De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

APG: Onderhandelaarsresultaat cao

APG

Na intensieve, maar ook stevige onderhandelingen hebben wij een onderhandelresultaat met de werkgever. Wanneer de leden van de vakbonden hiermee instemmen is er een nieuwe cao met een looptijd tot 1 januari 2021.

Voor een gedetailleerd overzicht van de gemaakte afspraken verwijs ik naar de tekst van het onderhandelresultaat. Deze komt op de site van APG. In deze nieuwsbrief vat ik de afspraken samen. Voor de exacte uitkomsten, aanvullingen en nuances verwijs ik dus naar het onderhandelresultaat.

De loonsverhoging bedraagt in totaal 5,0% structureel en 1,0% éénmalig. Hieronder de toelichting op deze percentages.

Zoals eerder vermeld is op de inzet van De Unie op nagenoeg alle onderdelen ‘winst’ gehaald. Hier volgt de opsomming:

 • Vergoeding ‘Leven in balans’ gaat van € 125,- naar € 200,- netto per jaar. Deze vergoeding kan de werknemer breed inzetten, mits de besteding een duidelijke relatie heeft met zijn gezondheid en vitaliteit. Denk aan de stoelmassage, een sportschoolabonnement, yogalessen et cetera. De regeling is nu zodanig dat iedereen er wel gebruik van kan maken.
 • Iedereen mag gebruik maken van een persoonlijke gezondheidscheck. Een methode om een goed beeld te krijgen van mentale en fysieke gesteldheid. Na het invullen van een anonieme vragentest ontvangt de werknemer een box om nog een aantal metingen te doen. De uitslag is exclusief voor zich zelf. Met de uitslag kan de werknemer aan de slag om zijn eigen gesteldheid te verbeteren. De werkgever krijgt een volledig anonieme samenvatting van het collectief aan uitslagen en kan zijn beleid daarop verbeteren.
 • De werknemer mag vakantiedagen van zich zelf doneren aan een willekeurige collega die mantelzorgtaken verricht. De donatie wordt verdubbeld door de werkgever. De werkgever stelt daarvoor maximaal 1.000 uren per jaar voor beschikbaar.
  Er wordt een portal en een interne helpdesk mantelzorg ingericht waar de medewerkers terecht kunnen voor alle vragen met betrekking tot mantelzorg.
  APG werkt aan een zodanige mantelzorginrichting dat zij in 2020 in aanmerking komt voor ‘erkenning mantelzorgvriendelijke werkplek’.
 • Er komt een pilot/proef op het vervolg van de leerroute. Het vervolg is gericht op de zoektocht hoe collega’s zinvol de opgedane inzichten om te kunnen blijvend ontwikkelen en te kunnen vasthouden.
 • Na de leerroute kan iedereen gebruikmaken van 2 uren ondersteuning door een Future Coach. Dat is dus niet afhankelijk van een ‘intensieffase’, maar bijvoorbeeld gericht op je eigen oriëntatie.
 • Er komt een diversiteitsbudget van € 15.000,-. Een commissie van APG-collega’s zoekt daarvoor zinvolle bestemming.
 • Bij de invoering van de wet Wieg per 1 juli 2020 wordt het partnerverlof verruimd. De wet stelt dat de werkgever 70% moet doorbetalen met een maximum van het dagloon. De werkgever is bereid om na invoering van de wet Wieg deze uitkering aan te vullen tot 100% van het loon. Dit geldt ook voor het adoptie- en pleegzorgverlof, maar deze aanvulling gaat al in per 1 januari 2019.
 • Bij het uit dienst gaan kun je bij de werkgever een verklaring opvragen van de verworven competenties binnen APG.
 • De jubileumgratificatie wordt ook uitgekeerd vanaf een jaar voor jubileumdatum, wanneer de medewerker uit dienst gaat omwille van ziekte en of pensionering. Dit wordt wel wettelijk fiscaal verrekend.
 • De kinderopvangvergoeding gaat van € 250,- naar € 300,- netto per medewerker per jaar.
 • Over de HR-cyclus zijn duidelijke afspraken gemaakt. De complexheid en samenhang van bijvoorbeeld beoordelen en belonen vergt een gedegen aanpak in samenhang. Tijdens de looptijd wordt er gewerkt aan een nieuwe HR-cyclus die inzet is voor doorvoering in de cao vanaf 1-1-2021.
 • Werkgever gaat in overleg met de ondernemingsraad (OR) de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen beslechten.
 • Er komen 10 formatieplaatsen boven de huidige bezetting voor mensen met een arbeidsbeperking. APG-medewerkers met een aangetoonde/getoetste beperking komen in aanmerking voor sollicitatie op deze formatieplaatsen. Om hiermee beter invulling te geven aan de Participatiewet vallen deze formatieplaatsen buiten reguliere reorganisaties.
 • Het sociaal plan wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021.
 • De APG vergoedingsfactor bij ontslag van 1,75 wordt bevroren tot het einde van de looptijd van het sociaal plan.
 • Het loon gaat per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht structureel met 3,0% omhoog. Op 1 april 2020 volgt wederom een structurele loonsverhoging van 2,0%. Daarnaast volgt een éénmalige uitkering van 1,0% per 1 januari 2020.

Onze inzet was 4% op jaarbasis. Doordat De Unie stevig heeft ingezet op een reëel antwoord op de loonontwikkeling is de werkgever uiteindelijk opgeschoven. Van in eerste instantie 2,0% naar uiteindelijk 3,0% in het eerste jaar. En van 1,8% naar 2,0% in combinatie met een éénmalige uitkering van 1,0% in het tweede jaar. Doordat de cao een looptijd heeft tot en met 31-12-2020 is er sprake van een cao met een looptijd van 26 maanden (vanaf 1-11-2018).
Wij denken dat het loonbod van de werkgever een loonbod is dat past bij APG. Afgezet tegen vergelijkbare cao’s in het land ligt het gemiddeld hoger.

De werkgever heeft alle overige regelingen in standgehouden. Alle bestaande rechten blijven geëerbiedigd.

De Unie levert de mankracht voor de technische aanpassingen in de cao. De gezamenlijke vakbonden zijn akkoord gegaan met de benoeming van Raph Heijnen in de commissie ‘technische aanpassingen cao’. Met Raph in deze commissie zijn we ervan verzekerd dat alle bestaande zekerheden niet per abuis worden aangetast.

Met het behalen van alle punten in samenhang durf ik dan ook in bescheidenheid te spreken van een succes. We leggen deze cao dan ook met een positief advies voor aan onze leden. We verzoeken de Unie-leden binnenkort een stem uit te brengen op het onderhandelaarsakkoord.

Zijn er vragen over de inhoud, meld je dan. Dat kan bij mij via e-mail joop.voesten@unie.nl of per telefoon 06-5380 3935, of bij de collega’s en medeonderhandelaars: Paul Zomerplaag en/of Raph Heijnen.

Op dit moment wordt ook overwogen om al dan niet gezamenlijk met de overige vakbonden een ledenbijeenkomst te organiseren.