De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Woondiensten: reactie op vragen 1 tot en met 6

18 oktober 2023

De Unie gaat nieuwsbrieven sturen aan onze leden waarin wij ingaan op de Q&A die Aedes op haar site heeft gezet naar aanleiding van het door haar gedane eindbod.  Op woensdag 18 oktober bespreken wij de vraag 1 t/m 6 en in een volgende berichtgeving vraag 7 t/m 13.  Op donderdag bespreken we vraag 14 t/m 20. De vragen zijn vet gedrukt, het antwoord van Aedes is cursief gedrukt en in normale druk volgt de reactie van De Unie.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

1. Waarom hebben de werkgevers een eindbod gedaan?
We hebben in 4 rondes uitvoerig met elkaar gesproken, met name over de loonontwikkeling bij woningcorporaties. Over en weer zijn alle argumenten uitgewisseld en hebben we in de gesprekken met de vakbonden meerdere malen ons loonbod verhoogd. Er is nu geen financiële ruimte meer om het loonbod verder te verhogen. We hebben alle beschikbare financiële ruimte op tafel gelegd.

De Unie: Van onze kant kan niet echt beoordeeld worden of “alle” financiële ruimte op tafel is gelegd. Maar als dit alle financiële ruimte is, dan kun je je afvragen of werkgeverszijde zich dan niet met een te laag mandaat de onderhandeling in heeft laten sturen. Immers, het gebodene biedt bijna iedereen te weinig om koopkrachtbehoud te behouden, of was dit een bewuste strategie? Er zijn door Aedes ook geen financiële cijfers overlegd waaruit zou blijken dat er geen financiële ruimte is. Aedes weet dat jij en jouw collega’s in de afgelopen jaren al koopkrachtverlies hebben geleden. Wanneer ben jij eens aan de beurt koopkracht te behouden of zelfs eens koopkrachtverbetering te krijgen? De bestuurders hebben de afgelopen jaren zelf wel koopkrachtbehoud gekregen. Wederom zijn de werknemers, blijkbaar het sluitstuk van de begroting. Het salaris wordt gezien als een kostenpost en niet als uiting van waardering voor jouw werk. Ook niet in deze tijd, waarbij het tekort aan arbeidskrachten en sowieso de verzwaring van het werk in deze sector, een werkelijke waardering voor jouw werk meer dan op zijn plaats is.

2. Waarom hebben werkgevers voorgesteld het alleen maar over loon te hebben en de rest van de cao vrijwel ongewijzigd te laten?
Zowel werkgevers als vakbonden vinden loon het belangrijkste thema in deze onderhandelingen. Daarom hebben we ervoor gekozen de beschikbare financiële ruimte vrijwel volledig in het loon te stoppen.

De Unie: Dit is juist, die afspraak hebben cao-partijen vooraf gemaakt. Om die reden is de voorstellenbrief van De Unie ook erg kort en zijn we bewust van een hele reële loonvraag uitgegaan, omdat beide partijen zouden proberen snel tot een goed resultaat te komen. In tegenstelling tot de vorige onderhandelingen komt Aedes nu wel snel met een loonbod en verhoogt haar bod best wel snel, deze snelheid is gepast en De Unie waardeert deze handelwijze van werkgevers dan ook zeer. Alleen is het jammer dat zij met een te laag bod is begonnen en te kleine stapjes maakt om enigszins op koopkrachtbehoud uit te komen.

3. Is er bewust gekozen voor een cao met een korte looptijd?
Ja. Een 1-jarige cao past bij de huidige onzekere tijd. We weten niet hoe de inflatie en lonen zich de komende tijd gaan ontwikkelen. Ook is onduidelijk wat de overheid gaat doen om de (lagere) inkomens tegemoet te komen en wat zij gaat besluiten over de (sociale) huurverhoging. Een 1-jarige cao geeft ons als werkgevers ruimte om in een volgende cao (over 1 jaar en niet over 2 jaar) te reageren op de ontwikkelingen van dat moment.

De Unie: Helemaal mee eens.

4. Wat hebben werkgevers aan loon geboden in hun eindbod?
We hebben een loonsverhoging geboden van 10% waarvan 2% als eindejaarsuitkering. Het individuele salaris van werknemers wordt per 1 januari 2024 verhoogd met 8%. Deze loonsverhoging wordt vanzelfsprekend ook doorgevoerd in de salarisschalen (artikel 4.3 en 4.4 cao).
En we introduceren in de cao Woondiensten een structurele eindejaarsuitkering. Deze eindejaarsuitkering bedraagt 2% van het individuele jaarsalaris, gemaximeerd tot 2% van het eindniveau waarin de werknemer zit. De eindejaarsuitkering wordt uitbetaald in december 2024. De eindejaarsuitkering valt niet onder de grondslag voor het pensioen en de vakantietoeslag.

De Unie: Wat werkgever doet is “appels en peren bij elkaar optellen vervolgens bananen en druiven ervan aftrekken zodat je als loon pruimen overhoudt”, dus een loonsverhoging plus eindejaaruitkering minus aanpassingsbedragen minus incorporeren van bestaande eindejaarsuitkeringen en dergelijke levert het daadwerkelijke loonbod op. Gevolg is dat voor de meeste medewerkers wederom sprake is van inleveren van koopkracht, voor een kleinere groep daadwerkelijk koopkrachtbehoud zou kunnen worden gehaald en voor een enkeling nu daadwerkelijk een “koopkrachtverbetering” in het vat zit (als je nooit iets extra’s ontvangen hebt). De Unie wil alleen een goede loonsverhoging voor iedereen (te weten beginloonvraag 12,5%) en de aanpassingsbedragen moeten per direct afgeschaft worden. Daarnaast hebben we “5 mei” gevraagd. Als we bovenstaande fruitige rekensommetjes invullen krijgen we: 8 + 2 = 10, 10 – 1 – 2= 7 nodig om koopkrachtbehoud te realiseren is 13% Je ontvangt daarom 3 tot 6% te weinig.

5. Waarop is dit eindbod voor de loonsverhoging gebaseerd?
Woningcorporaties willen graag goede arbeidsvoorwaarden bieden en zo huidige collega’s behouden. Ook willen corporaties op de arbeidsmarkt aantrekkelijke werkgevers zijn én blijven. Daarnaast is betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt voor ons. Want de maatschappelijke opgaven waar we als corporaties voor staan zijn groot en onze middelen zijn begrensd. Daarom willen we betalen wat gemiddeld in de (semi)publieke sector de praktijk is, maar ook niet meer.
We hebben gezien dat er in 2023 een beloningsachterstand is ontstaan vergeleken met onze referentiemarkt (semi) publieke sector. Aangezien we marktconform willen belonen, maakte dit een inhaalslag noodzakelijk. Voor alle corporatiemedewerkers ligt er met dit eindbod een goede loonsverhoging in 2024, waarmee de beloningsachterstand die in 2023 is ontstaan ten opzichte van onze referentiemarkt is ingehaald.

De Unie: Het klinkt in mijn oren nogal tegenstrijdig wat Aedes hier zegt. Men wil binden en boeien, maar het mag niet meer kosten dan wat gemiddeld in de (semi)publieke sector de praktijk is. Aedes erkent dat ze achterlopen op deze referentiemarkt en denkt met dit eindbod een inhaalslag te hebben gemaakt. Terwijl gelijkertijd Aedes de gangbare praktijk ziet, dat haar eigen leden daar al jaren anders naar handelen. Ze kunnen mensen niet binden en boeien, zoals Aedes stelt en al helemaal geen nieuwe mensen aantrekken. Daarom is er een wildgroei ontstaan aan “extra’s” om te proberen toch medewerkers te kunnen binden en boeien en binnen te halen zodat dit maatschappelijke werk inderdaad uitgevoerd kan worden. Is het niet een beetje vreemd dit nu te ontkennen en maar vast te houden aan “marktconform” aan de referentiegroep waarop je aan te achterlopen bent?

6. Hoe verhoudt onze verhoging zich ten opzichte van afgesproken loonsverhogingen in onze referentiemarkt en BV Nederland?
In onze referentiemarkt ligt de gemiddelde loonsverhoging op ongeveer 7%. In BV Nederland is de gemiddelde loonsverhoging 6%. Onze verhoging ligt daar ruim boven. Bewust, omdat we ten opzichte van de referentiemarkt een inhaalslag moeten maken om marktconform te blijven.

De Unie: Op dit moment is niet precies bekend wat de gemiddelde verhoging is in de referentiegroep. Volgens de AWVN is de gemiddelde loonsverhoging in de BV Nederland 7,2%. Mij is niet bekend hoe Aedes op het lagere percentage van 6 komt. Ik zie werkelijk niet hoe dan de koopkrachtachterstand-reparatie, laat staan koopkrachtbehoud gerealiseerd wordt?!

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met de belangenbehartiger, Edith Werger via email Edith.werger@unie.nl.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid