De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

CAK reorganisatie

Afgelopen jaar hebben de vakbonden regelmatig contact gehad met jouw werkgever.

Deze gesprekken vonden in een steeds andere samenstelling plaats. Waardoor het steeds aankwam op een hernieuwde kennismaking met de club mensen van werkgeverszijde, die de voorgenomen reorganisatie vorm moet gaan geven.

Op 21 november 2018 werden vakbonden wederom verzocht kennis te gaan maken met, de senior beleidsadviseur Compensation & Benefits, de heer Robert-Jos de Brouwer. Welke de opdracht heeft meegekregen voorbereidende werkzaamheden te doen, die te maken hebben met voorziene personele krimp binnen het CAK, waarvan het sociaal plan onder andere onderdeel van zal uitmaken.

Bij deze willen wij iedereen informeren hoe wij (de vakbonden) hierop hebben gereageerd:

“Zoals ik al in het telefoongesprek wat wij voerden op 21 november 2018, aangaf, zitten wij niet te wachten op weer een kennismaking.

Al zeker drie keer zijn wij uitgenodigd op het CAK voor bijeenkomsten van deze aard. Iedere keer wordt er ons een ander plaatje voorgehouden, maar wel steeds met dezelfde strekking dat door het verschuiven van taken naar de decentrale overheid er een overtolligheid van personeel gaat ontstaan.

Deze verschuiving zou al aan de orde zijn op 1 januari 2019. Dit zou zo’n 300 mensen gaan betreffen.

Diverse keren hebben wij aangedrongen op het inzetten op voortijdige mobiliteitstrajecten om daarmee te voorkomen dat er sprake zal zijn van gedwongen ontslag in de toekomst. Het CAK heeft aangegeven snel hiermee te beginnen en op 2 oktober 2018 is aan ons (vakbonden) toegezegd snel met een tijdspad te zullen komen.

Tot op heden is, zover als wij kunnen nagaan, hier niet aan tegemoet gekomen. Tegelijk vernemen wij via onze leden dat er op grond van de veronderstelling dat er functies gaan verdwijnen en gevraagd wordt te solliciteren naar andere functies binnen het CAK of het heft in eigen handen te nemen en op zoek te gaan naar een baan buiten het CAK, zonder dat duidelijk is wat daarbij verwacht mag en kan worden aan voorzieningen of faciliteiten. Er worden individuele afspraken gemaakt zonder dat er met vakbonden of OR afspraken gemaakt zijn. Wij voorzien hierdoor verdringing en rechtsongelijkheid.

Op grond van voorgaande willen de vakbonden alleen, en pas dan in overleg, als wij afspraken kunnen maken over het tijdspad en mobiliteit die ingezet gaat worden.

Sterker nog, wij wensen op korte termijn uitgenodigd te worden om op grond van artikel 49s van de ARAR-groepen medewerkers te gaan aanwijzen voor de voorbereidende fase conform het VWNW-beleid Rijksambtenaren. Daarnaast willen wij afspraken maken over mobiliteitsvoorzieningen die voor de overige medewerkers gaan gelden, waarbij onze inzet zal zijn dat deze gelijk zijn aan de voorzieningen uit het VWNW- beleid rijksambtenaren.

In afwachting van een reactie, mede namens Inge de Vries, Bart Schnoor en
Mick Bleijerveld. FNV Overheid”

In het vervolg van deze informatie zullen wij de Unie-leden binnenkort uitnodigen voor een bijeenkomst.

De Unie-leden horen zo spoedig mogelijk wanneer deze plaats gaat vinden.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail inge.de.vries@unie.nl.