De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Invloed De Unie op uitwerking pensioenakkoord

08 juli 2020

Op zaterdag 4 juli heeft het Ledenparlement van de FNV ingestemd met de uitwerking op hoofdlijnen van het pensioenakkoord. Eerder heeft de Ledenraad van De Unie zijn standpunt ingenomen: ‘geen ja, geen nee’. Hoe zit dat nu en hoe gaat het verder?

Uitwerking op hoofdlijnen

Vorig jaar hebben de leden van alle vakbonden in meerderheid ‘ja’ gestemd voor het pensioenakkoord. Vervolgens zijn werkgroepen aan de slag gegaan om dit akkoord verder uit te werken. Wat nu voorligt, zijn de uitwerkingen op hoofdlijnen. De Unie en haar vakcentrale VCP hebben aangegeven geen volmondig ‘ja’, maar ook geen ‘nee’ te kunnen zeggen tegen deze uitwerkingen.

Belangrijkste hangijzer

Met name de compensatieregeling voor deelnemers die nadelen ondervinden van het nieuwe stelsel, zoals de minister die voorstelt, kan niet op steun van De Unie rekenen. Waarom dan geen volwaardig ‘nee’? In de uitwerkingen zitten oplossingsrichtingen die ervoor zorgen dat een aantal nadelen van het oude stelsel teniet worden gedaan. Zo laten we in het nieuwe stelsel de gewraakte rekenrente van bijna nul procent los. Er wordt in het nieuwe stelsel meer aansluiting gezocht bij het rendement dat pensioenfondsen feitelijk maken.

Projectierendement

Wij willen echter niet van een casinopensioen spreken. Besef dat ook in het oude systeem de rendementen van pensioenfondsen worden meegenomen in het resultaat van elk jaar. In het oude, huidige stelsel moet de pensioenpot vervolgens naar de toekomst toe doorgerekend worden met de rekenrente van bijna nul. In het nieuwe stelsel mag de pensioenpot doorgerekend worden met een projectierendement, een vorm van een gemiddeld daadwerkelijk gemaakt rendement.

Beter perspectief

Door het projectierendement kan er een beter perspectief komen. Immers: dat pensioenfondsen in de toekomst geen rendementen meer zullen halen, is onrealistisch. Worden er in de toekomst toch jaren achtereen negatieve rendementen gehaald? Dan worden de pensioenen gekort. Maar dat is in het huidige systeem niet anders. Sterker nog: door de huidige rekenmethode staan de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen nu behoorlijk onder druk. Door in het nieuwe stelsel positieve rendementen mee te mogen nemen als projectierendementen naar de toekomst, komt verhoging van pensioenen eerder in zicht. Iedereen profiteert dan van de gemaakte en verwachte (projectie)rendementen.

Draagvlak

Waarom is de steun van de FNV zo belangrijk en zo nadrukkelijk in het nieuws? Om wetgeving door te kunnen voeren is er breed draagvlak nodig in de Tweede en Eerste Kamer. Bepaalde politieke partijen steunen de benodigde wetgeving alleen als de FNV voor is. Nu zij ‘ja’ hebben gezegd, is er voldoende draagvlak om verder te gaan. De minister kan nu de benodigde wetgeving voorleggen aan de Tweede Kamer.

Verdere uitwerking heeft haast

Dinsdag 14 juli komt de Kamer extra terug van zomerreces om met de minister te debatteren over de hervormingen van het pensioenstelsel. Bepaalde wetten hebben haast en zijn ook in het voordeel van onze leden. Zo moet er bijvoorbeeld nog dit jaar een wet door beide kamers om de verhoging van de AOW-ingangsdatum te vertragen, maar ook andere wetgeving is nodig om vervolgens de uitwerking op hoofdlijnen verder uit te werken. Dat is nog complex. Er zijn nog heel veel hobbels te nemen. Minister Koolmees heeft wel toegezegd komend jaar pensioenkortingen in het huidige stelsel te voorkomen, mits de dekkingsgraad van een pensioenfonds eind dit jaar minimaal 90 procent is.

De invloed van de VCP

De invloed van De Unie komt tot zijn recht via de VCP. Maar is die VCP nu door geen volwaardig ‘ja’ of ‘nee’ uitgespeeld? Zeker niet! De VCP heeft ondertussen een aantal politieke partijen benaderd. Sommige Tweede Kamerleden gaan volgende week een aantal vragen stellen waarin de VCP letterlijk wordt genoemd. De VCP pleit voor een andere, kostenneutrale compensatieregeling, die kan rekenen op steun van vakbonden en werkgevers. Volgens de minister kan dit voorstel niet op politiek draagvlak rekenen. Dat mag de minister dan aan de politiek uitleggen. Het is bovendien vreemd, omdat zijn voorstel de arbeidsmarkt voor een grote groep werknemers op slot gaat zetten. Terwijl modernisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt nu net een stokpaardje is van zijn eigen politieke partij.

Maar ook als de wetgeving vorm krijgt, zijn er nog heel veel details te beslechten. In het belang van de leden van De Unie blijven wij ons inzetten voor een rechtvaardig en beter pensioen voor jong en oud. Natuurlijk zijn er zorgen. Maar door aan tafel te blijven, oefenen we invloed uit. Het uitgangspunt voor De Unie is niet veranderen, maar verbeteren en dat doen we graag in het belang van onze leden.

Meer weten

Op onze website hebben we een speciale pagina over het pensioenakkoord en de laatste ontwikkelingen. Heb je toch nog vragen? Stel ze ons gerust! Ons Service Center is elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid