De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: reactie vraag 14 tot en met 20

19 oktober 2023

De Unie gaat nieuwsbrieven sturen aan onze leden waarin wij ingaan op de Q&A die Aedes op haar site heeft gezet naar aanleiding van het door haar gedane eindbod. Op woensdag bespreken wij vraag 1 tot en met 6 en vraag 7 tot en met 13. Op donderdag bespreken wij vraag 14 tot en met 20. De vragen zijn vetgedrukt, het antwoord van Aedes is cursief gedrukt en in normale druk volgt de reactie van De Unie.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

14. Hebben werkgevers oog gehad voor de hoge inflatie van de afgelopen tijd?
Natuurlijk hebben we als werkgevers oog voor de hoge inflatie. We willen goed en marktconform belonen, maar we willen ook blijven letten op de betaalbaarheid. Met ons bod vinden we dat we de medewerkers flink tegemoetkomen, zonder afbreuk te doen aan de betaalbaarheid waar we voor staan.Vakbonden hadden het liefste een (volledig) herstel van de koopkracht gezien, en het liefste nog een verbetering. De vakbonden hebben tijdens de vierde onderhandelingsronde niet bewogen op hun laatste looneis (van circa 13%). Natuurlijk hebben we als werkgevers alle begrip voor de wens tot een koopkrachtverbetering. Alleen is die looneis niet realistisch. En dat weten de bonden ook. In geen enkele cao hebben de vakbonden dit kunnen realiseren.

De Unie: Hier is sprake van perceptie. Aedes vindt dat zij veel bewogen heeft, maar zoals al eerder aangegeven, heeft Aedes een veel te laag begin bod gesteld en hierop met te kleine stapjes tweemaal bewogen. De bonden hadden toen al tweemaal bewogen, ten eerste hadden we onze voorstellenbrieven bijzonder klein gemaakt, ten tweede hebben we op verzoek van werkgeverspartij nog voorstellen laten vervallen, een erg gevoelig punt voor De Unie was om 5 mei te laten vallen, de verlenging generatiepact en verhoging thuiswerkvergoedingen. Wel hebben we gezegd dat bij een volgende cao-onderhandeling (die voor 2025) ze weer op tafel komen te liggen. Toegegeven De Unie heeft niet bewogen op de loonvraag, de collegabonden hebben dat wel gedaan. Dus deze informatie van Aedes is niet juist. Ik houd het er maar op dat het een perceptieverschil is. Ik heb het antwoord van Aedes bij deze vraag een paar keer moeten lezen, maar kom dan toch echt tot de conclusie dat Aedes koopkrachtbehoud niet nastreeft, omdat zij dit niet realistisch vinden!? Dus hun strategie is daadwerkelijk koopkrachtverlies voor de medewerkers in de sector, ondanks dat jullie al een paar jaar koopkrachtverlies hebben!? Aedes wil dat jullie inleveren op koopkracht.
Ik wil niet flauw doen, maar wat hebben de bestuurders de afgelopen twee jaar ontvangen?……..

15. Hoe zijn werkgevers omgegaan met de petitie die de vakbonden hebben overhandigd?
Tijdens de vierde ronde hebben de vakbonden een petitie overhandigd. Medewerkers hebben door het tekenen van deze petitie hun onvrede geuit over het loonbod van Aedes. We hebben dit signaal serieus genomen en daarom tijdens de  vierde ronde het loonbod (van 8%) verhoogd naar 10%. We vinden dat er nu een goede loonsverhoging ligt die recht doet aan het werk van alle corporatiecollega’s. En ook uitlegbaar is richting huurders.

De Unie: Ruim 1 op de 3 medewerkers hebben de petitie getekend! Te weten 9041 medewerkers hebben in hun petitie niet eens om koopkrachtverbetering gevraagd, slechts om reparatie en behoud. In de petitie wordt gerefereerd aan de verzwaring van het werk door complexiteit en het gebrek aan voldoende medewerkers. Hier gaat Aedes helemaal niet op in, ze vinden dat ze met het eindbod recht doen aan alle medewerkers…..

16. Waarom zijn de werkgevers niet ingegaan op de looneis van de vakbonden om de loonsverhoging in centen en procenten te geven?
Wij vinden dat dit leidt tot een ongelijke behandeling van collega’s. Want medewerkers in de lagere schalen profiteren dan naar verhouding meer vergeleken met de medewerkers in de hogere schalen. Door centen en procenten wordt het loongebouw uit zijn verband getrokken. En dat geeft zeker op de langere termijn problemen. Dat vinden wij niet wenselijk.

De Unie: In principe is De Unie ook tegen centen en procenten, oftewel een vorm van nivelleren. Maar niet om de beweegredenen die Aedes hier aangeeft. Wij zijn geen voorstander van nivelleren, omdat de overheid dat al doet, als jouw werkgever dat dan ook nog doet, betaal je twee keer. Juist de mensen met middeninkomens zoals bij de Woondiensten zijn hiervan dan de dupe. Ondanks dat hebben wij samen met de FNV en CNV tijdens de onderhandeling gezocht naar een oplossing, zodat we met één loonvraag tegenover werkgevers zouden staan, Aedes had ons hierom verzocht. (Dus hoezo hebben we niet bewogen?)

17. Waarom is het systeem van het aanpassingsbedrag in stand gebleven?
Een forse meerderheid van de Aedes-leden staat achter het handhaven van het aanpassingsbedrag. Dat bleek uit een ledenraadpleging onder directeur-bestuurders die we voorafgaand aan de onderhandelingen hebben gedaan. Daarbij speelt mee dat we in de loonschalen (E tot en met H en O) nog steeds meer betalen dan in onze referentiemarkt, de afstand is kleiner geworden maar is er nog steeds. Eind 2025 geldt er voor die loonschalen (E tot en met H en O) ook geen aanpassingsbedrag meer. Nu al het aanpassingsbedrag afschaffen, hadden we niet eerlijk gevonden ten opzichte van de medewerkers in de schalen C en D. Voor de salarisschalen C en D bestaat er geen aanpassingsbedrag meer in 2024. Zij hebben ook de hele ‘rit’ moeten volmaken.

De Unie: Dus het aanpassingsbedrag handhaven blijft, omdat jouw directeur- bestuurder dat wil? Kom op zeg dat is toch geen inhoudelijk argument! Tijdens de onderhandeling werd ook een paar maal gezegd, “ach het zijn nog maar twee jaartjes”. Dit zijn toch geen argumenten, dit zijn getuigenissen van wereldvreemdheid. Weten de directeur-bestuurders eigenlijk wel wat deze bedragen voor hun medewerkers betekenen? (En dat in deze tijd, want de inflatie voor dagelijkse boodschappen is nog steeds torenhoog en het einde is nog niet in zicht, verzekeringspremies gaan omhoog, de belastingen gaan omhoog en de dure wintermaanden staan voor de deur.) Het niet eerlijk vinden ten opzichte van de groep mensen die het hele traject al hebben doorlopen wordt zelfs aangevoerd, Aedes vindt het voor hen niet eerlijk. Sorry maar dezefijngevoeligheid” is hier niet op zijn plaats. Bovendien heeft collega vakbond FNV aan het begin van deze cao-onderhandelingen de bevindingen van hun enquête met de cao partijen gedeeld. Daarin is expliciet over dit onderdeel een vraag gesteld en het antwoord was van zowel de leden als niet-leden en de medewerkers in C en D dat men wilde dat de aanpassingsbedragen voor iedereen per direct worden afgeschaft.
“De afstand is kleiner geworden maar is er nog steeds” is in feite ook geen argument meer omdat verhoudingen in de hele referentiegroep inmiddels niet meer kloppen omdat wij zij gaan achterlopen en de groep ons links en rechts aan het inhalen is.

18. Waarom een onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van stageplaatsen in de branche?
We weten dat veel corporaties al stageplaatsen aanbieden. Net als de vakbonden vinden wij het ook belangrijk dat jonge medewerkers de branche instromen. Het bieden van stageplaatsen kan hierbij helpen. Het is een goed idee om te kijken hoe we ons als branche nog aantrekkelijker kunnen maken voor stagiaires en hoe we stages zo goed mogelijk kunnen regelen.

De Unie: lijkt ons een goed plan.

19. Waarom is er geen afspraak gemaakt over 5 mei als vrije dag (zoals de vakbonden voorstelden)?
Een afspraak om van 5 mei ieder jaar een betaalde vrije dag te maken legt beslag op de financiële ruimte die werkgevers hebben voor 2024. In onze ogen was loon het belangrijkste thema voor 2024 daarom hebben we onze financiële ruimte daar volledig op ingezet.

De Unie: Een gemiste kan voor werkgeverszijde. Hier hadden ze sier kunnen maken en het had geen invloed gehad op de financiële ruimte voor 2024. Immers 5 mei valt dan op een zondag en voor dat jaar daarna 2025, hadden ze het financieel sowieso al ingepland omdat het een lustrumjaar is. Dus het opgegeven argument snijdt eigenlijk geen houtVoor De Unie is 5 mei al altijd een hele belangrijke dag geweest die je niet in geld kan uitdrukken. En met de huidige wereldomstandigheden vermoed ik dat we niet de enige zijn die er zo over denken. Trouwens de CNV leden hebben dit jaar ook aangegeven 5 mei bijzonder belangrijk te vinden.

20. Hoe gaat het nu verder?
De vakbonden gaan het eindbod voorleggen aan hun achterban. Vakbondsleden krijgen de mogelijkheid om te stemmen. We hopen dat dit tot een akkoord over een nieuwe cao Woondiensten zal leiden. Als we een akkoord hebben, dan organiseren we als Aedes een ledenraadpleging onder directeur-bestuurders. De Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC) bespreekt de uitkomsten van de ledenraadpleging. Het Aedes-bestuur neemt vervolgens een besluit, waarbij ze de uitkomst van de ledenraadpleging en het advies van de BAC meeweegt.

De Unie: geen commentaar.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Edith Werger via email Edith.werger@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid