De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VodafoneZiggo: Onderhandelingsresultaat Sociaal Plan

12 oktober 2023

For English scroll down

Wij hebben met VodafoneZiggo gesproken over een nieuw sociaal plan. Het nieuwe sociaal plan moet ingaan op 1 januari 2024. Op 9 oktober hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Inleiding

De inzet van De Unie tijdens de onderhandelingen is hoofdzakelijk gebaseerd op de resultaten van de DigiC survey die medio dit jaar is gehouden. De uitkomsten van deze enquête zijn bepalende geweest voor onze inzet om tot een nieuw sociaal plan te komen. De enquête is ook bepalend geweest voor het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen. We komen daar later nog op terug.

De belangrijkste afspraken op een rij

Looptijd
De looptijd van het nieuwe sociaal plan is 3 jaar; van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

Bemiddeling
Het belangrijkste doel van het sociaal plan is (als je functie komt te vervallen) dat je wordt bemiddeld naar ander passend werk. Met de afspraken die we nu maken gaan we er van uit dat de kans daarop groter wordt.

Met de nieuwe afspraken verwachten we namelijk dat meer medewerkers zullen kiezen om bemiddeld te worden. Omdat, anders dan in het huidige (oude) sociaal plan, de termijn van bemiddeling NIET op de financiële compensatie bij uitdiensttreding in mindering wordt gebracht. Ofwel: in het nieuwe sociaal plan ‘eet je je ontslagvergoeding niet zelf op’.

De nieuwe bemiddelingsperioden zijn 3 of 6 maanden afhankelijk van je diensttijd bij VodafoneZiggo. Deze perioden zijn korter dan in het huidige sociaal plan. Echter, voor bemiddeling geldt dat een lange bemiddelingsperiode de kans om  bemiddeld te worden zeker niet groter maakt. (En zoals eerder gezegd: in het huidige sociaal plan maakte een boventallige medewerker nagenoeg geen gebruik van bemiddeling omdat hij deze in feite zelf betaalt.)

Veel medewerker gaven in de DigiC survey aan om ingeval van boventalligheid bij voorkeur een andere baan bij VodafoneZiggo te ambiëren. Voor de bemiddeling naar een andere functie binnen VodafoneZiggo (vacatures) hebben we afgesproken dat de regels van de CAO van toepassing zijn. En om de kans op een interne plaatsing te vergroten, behoort een proefplaatsing van maximaal 6 maanden op een vacature ook tot de mogelijkheden.

Tenslotte hebben we afgesproken dat de optie om niet bemiddeld te worden naar ander werk ook blijft bestaan.

Reistijdbepaling
Reistijd is een van de elementen in de beoordeling of een aangeboden nieuwe functie  passend is. Reistijd en de berekening van reistijd kan tot veel discussie leiden. Daarom hebben we afgesproken dat de reistijd zal worden vastgesteld door een onafhankelijk extern bureau. Hierbij kan ook gekeken worden of een in beginsel wellicht niet passende functie passend kan worden gemaakt door bijvoorbeeld afspraken over thuiswerken te maken.

Financiële compensatie
De hoofdregel bij de afspraken over de financiële compensatie ingeval van een  beëindiging van het dienstverband is, dat deze niet lager zal zijn dan de financiële compensatie in het huidige sociaal plan.

De nu afgesproken beëindigingsvergoeding bedraagt de wettelijke transitievergoeding vermenigvuldigd met 1,6 (Het wettelijk maximum is niet van toepassing). Dit bedrag wordt vermeerderd met de bemiddelingsperiode, dan wel met het salaris over die periode en wordt ook vermeerderd met het salaris over de opzegtermijn.

Vervolgens: voor de medewerkers die op 31 december 2023 in dienst zijn van VodafoneZiggo geldt daarenboven dat als de financiële compensatie van het oude sociaal plan hoger is dan de nu afgesproken financiële compensatie, dit verschil voor 100% wordt gecompenseerd.

In de volgende tabel hebben we voor 5 maatmensen een vergelijking gemaakt van de hoogte van de totale financiële compensatie tussen het oude sociaal plan en het nieuwe sociaal plan. Met financiële compensatie bedoelen we het totaal van: de ontslagvergoeding + de waarde van de bemiddelingstermijn  + de waarde van de opzegtermijn. We hebben in het nieuwe sociaal plan afgesproken dat de hoogste uitkomst van toepassing is; in de tabel zijn dat dus de vetgedrukte bedragen.

leeftijd diensttijd salaris Oud sociaal plan Nieuw sociaal plan
29 3 5.273 18.455 28.350
32 7 4.244  29.709 53.455
41 13 5.237 70.702 82.568
48 15 8.067 177.469 143.351
61 27 6.199 269.657 151.578

Ons oordeel

De Unie staat positief tegenover dit resultaat. De allerbelangrijkste reden daarvoor is dat er tijdens de onderhandelingen en in het resultaat recht wordt gedaan aan de uitkomsten van de DigiC enquête. Zo kwam op het voor de medewerkers belangrijkste punt uit de enquête naar voren dat een zeer grote meerderheid (83%!) van de 2.820 respondenten aangaf, dat de financiële vergoeding bij ontslag niet lager zou moeten zijn dan in het oude sociaal plan. Dit is met de huidige afspraken gerealiseerd. En zoals je in de tabel kunt zien ontvangt een boventallige medewerker die jonger is en/of relatief minder dienstjaren heeft een hogere beëindigingsvergoeding dan bij toepassing van het oude sociaal plan.

Ook de wijziging dat je in het nieuwe sociaal plan niet langer je eigen bemiddeling financiert, vinden wij een aanzienlijke verbetering. Meer boventallige werknemers zullen dan naar verwachting kiezen voor bemiddeling naar ander werk.

Het ging niet helemaal zonder slag of stoot

De onderhandelingen waren niet eenvoudig, gingen niet altijd even makkelijk, maar waren steeds constructief en verliepen fair. Beide partijen toonden respect voor elkaars positie en standpunten. Vanaf de start van de gesprekken was ons standpunt dat een nieuw sociaal plan geen of nagenoeg geen achteruitgang mocht zijn van het sociaal plan dat we hadden. Een standpunt dat ook was gestoeld op de massale instemming daarvan via de DigiC enquête. Daardoor waren we in staat om dit standpunt te handhaven en daardoor zag VodafoneZiggo ook dat ze ons daarin tegemoet moesten komen.

Is er nog iets wat we niet hebben bereikt of wat in negatieve zin afwijkt van het huidige sociaal plan? Ja dat is er.

In het huidige sociale plan is geregeld dat als je hebt gekozen voor bemiddeling en je vindt geen andere baan en je komt in de WW, dat er vanuit de cao een aanvulling op de WW-uitkering wordt gegeven. Die aanvulling is daarom relevant omdat in het huidige sociaal plan de bemiddelingsperiode op de ontslagvergoeding in mindering wordt gebracht. Daardoor blijft er meestal geen of een veel lagere ontslagvergoeding over.

In het nieuw af te spreken sociaal plan wordt nu het betreffende cao-artikel dat die WW-aanvulling regelt buiten werking gesteld. Dat is niet onlogisch, omdat in het nieuwe sociaal plan de bemiddelingsperiode niet op de ontslagvergoeding in mindering wordt gebracht. Er is dus altijd een ontslagvergoeding. Daarmee kun je dan een eventuele WW-uitkering aanvullen.

Klik hier als je de gehele tekst van het onderhandelingsresultaat wilt lezen.

Informatiesessie

We geven graag een toelichting op dit resultaat van onderhandelen. Daartoe organiseert De Unie 2 webinars.

Zet deze datums al vast in je agenda door middel van de link hierboven (het webinar staat dan gelijk ook in je agenda). De link naar het webinar vind je ook hier

DigiC

De Unie heeft volgens het DigiC proces deelgenomen aan de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan bij VodafoneZiggo. Dat betekent dat jij en je collega’s betrokken zijn geweest (of die mogelijkheid hebben gehad) bij het maken van onze voorstellen voor het vernieuwen van jouw sociaal plan. Alle medewerkers krijgen ook de gelegenheid om te stemmen over het eindresultaat.

  • Klik hier voor de meest gestelde vragen over DigiC.
  • Klik hier voor de uitkomsten van de DigiC enquête.
  • Klik hier voor onze inzetbrief die is gebaseerd op de uitkomsten van de DigiC enquête

Stemmen

Om te kunnen stemmen zullen jij en je collega’s benaderd worden door het onafhankelijke onderzoeksbureau Innervoice. Dit is dezelfde organisatie die ook de vragenlijst stuurde ter voorbereiding op de sociaal plan onderhandelingen. Via het werkmailadres ontvang je van InnerVoice een bericht met een link naar een stemformulier waar je vervolgens een stem kunt uitbrengen met een toelichting. Stemmen kan van 23 oktober tot en met 3 november.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met één van ons: Jan Admiraal jan.admiraal@unie.nl of Peter Werger peter.werger@unie.nl

 

Negotiation Outcome of VodafoneZiggo Social Plan

 We have engaged in discussions with VodafoneZiggo regarding a new social plan. The new social plan is set to take effect on January 1, 2024. On October 9th, we reached a negotiation outcome.

Introduction

De Unie’s approach during the negotiations is primarily based on the results of the DigiC survey conducted earlier this year. The survey findings have been instrumental in shaping our approach to establish a new social plan. The survey also played a crucial role in the final outcome of the negotiations, which we will discuss later.

Key Agreements Summarized

Duration

The new social plan will have a duration of 3 years, from January 1, 2024, to December 31, 2026.

Mediation

The primary objective of the social plan is to provide mediation to alternative suitable employment if your current role is made redundant. The agreements we are making now are expected to increase the likelihood of successful mediation.

With the new agreements, we anticipate that more employees will opt for mediation because, unlike in the current (old) social plan, the mediation period will not reduce the financial compensation upon termination. In other words, in the new social plan, you won’t deplete your severance pay through mediation.

The new mediation periods are either 3 or 6 months, depending on your length of service at VodafoneZiggo. These periods are shorter than in the current social plan. However, it is worth noting that a longer mediation period does not necessarily increase the chances of successful mediation. (As mentioned earlier, in the current social plan, redundant employees seldom used mediation because they effectively covered the costs themselves.)

Many employees in the DigiC survey expressed a preference for seeking another job within VodafoneZiggo in case of redundancy. For mediation towards a different position within VodafoneZiggo (job openings), we have agreed to apply the rules of the Collective Labour Agreement (CAO). Furthermore, to enhance the chances of an internal placement, a trial period of up to 6 months in a vacancy is also possible.

Finally, we have agreed that the option to not seek mediation for alternative employment will still be available.

Determination of Travel Time

Travel time is one of the factors in assessing whether a offered new position is suitable. Calculating travel time can lead to considerable discussion. Therefore, we have agreed that an independent external agency will determine travel time. This process may also consider whether a initially unsuitable position can become suitable, for instance, by making arrangements for remote work.

Financial Compensation
The general principle in the agreements concerning financial compensation in case of termination of employment is that it will not be lower than the financial compensation in the current social plan. The agreed termination compensation is the statutory severance pay multiplied by 1.6 (the statutory maximum does not apply). This amount is then increased by the mediation period or the salary for that period, and also by the salary for the notice period.

Additionally, for employees in the service of VodafoneZiggo as of December 31, 2023, it is stipulated that if the financial compensation under the old social plan is higher than the currently agreed financial compensation, this difference will be fully compensated.

In the following table, we have compared the total financial compensation between the old social plan and the new social plan for five hypothetical individuals. By financial compensation, we mean the sum of: severance pay + the value of the mediation period + the value of the notice period. In the new social plan, we have agreed that the highest outcome applies; in the table, these are the bold highlighted amounts.

Age Years of service Salary Old social plan New social plan
29 3 5.273 18.455 28.350
32 7 4.244  29.709 53.455
41 13 5.237 70.702 82.568
48 15 8.067 177.469 143.351
61 27 6.199 269.657 151.578

Our Assessment

De Unie views this outcome positively. The most significant reason for our positive assessment is that, during the negotiations and in the final result, the findings of the DigiC survey have been honoured. The most crucial point for the employees, as revealed in the survey, was that a vast majority (83%!) of the 2,820 respondents indicated that the financial compensation in case of termination should not be lower than in the old social plan. This has been achieved with the current agreements. As you can see in the table, a redundant employee who is younger and/or has relatively fewer years of service receives a higher termination compensation compared to the application of the old social plan.
We also consider the change that, in the new social plan, you no longer fund your own mediation, to be a significant improvement. Consequently, more redundant employees are expected to opt for mediation to find alternative employment.

It Wasn’t Without Challenges

The negotiations were not always easy, but they were consistently constructive and fair. Both parties showed respect for each other’s positions and viewpoints. From the outset of the discussions, our stance was that a new social plan should not represent a significant regression from the social plan we had. This standpoint was also based on the widespread approval received through the DigiC survey. This allowed us to maintain our position, and VodafoneZiggo recognized that they needed to accommodate us on this front.

 Is there anything we haven’t achieved or that deviates negatively from the current social plan? Yes, there is. In the current social plan, it is stipulated that if you have opted for mediation and do not find another job, leading to you entering unemployment (WW), a supplement to the WW benefit is provided under the collective labour agreement (cla). This supplement is relevant because in the current social plan, the mediation period is deducted from the termination compensation, often leaving little or no termination compensation.

In the newly agreed social plan, the relevant cla article that governs this WW supplement is now being set aside. This is not illogical because in the new social plan, the mediation period is not deducted from the termination compensation. Therefore, there is always a termination compensation available, which can be used to supplement a potential WW benefit.
For the complete text of the negotiation outcome, click here.

Information Session

We would like to provide further insight into this negotiation outcome. To do so, De Unie is organizing two webinars:

  • Tuesday, October 17, from 2:00 PM to 2:30 PM.
  • Monday, October 23, from 11:00 AM to 11:30 AM.

Please mark these dates in your calendar using the ICS link (the link to the webinar will also be added to your calendar). You can find the webinar link here.

DigiC

De Unie participated in the negotiations for a new social plan at VodafoneZiggo through the DigiC process. This means that you and your colleagues have been involved (or had the opportunity to be involved) in shaping our proposals for the renewal of your social plan. All employees will also have the opportunity to vote on the final outcome.

 – Click here for the most frequently asked questions about DigiC
– Click here for the results of the DigiC survey
– Click here for our proposal letter based on the DigiC survey results

Voting

To vote, you and your colleagues will be contacted by the independent research agency, InnerVoice. This is the same organization that sent the questionnaire in preparation for the social plan negotiations. You will receive a message from InnerVoice via your work email address with a link to a voting form where you can cast your vote and provide comments. Voting is open from October 23th to November 3th.

Contact

If you have any questions regarding this message, please contact one of us: Jan Admiraal at jan.admiraal@unie.nl or Peter Werger at peter.werger@unie.nl

 

Gerelateerde berichten

Word gratis lid