De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Wetswijzigingen per 1 januari 2021

17 december 2020

Op 1 januari en 1 juli vinden er altijd wijzigingen plaats op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. De veranderingen vanaf 1 januari 2021? Je leest ze hieronder.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Sociale zekerheid

Minimumloon

Het afgeronde (bruto)minimumloon wordt per 1 januari 2021 verhoogd. De minimumlonen bedragen dan bruto per maand, week en dag in euro’s (exclusief vakantietoeslag):

Dagloon

Ook de daglonen van de ZW-, WW-, WAO- en WIA-uitkeringen worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt verhoogd van € 222,78 naar € 223,40 bruto per dag.

Maximum premieloon

Het maximale loon waarover premies moeten worden afgedragen is voor 2021 vastgesteld op € 58.311. In 2020 was dit € 57.232.

Zorgpremie en -toeslag

De zorgkosten blijven stijgen in 2021, dus de zorgpremies ook: gemiddeld van € 1.414 naar € 1.473 per jaar. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet stijgt van 6,7% tot 7,0%. Om de verzekering enigszins betaalbaar te houden, wordt het jaarinkomen waarbij je in aanmerking komt voor zorgtoeslag verhoogd naar € 31.138. Heb je een toeslagpartner, dan mag jullie gezamenlijke jaarinkomen niet hoger zijn dan € 39.979.

Ook het maximale vermogen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag wordt verhoogd: € 118.479 in je eentje, € 149.819 samen met je toeslagpartner.

Verplicht eigen risico

Het eigen risico blijft in 2021 gelijk: € 385. Dit bedrag moet je eerst zelf betalen aan zorgkosten voordat je een vergoeding krijgt van je verzekeraar. Voor sommige zorg krijg je wel een vergoeding zonder een eigen bijdrage te betalen: denk aan de huisarts, verloskundige hulp, kraamzorg, jeugdzorg en thuiszorghulpmiddelen in bruikleen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft staan op 66 jaar en 4 maanden. Volgens de plannen stijgt dit in zowel 2022 als 2023 met 3 maanden. Pas in 2024 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op 67.

Wajong-wijziging

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) verandert met ingang van 2021. Jonggehandicapten worden voortaan verdeeld onder twee groepen: Wajongers met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie en Wajongers die duurzaam geen mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie.

De eerste groep bestaat uit jonggehandicapten die zijn ingestroomd vanuit de oude Wajong (tot 2010) en de Wajong 2010 (2010-2015). Voor hen staat arbeidsparticipatie centraal. Daarnaast zet de overheid in op inkomensondersteuning, waarbij (meer) gaan werken moet lonen. Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer van jonggehandicapten met mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.

De tweede groep bestaat ook uit mensen die vanuit de oude Wajong-situatie zijn ingestroomd. De overheid voorziet hen alleen van een inkomen. Ze hebben geen recht op arbeidsondersteuning.

Arbeidsrecht

Payroll

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Dit is vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans). Wat dit in de praktijk betekent voor payrollers? Hun payrollwerkgever moet ervoor zorgen dat ze een adequate pensioenregeling hebben.

Meer over lezen? Dat kan hier.

Transitievergoeding voor kleine ondernemer

Werkgevers die hun kleine onderneming vanwege pensionering of ziekte stoppen, krijgen per 2021 recht op compensatie van de transitievergoeding voor hun werknemers. Hetzelfde geldt in het geval dat de werkgever komt te overlijden en dit tot bedrijfsbeëindiging leidt. De werkgever of nabestaanden van de werkgever kunnen compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er mogen maximaal 25 werknemers werken voor de werkgever.
  • Het UWV moet voor minstens één werknemer een ontslagvergunning hebben verleend wegens bedrijfsbeëindiging.
  • Stopt de onderneming vanwege pensionering van de werkgever? Dan is compensatie alleen mogelijk als de werkgever de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
  • Alleen transitievergoedingen die vanaf 1 januari 2021 zijn betaald, komen in aanmerking voor compensatie.

In de gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding staat binnen welke termijnen de compensatie kan worden aangevraagd.

Wetsvoorstel ‘RVU, verlofsparen en bedrag ineens’

Dit voorstel wijzigt een aantal wetten en bevat maatregelen waarover in het pensioenakkoord afspraken zijn gemaakt om meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. De versoepeling van de RVU-heffing en verlofsparen zou op 1 januari 2021 in werking moeten treden. Voor de onmiddellijke uitkering van het bedrag is de invoeringsdatum 1 januari 2022. Let op: het gaat om een wetsvoorstel. Later deze maand wordt mogelijk duidelijk of de wet wordt aangenomen door de Eerste Kamer.

Onder het nieuwe pensioenstelsel krijg je meer keuzevrijheid bij de aanwending van je pensioen, doordat het mogelijk wordt een beperkt deel van je pensioenvermogen ineens op te nemen. Ook krijg je meer ruimte om eerder te stoppen met werken. Hiervoor wordt tijdelijk de mogelijkheid gefaciliteerd om in sectoren en ondernemingen uittredingsregelingen te financieren, waarmee je de mogelijk krijgt om drie jaar voor je AOW-leeftijd te stoppen met werken. Dit wordt gedaan door de pseudo-eindheffing op regelingen van vervroegde uittreding (RVU-heffing) te versoepelen. Daarnaast is afgesproken dat er meer fiscale ruimte wordt geboden om verlof op te sparen, mede om vervroegd uittreden mogelijk te maken.

Vragen?

Meer weten over de Wetswijzigingen per 1 januari 2021? Onze juridisch specialisten staan voor je klaar! Neem gerust contact op met ons Service Center: 0345 851 963 of sc@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid