De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Verslag vijfde cao-overleg UWV

16 december 2022
UWV cao De Unie

De Unie vraagt namens jou in deze cao-onderhandelingen een stevige salarisverhoging en we willen de kostenvergoeding verhogen. Terecht want de inflatie is hoog en het is niet fair als medewerkers kosten moeten maken om hun werk te kunnen doen.

 

Waar hebben we over gesproken?

De ochtend van het overleg van 14 december is door vakorganisaties gebruikt om onderwerpen aan de orde stellen waar in deze onderhandelingen nog weinig aandacht aan is besteed. Het ging vooral om onderwerpen die niet direct kostenverhogend zijn. We kunnen de kosten voor UWV niet blijven opstapelen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Onder andere de volgende onderwerpen zijn besproken:

  • De medewerkers die het niet eens zijn met hun functie-indeling of functieomschrijving kunnen nu moeilijk bezwaar maken. De Unie wil de bezwaarprocedure toegankelijker maken.
  • We hebben verschillende cao-afspraken doorgeleid naar studiegroepen. De voortgang van deze cao-studies is vertraagd. We willen de studiegroepen een verse start geven. Dit betreft bijvoorbeeld de studie die moet bevorderen dat flexwerkers een vaste baan kunnen krijgen.
  • De cao kent een bepaling dat je gekochte verlofdagen nog hetzelfde jaar moet opnemen. Deze bepaling willen we schrappen omdat het niet past bij de spaarverlof afspraak die ook in de cao staat.
  • In de vorige cao is afgesproken dat de medewerker met zijn leidinggevende af kan spreken dat het tijdelijk vitaliteitspact (6 maanden) wordt genoten voorafgaand aan de instap in het structurele vitaliteitspact. De bedoeling was daarmee de instapleeftijd op 61 jaar en 6 maanden te krijgen. In de praktijk blijkt deze afspraak niet uitgevoerd te worden. We willen bespreken hoe we deze bepaling beter kunnen opschrijven.

Ook de werkgever heeft wijzigingsvoorstellen in het gesprek gebracht, het gaat onder andere om de volgende zaken:

  • Regeling doorwerken na AOW-leeftijd
  • Procedure indienen declaraties
  • Tussentijdse opzegging

De middag hebben we gebruikt voor het gesprek over de verbetering van de financiële arbeidsvoorwaarden. Vakorganisaties hebben samen met UWV onderzocht of er toch mogelijkheden waren om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. De focus lag daarbij op structurele salarisverhoging en de kostenvergoedingen. Ook het oprekken van de looptijd in combinatie met loonstijgingen is aan
de orde gekomen. In dit gesprek is duidelijk geworden dat het standpunt van vakorganisaties enerzijds en UWV anderzijds te ver uit elkaar liggen.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dit kan al vanaf €0! 

Petitie

Vakorganisaties hebben samen een petitie opgesteld. Door het ondertekenen van deze petitie vraag je de Raad van Bestuur van UWV om een hoger salarisbod en om een betere kostenvergoeding. Wij vragen jou deze petitie hier te tekenen en om dit bericht ook door te sturen naar je collega’s. Ook medewerkers die geen lid zijn van De Unie, kunnen de petitie ondertekenen.

 

Gerelateerde berichten

UWV: Pensioenregeling

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we hard moeten doorwerken aan het…

UWV: Verslag diverse overleggen

Dit voorjaar is de cao tot stand gekomen. Sindsdien heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden tussen De Unie en UWV. Er…

Word gratis lid