De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Aegon: Wat gaat er veranderen in de cao

De Unie heeft met de werkgever nieuwe afspraken gemaakt over de individuele salarisverhoging. Het gaat om een wijziging van de cao. De wijziging kan alleen doorgevoerd worden als de leden van de vakorganisaties ermee instemmen. Tijdens de cao-onderhandelingen was al overeengekomen, dat partijen tussentijds een nieuwe afspraak zouden maken over de individuele salarisverhoging.

Achtergrond

Bij de cao-onderhandelingen voorjaar 2018 is afgesproken dat partijen een nieuwe performance management aanpak gaan ontwikkelen. Het doel was om voor eind 2018 de nieuwe aanpak gereed te hebben. Dit bleek echter een te ambitieuze doelstelling. Eerst hebben de vakorganisaties, de centrale ondernemingsraad en Aegon hard gewerkt om een goed performance managementsysteem te ontwikkelen. Aansluitend hebben de vakorganisaties en Aegon onderzocht, hoe de afspraken over individuele salarisverhoging het beste kunnen aansluiten op het nieuwe performance management.

Performance management

Het nieuwe performance managementsysteem heet Evolve. Het uitgangspunt is dat medewerkers hun verantwoordelijkheid nemen en hun werk goed doen. Het initiatief in Evolve ligt bij de medewerker, de nadruk ligt op de ontwikkeling die de medewerker doormaakt om het werk goed te doen.

  • Regelmatige “check-ins” waarbij de vorm en frequentie wordt bepaald door medewerker en manager in plaats van 3 formele momenten in het jaar.
  • Een goede balans tussen resultaat, ontwikkeling en ambities in de gesprekken tussen medewerkers en managers.
  • Doelen gericht op zowel impact en resultaat als ontwikkeling, die in de loop van het jaar kunnen worden aangepast.
  • 3 beoordelingscategorieën – in plaats van de huidige 5 – die gebaseerd zijn op het principe dat de overgrote meerderheid ‘Great’ (midden-categorie) presteert.

Beloning

Er is jaarlijks recht op een individuele salarisverhoging zolang nog niet het maximum van de salarisschaal is bereikt. Tenzij de medewerker een score “Excellent” heeft gekregen; in dat geval kan het salaris doorgroeien tot maximaal het uitloopmaximum van de salarisschaal (110%).

In de huidige regeling is de individuele salarisverhoging afhankelijk van de Relatieve Salaris Positie (RSP) en van de beoordeling van de leidinggevende over de prestaties.

Het nieuwe systeem is eenvoudiger en overzichtelijker. Het salaris, het schaalmaximum en het uitloopmaximum blijven ongewijzigd.

  • Er wordt beoordeeld op een driepuntsschaal (Excellent, Great, not there yet). In principe krijgt de medewerker een norm-beoordeling ‘Great’. In de matrix staat  welke individuele salarisverhoging daarbij hoort.
  • De focus van de beoordeling is hoe de medewerker zich ontwikkeld heeft.
  • Als de leidinggevende en de medewerker tot de conclusie komen dat de medewerker onvoldoende is gegroeid bent in het werk, dan krijgt de medewerker de beoordeling ‘not there yet’. Daar hoort geen salarisverhoging bij.
  • Heeft de medewerker zich uitzonderlijk goed ontwikkeld dan is de beoordeling ‘Excellent’. Daar hoort ook een vast percentage bij, maar de leidinggevende heeft ruimte om de individuele salarisverhoging passend te maken.
  • Er komt één systeem voor Aegon in Nederland. Aegon corporate centrum wordt geharmoniseerd. Voor de medewerkers van Aegon corporate centrum wordt de individuele salarisverhoging minder stijl. Daarom is voor deze groep medewerkers een extra individuele salarisverhoging van 1% per 1 januari 2020 overeengekomen.

Cao-wijziging

Er wordt een nieuwe salarisverhogingstabel vastgesteld. En er komt een duidelijke koppeling met het percentage van de individuele salarisverhoging. De overige bepalingen met betrekking tot de individuele salarisverhoging blijft ongewijzigd. De salarisverhogingstabel wordt:

De invoeringsdatum van de driepuntsschaal en salarisverhogingstabel is 1 januari 2020. Met uitzondering van de medewerkers van Aegon Asset Management en Aegon Global Technology Nederland. Voor de medewerkers van deze bedrijfsonderdelen wordt de driepuntsschaal en salarisverhogingstabel ingevoerd per 1 januari 2021. Het volledige onderhandelingsakkoord is hier te lezen.

Stemmen

De leden van De Unie hebben een uitnodiging gekregen om een stem uit te brengen. Hiermee geven zij aan of ze het wel of niet eens zijn met de tussentijdse aanpassing van de cao. De Unie adviseert om met deze wijziging in te stemmen. Stemmen kan tot uiterlijk 4 augustus 2019.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact met mij op door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl.