De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

VodafoneZiggo FAQ

12 mei 2023

Meest gestelde vragen

Wie is De Unie?

Wie is De Unie? De Unie is een vakbond. Wij onderhandelen namens werknemers over loon, vakantiedagen, scholing en nog veel meer en leggen die afspraken vast in een cao. Dat doen we voor ruim 2 miljoen werkenden in vele bedrijven door heel Nederland. Daarnaast helpen wij werknemers met allerlei vragen over hun werk, inkomen en loopbaan. De Unie onderhandelt bij ruim 200 cao’s in Nederland en doet dat al meer dan 100 jaar. Daarnaast biedt De Unie ook individuele (juridische) belangenbehartiging aan haar leden op het gebied van werk, inkomen en loopbaan. Wil je hier meer over lezen kijk dan op: https://www.unie.nl/jouw-werk-en-inkomen

Wat is DigiC?

DigiC is een aanpak waarbij de cao tafel worden ondersteund door een extern onafhankelijk onderzoeksbureau om te komen tot goede afspraken over jouw arbeidsvoorwaarden. In deze aanpak krijgen alle medewerkers (je hoeft geen lid te zijn van een vakbond) de gelegenheid om mee te praten én mee te beslissen over hun nieuwe cao. De aanpak is ontwikkeld door vakbond De Unie in samenwerking met onderzoeksbureau Innervoice maar wordt aan alle bij een cao betrokken vakbonden aangeboden. Het bureau werkt voor de cao tafel. Lees meer over het proces op: www.digic.nl

Waarom is DigiC ontwikkeld?

Steeds minder mensen worden lid van een vakbond. In het bijzonder als het gaat om de cao dan zien we dat steeds minder werknemers gemotiveerd zijn om via een vakbondslidmaatschap daar over mee te praten. Om die reden heeft de Sociaal Economische Raad (SER), waarin alle vakbonden en werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd, in 2013 een unaniem advies uitgebracht waarbij ze stelt dat ook niet-leden bij de totstandkoming van de cao betrokken moeten worden. De Unie heeft dit advies ter harte genomen en past nu op steeds meer cao tafels het DigiC proces toe.

Wie is InnerVoice?

InnerVoice is onderdeel van het succesvolle marktonderzoeksbureau MWM2; specialist en marktleider op het gebied van marktonderzoek, research panels en –communities en de hardste groeier in de Nederlandse onderzoeksmarkt in de laatste 10 jaar. Waar MWM2 zich richt op luisteren naar klanten, richt InnerVoice zich volledig op het luisteren naar medewerkers. InnerVoice werkt voor tal van opdrachtgevers, nationaal en internationaal, in alle branches.
InnerVoice richt zich op medewerkersonderzoek , zowel kwantitatief als ook kwalitatief. Hierbij maken zij gebruik van hun eigen hoogwaardige Crowdtech technologie. InnerVoice is gespecialiseerd in medewerkers- en arbeidsvoorwaarden onderzoek, medewerkers- communities en -panels.

Hoe verloopt het DigiC proces?

Het proces start met panelgesprekken. Daarvoor kan iedereen zich bij het onderzoeksbureau opgeven. In die gesprekken zal een panelleider met de deelnemers in gesprek gaan over arbeidsvoorwaarden. Waar liggen de voorkeuren? welke thema’s zijn van belang? Etc. De uitkomsten van de panelgesprekken worden met de cao-partijen gedeeld en besproken. Daarna maakt het onderzoeksbureau een vragenlijst (enquête) gebaseerd op deze uitkomsten en verstuurd deze aan alle medewerkers. Iedereen kan nu zijn mening geven over de thema’s die in de panels naar voren zijn gekomen. De uitkomsten van de enquête worden uiteraard met iedereen gedeeld en staan centraal in de gesprekken en onderhandelingen over jouw nieuwe cao.

Zodra er aan de onderhandelingstafel een onderhandelingsresultaat wordt bereikt zal dit resultaat ook weer aan alle medewerkers worden voorgelegd. Ook deze peiling wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau. De uitslag wordt gedeeld met de cao tafel. Voor vakbond De Unie is de uitkomst van deze peiling leidend bij het besluit om de cao definitief te maken. Zie ook www.digic.nl

Waarom zou ik deelnemen?

Om goede en passende afspraken te kunnen maken over jouw arbeidsvoorwaarden is het van belang te weten wat jij belangrijk vindt. Hoe meer medewerkers meedoen, hoe beter de onderhandelaars aan de cao tafel weten wat zij moeten afspreken voor een goede cao/sociaal plan. Jouw mening telt!

Is deelname anoniem?

Absoluut. Het onderzoeksbureau Innervoice is MOA-gecertificeerd en voldoet aan de hoogste ISO normeringen op het gebied van onderzoek (ISO 27001 en ISO 20252). De onderzoeksactiviteiten zijn daarmee ook altijd AVG-proof en waarborgen jouw anonieme deelname.

Hoe kan ik meedoen aan het DigiC onderzoek?

Je ontvangt via je werkgever een uitnodiging om je op te geven voor de panelgesprekken. Ben je lid van De Unie, dan ontvang je die ook via De Unie. Na de panelgesprekken volgt een enquete onder alle medewerkers. De enquête zal direct aan jou verstuurd worden door het onafhankelijk onderzoeksbureau InnerVoice. Je werkgever heeft enkel voor dit onderzoek jouw mailadres eenmalig beschikbaar gesteld aan het onderzoeksbureau (niemand anders heeft toegang tot jouw gegevens).

Kan ik onder werktijd meedoen aan het onderzoek?

Ja, we hebben met VodafoneZiggo afgesproken dat het mogelijk is om onder werktijd deel te nemen aan het onderzoek.

Kan ik ook schriftelijk deelnemen aan de enquête en/of de peiling?

Nee, helaas is dit niet mogelijk. Enkel via pc/mobiel/tablet kan deelgenomen worden aan de enquête en peiling.

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Op de eerste plaats zullen de onderzoeksresultaten voor vakbond De Unie de basis vormen voor de cao besprekingen. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan alle medewerkers, werkgever, OR en sociale partners bij de werkgever. De Unie gebruikt de resultaten in combinatie met haar jarenlange ervaring met, en kennis van arbeidsvoorwaarden om haar voorstellen voor de onderhandelingen te formuleren. Tijdens de onderhandelingen vormen de onderzoeksresultaten dus een belangrijk uitgangspunt.

Moet ik lid zijn van een vakbond om mee te doen?

Nee, je hoeft geen lid te zijn van een vakbond. Als jij werkt bij VodafoneZiggo dan telt jouw mening, jouw stem, volwaardig mee.

Hoe weet ik wat De Unie vindt van het onderhandelingsresultaat?

De Unie zal bij het onderhandelingsresultaat aangeven hoe het onderhandelingsresultaat zich verhoudt tot de onderzoeksresultaten uit het DigiC proces en tot wat gebruikelijk is in de markt en hoe je dit als werknemer voor jezelf kunt wegen/beoordelen. Daarbij heb je als werknemer de mogelijkheid om naar informatiesessies van De Unie te komen en je kunt altijd contact opnemen met de onderhandelaar van De Unie via vodafoneziggo@unie.nl.

Hoe werkt de peiling over het onderhandelingsresultaat?

Zodra er een onderhandelingsresultaat is bereikt zal dit resultaat door onderzoeksbureau InnerVoice middels een peiling/referendum worden voorgelegd aan alle medewerkers Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als bij de enquête. In de peiling wordt het onderhandelingsresultaat gepresenteerd en krijg je alle gelegenheid om je goed te (laten) informeren over de inhoud van het onderhandelingsresultaat. Daarna mag jij je stem uitbrengen. Indien de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór het onderhandelingsresultaat stemt, dan zal De Unie de cao definitief maken.

Wordt DigiC ook toegepast voor het sociaal plan?

Ja, naast de cao wordt DigiC ook ingezet voor de sociaal plan besprekingen. Daardoor hebben ook bij dit belangrijke onderwerp, alle werknemers een stem.

Hoe wordt DigiC gefinancierd?

De werkzaamheden van het onderzoeksbureau (panelgesprekken, survey en de stemming) worden gefaciliteerd door de werkgever. En de kosten van deze werkzaamheden komen voor rekening van de werkgever.

Hoe worden de vakbonden vergoed voor hun inzet?

De betrokken vakbonden krijgen enkel inkomsten uit contributies van leden en een zogenaamde werkgeversbijdrage (zoals bij nagenoeg alle bedrijven en sectoren in Nederland tussen vakbonden en werkgevers wordt afgesproken). De afspraken over de werkgeversbijdrage staan vastgelegd in de cao en bedragen bij VodafoneZiggo 40.000 Euro per jaar per vakbond.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid