheidsgarantie voor zij die naar Wageningen gaan. En betere randvoorwaarden.
  • Betere regeling voor zij die naar Wageningen mogen, maar niet kunnen of willen.
  • Toch vasthouden aan factor 1.3 voor de groep “moeilijk plaatsbaar”.
  • Wens om, als het even kan, anoniem je keuze te kunnen maken. Leden zijn bang dat een “kruisje” naast hun naam komt, als zij aangeven weg te willen en uiteindelijk toch moeten blijven.
  • Sommige leden willen dat snel een akkoord wordt bereikt.
  • Sommige leden willen dat eerst duidelijkheid komt. Snelheid is minder van belang.

Al met al een beeld waaruit blijkt dat nog heel wat geregeld moet worden en dat voor De Unie bij welke keuze dan ook gemaakt gaat worden, er een groep leden zal zijn die ontevreden is met wat wij hebben kunnen bereiken.

Wij zullen daarom op 13 september 2018 extra ons best doen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Daarna zal het aan de leden zijn om aan te geven wat zij ervan vinden. Als onderhandelingsdelegatie hebben wij het vertrouwen dat onze leden zowel de inhoud van het resultaat, als de uitleg daarvan zullen wegen.

Blijf ons in de komende tijd direct of indirect ondersteunen! Als URDV geen druk van de eigen medewerkers voelt, kunnen wij als delegatie (veel) minder bereiken. Zo eenvoudig kan het zijn.

Contact

Als er vragen of opmerkingen zijn stuur dan een e-mail naar marco.vallebella@unie.nl.