De Unie, in jouw belang

Jouw werk en inkomen

Adequate pensioenregeling voor payrollers

17 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op ‘een adequate pensioenregeling’. Dit is vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans). Wat dit in de praktijk betekent voor payrollers? Hun payrollwerkgever moet ervoor zorgen dat ze een adequate pensioenregeling hebben.

Wanneer kom je in aanmerking voor een adequate pensioenregeling?

Jij hebt recht op een pensioenregeling als werknemers van de inlener in een gelijke of gelijkwaardige functie als jij dat ook hebben. Heeft de inlener geen vaste medewerkers met een gelijke of gelijkwaardige functie, maar zijn die er wel in de sector en hebben die recht op een pensioenregeling? Dan heb jij dat ook.

Wanneer is sprake van een adequate pensioenregeling?

We spreken van een adequate pensioenregeling als jouw basispensioenregeling voldoet aan de volgende eisen:

  • Je basispensioenregeling is hetzelfde als die van medewerkers met een gelijke of gelijkwaardige functie bij de inlener of in de sector.
  • De regeling voorziet in een ouderdoms- of nabestaandenpensioen (op opbouw- of risicobasis).
  • Er is geen wachttijd of drempelperiode voor de regeling.
  • De totale werkgeverspremie bedraagt minstens 14,6 procent van de som van je pensioengrondslag die de werkgever ter beschikking stelt. Let op: dit percentage geldt voor 2020 en is gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland. Deze wordt elke 1 januari aangepast aan de hand van de ontwikkeling van de gemiddelde werkgeverspremie die wordt afgedragen voor Nederlandse basispensioenregelingen.
  • Het maximumpensioengevend salaris is € 110.111 (wettelijke grens 2020, wordt jaarlijks aangepast). De franchise is gelijk aan 100/75 maal de AOW-uitkering voor gehuwde personen (fiscaal minimale franchise voor middelloonregelingen).

Aansluiting bij de bedrijfs- of sectorregeling

Tot 1 januari 2021 val je onder de verplichte pensioenregeling bij Stipp, het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendbranche. Vanaf 1 januari vervalt de verplichtstelling voor payrollbedrijven: je kunt geen pensioen meer opbouwen bij Stipp. moeten dan zorgen voor een adequate pensioenregeling. Een mogelijkheid is dat ze zich aansluiten bij het fonds van de sector of werkgever waar hun payrollers werken. Het is alleen de vraag of bedrijfstakpensioenfondsen willen meewerken aan vrijwillige aansluiting van payrollbedrijven. Bovendien heeft een payrollbedrijf werknemers bij verschillende bedrijven en sectoren, wat zou betekenen dat met verschillende pensioenfondsen een overeenkomst moet komen.

Bedrijven met een eigen pensioenregeling bij een ondernemingspensioenfonds, APF, verzekeraar of PPI kunnen de komende tijd verzoeken van payrollbedrijven verwachten over toetreding van payrollers tot de pensioenregeling. Dit ligt alleen niet voor de hand: als payroller ben je geen werknemer in de ogen van het pensioenfonds en -reglement. Kun je niet aansluiten bij de regeling van je inlener of sector? Dan moet je werkgever vanaf 1 januari 2021 zelf zorgen voor een adequate pensioenregeling.

Gerelateerde berichten

Werken na je pensioen? Zo zit het!

Sommigen kijken tijdens hun loopbaan ontzettend uit naar het moment dat ze met pensioen mogen. Anderen kunnen het zich niet…

Word gratis lid