De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Beroepsgoederenvervoer: De Unie sluit akkoord met TLN, VVT en andere vakbonden: beloning vakantiedag en werkdag gelijkgetrokken

Op 19 september 2018 hebben De Unie en de andere vakbonden een derde cao-overleg afgerond met een onderhandelingsresultaat. Het overleg ging over één onderwerp namelijk de beloning van een vakantiedag.

Afgesproken is dat het gemiddelde geldbedrag van de overuren en toeslagen van het afgelopen kalenderjaar ook tijdens het opnemen van vakantiedagen voortaan doorbetaald moet worden. De regeling gaat in op 1 januari 2019.

Hoe zit het ook alweer?

In de praktijk worden vakantiedagen doorbetaald op basis van het ‘kale’ functieloon over 8 uur. Het Europese Hof heeft enkele jaren geleden vastgesteld dat de beloning voor een vakantiedag gelijk moet zijn met die van een gewerkte dag. Tot nu toe worden allerlei toeslagen en overwerk niet meegenomen bij de betaling van een vakantiedag.

Het akkoord van 19 september 2018 geeft aan welke toeslagen voortaan wel meegenomen moeten worden bij de betaling van een vakantiedag. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

De nieuwe cao-afspraak

De nieuwe afspraak gaat gelden vanaf 1 januari 2019. Onderstaande looncomponenten tellen vanaf die datum mee bij het betalen van het loon over je vakantiedagen:

 • persoonlijke toeslag (artikel 23)
 • ploegendiensttoeslag (artikel 36)
 • vuilwerktoeslag (artikel 38 A)
 • onregelmatigheidstoeslag (artikel 55)
 • eendaagse nachtrit / toeslagenmatrix (artikel 37)
 • koudetoeslag (artikel 38 B)
 • consignatievergoeding (artikel 42)
 • reistijd mobiele kranen (artikel 47)
 • overuren + toeslag
 • zaterdaguren (> 40 uur/week)
 • zaterdagtoeslag
 • zondaguren (> 40 uur/week)
 • zondagtoeslag

Berekening

Basis is het functieloon van 1 dag. Daarbovenop komt:

 • de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;
 • het gemiddelde bedrag aan toeslagen dat je het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen, dit telt voor 90% mee;
 • het gemiddelde bedrag dat je het afgelopen kalenderjaar hebt ontvangen aan overuren, zaterdag- en zondaguren boven de 40 uur per week. Deze uren worden afgetopt op 22,75% van het functieloon; dat zijn 7 overuren per week.

Hoe kan dit voor jou uitpakken?

Dat is lastig aan te geven omdat het afhankelijk is van je werk, voor welke toeslagen je in aanmerking komt, of ze structureel zijn en hoeveel overuren je gemiddeld maakt. Uitgangspunt zijn 20 vakantiedagen en 2 bovenwettelijke vakantiedagen (op fulltime basis). Het kan dus variëren van circa € 25,- tot € 50,- bruto extra per vakantiedag. Maar let op de voorwaarden die van toepassing zijn!

Compensatie over afgelopen jaren

Een collectieve cao-regeling met terugwerkende kracht is lastig en bleek onhaalbaar. Bedrijven kunnen extra kosten niet meer in rekening brengen bij hun klanten. We hebben echter doorgezet dat er absoluut een ‘gebaar’ moet komen naar de werknemers. Dat was alleen mogelijk als de betaling in 2019 zou kunnen plaatsvinden en dat is uiteindelijk ook afgesproken. Er is een éénmalige bruto uitkering afgesproken van € 750,-. Deze uitkering wordt in 3 termijnen van € 250,- betaald en wel op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019.

Deze uitkering geldt voor als je:

bent ingedeeld in loonschaal A’ t/m H;

het gehele kalenderjaar 2018 in dienst bent geweest bij dezelfde werkgever;

meer dan 100 uur hebt gewerkt die ieder recht geven op een toeslag.

Om dit bedrag te krijgen moet er een verklaring worden getekend waarin er afstand wordt gedaan van het recht op vergoeding van structurele toeslagen over de vakantiedagen van 2014-2018.

Stemming

Het akkoord is een onderhandelingsresultaat waarover de leden van De Unie moeten stemmen. Pas bij een positieve uitslag is er sprake van een definitief akkoord. Daarom verzoeken wij je om gebruik te maken van je stemrecht als lid van onze vakbond. Wij vinden dit akkoord absoluut de moeite waard omdat er vanaf 2019 een echt hogere doorbetaling kan plaatsvinden van een vakantiedag. Daarnaast is er de afspraak van een uitkering van € 750,-.

De leden van De Unie hebben een bericht ontvangen om te stemmen over dit akkoord.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Han ter Halle per e-mail Han.ter.Halle@unie.nl.