De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Betonproductenindustrie: Onderhandelingen in impasse!

De zesde ronde . . .

Op 9 september 2019 vond alweer de zesde ronde in de cao-onderhandelingen plaats. Werkgevers zouden de periode na 8 juli gebruiken om extra mandaat te krijgen voor een basis om een cao-resultaat te kunnen bereiken. Het wordt echter steeds duidelijker dat we in een impasse dreigen te raken.

De ruimte van werkgevers blijkt echter volstrekt onvoldoende en bovendien dreigen we weer in een discussie verzeild te raken over de status van de Duurzaam Inzetbaarheidsdagen.

Kloof tussen wat er gevraagd wordt en wat er geboden wordt

De Unie gaat in haar arbeidsvoorwaardenbeleid 2019 uit van een loonruimte van 4%. De werkgevers gaan uit van 2½%. Alles wat het meer wordt, moet dan weer ergens anders uit gesloopt worden. Inmiddels blijkt in de rest van Nederland hoeveel ruimte er gemiddeld bestaat. Uit de loonruimte komen niet alleen de structurele loonsverhogingen, maar ook de rest aan arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen zoals op het onderwerp pensioen.

Duurzaam inzetbaarheidsdagen: Als je een vinger geeft nemen ze een hele hand

In de vorige cao hebben we ruimte geboden om deze dagen naast vrije tijd eventueel ook in andere vormen op te nemen. Nu worden we hier en daar geconfronteerd met een uitleg dat het niet meer in vrije tijd opgenomen kan worden en dat de werkgevers gaan bepalen aan welke doelen die dagen besteed worden. Met andere woorden: je raakt de zeggenschap over deze dagen kwijt. Dit is verbijsterend! De Betonproductenindustrie had met de DI-afspraken een voorsprong maar werkgevers draaien de klok terug. Duurzaam Inzetbaarheidsdagen zijn een onvervreemdbaar recht van medewerkers. Geen luxe maar een noodzaak! Meer leden hard nodig! (Onder deze omstandigheden).

Looptijd en loon

De werkgevers vinden de horizon waarop zij beleid kunnen uitstippelen niet langer reikt dan 12 maanden, om die reden willen ze geen cao van 2 jaar meer, maar is de inzet een éénjarige cao. Voor wat betreft de loonparagraaf, hebben ze wederom aangegeven dat de ruimte 2,5% is en 0,25% voor pensioen, dus in totaal 2,75%, voor alle materiële zaken in de cao.

De pensioenproblematiek is groot dankzij de spelregels van De Nederlandse Bank. Een bijdrage van 0,25% is zelfs geen druppel op een gloeiende plaat. Werkgevers en werknemers zullen over de brug moeten komen. Zeker als werkgevers hier een verantwoordelijkheid voelen voor de oudedagsvoorziening van hun medewerkers. Met de huidige opstelling laten ze de werknemers in de steek. Deze voorstellen van de werkgevers gaan geen onderhandelingsresultaat opleveren. Als werkgevers vasthouden aan hun voorstellen dreigt een impasse zoals we die een aantal jaren geleden ook hebben meegemaakt. Werkgevers hebben nu tijd gevraagd om met hun achterban in overleg te treden.

Wij wachten de vervolgstappen van werkgevers af en zullen de Unie-leden verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Contact

Neem bij vragen contact op met de belangenbehartiger John Kapteijn via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.