De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

RJC Martinair: De Unie sluit MB-cao met RJC

23 juni 2023

De Unie kerstgroet van 2022 bevatte 10 wensen voor 2023 in de aanpassing van het arbeidsvoorwaardenhandboek. Ook was daar een uitgestoken hand richting Olaf Hoftijzer om in een prettige sfeer de onderhandelingen snel op te pakken. Uiteindelijk zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een fijne werkomgeving. We kunnen nu concluderen dat RJC aan het grootste deel van de wensenlijst tegemoet is gekomen. En dat de onderhandelingen ook in een constructieve prettige samenwerking zijn verlopen, is voor een groot deel te danken aan de wijze waarop Olaf zich in de onderhandelingen heeft gemanifesteerd. De delegatie wil hem daarvoor een groot compliment maken. De wil om voor alle medewerkers een mooi pakket aan extra arbeidsvoorwaarden af te sluiten, bovenop de door De Unie afgesloten Metalektro-cao, heeft daarbij de doorslag gegeven.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Afspraken voor ALLE collega’s

De Unie vindt het belangrijk dat wij voor ALLE collega’s een aanzienlijke verbetering van het arbeidsvoorwaardenpakket afspreken. We zijn immers geen “single-issue” vakbond maar een brede vakbond die zich hard maakt / hart heeft gemaakt voor iedereen die zich dagelijks inzet om onder fijne werkomstandigheden vliegtuigen in de lucht te houden. Of dat nu is door daadwerkelijk eraan te sleutelen, werkzaamheden te plannen, logistiek te organiseren, trainingen vorm te geven, een team te leiden, het salaris op tijd over te maken, alleen samen kunnen we dat vertrouwde mooie bedrijf in stand houden en uitbouwen. Ook het RJC vindt dat belangrijk, getuige de wil om de volgende zaken met ons af te spreken.

Behouden, binden en boeien

We denken dat we met deze afspraken een evenwichtig pakket aan extra arbeidsvoorwaarden af te spreken om huidige collega’s te behouden, nieuwe collega’s te binden en iedereen te boeien. We leggen nu de laatste hand aan de tekst van het onderhandelaarsakkoord zodat jij er volgende week over kan stemmen. Een deel van de afspraken gaat namelijk al vanaf de salarisbetaling van volgende maand in. Een belangrijk thema is levensfasebewust personeelsbeleid. Veel van onze afspraken zijn daarop terug te voeren. Het is goed dat RJC hier onderscheidend in probeert te zijn.

MB-cao

Hieronder een overzicht van de overeengekomen afspraken. Volgende week volgt er een formeel protocol met alle details, dat wij daarna ter stemming aan de leden zullen voorleggen. De afspraken zullen, na instemming van de leden, in het arbeidsvoorwaardenhandboek opgenomen worden. Dat arbeidsvoorwaardenhandboek zal op uitdrukkelijk verzoek van De Unie aangemeld worden als Metalektro-B cao. Dat vinden wij belangrijk omdat we daardoor zeker weten dat we op gezette tijden met het RJC om tafel gaan om ons handboek te bespreken, te vernieuwen en aan te passen aan de op dat moment heersende context waarin RJC opereert.

Afspraken voor IEDEREEN

 • Verhoging eindejaarsuitkering (EJU) (nu 3.5%): december 2023 naar 6.0%, december 2024 naar 8.334% (volledige 13e maand); hiermee lossen we een 15 jaar oude belofte in;
 • Vergoeding kosten woon-werkverkeer van maximaal 25 kilometer (enkele reis) naar maximaal 75 kilometer (enkele reis) per 1 juli 2023; Hierdoor wordt de vergoeding 3 maal zo hoog;
 • Maximale winstdeling naar € 3.250,- door de staffel te verlengen. De winstuitkering zal niet meer gekort worden bij ziekte. Ziekte overkomt je immers. We gaan wel naar een pro rata uitkering bij collega’s die in- en uitdiensttreden (ook door pensioen). Je krijgt de winstdeling uitbetaald over de periode dat je eraan bijgedragen hebt. De ingangsdatum is
  1 januari 2024 waarmee de winstdeling over dit boekjaar (2023) wordt uitgekeerd volgens de nieuwe afspraak;
 • Duurzaam InzetbaarheidsBudget (DI-budget) van € 250,- naar € 500,- per jaar vanaf 1 januari 2024. Maximaal 3 jaar sparen tot € 1.500,-, daarna vervalt het eerste jaar (€ 500,-) mocht je dat nog niet gebruikt hebben. Resterende huidig DI-budget (maximaal € 1.250,-) nog te besteden tot eind 2024. In 2024 kun je dus maximaal € 1.750,- uitgeven mocht je de afgelopen jaren niets van je DI-budget hebben gebruikt. RJC zal met OR (ruimere) bestedingsdoelen vaststellen;
 • Gedifferentieerde WGA-premie: vanaf 1 januari 2024 zal RJC niet meer de 50% van deze premie op jou verhalen (artikel 3.8.5 van de cao Metalektro). Het zal dus niet meer ingehouden worden op jouw loon;
 • Overwerk wordt voortaan op alle momenten beloond met een toeslag van 100%. Invoering vanaf 1 juli 2023 (tenzij niet uitvoerbaar, dan volgt overleg over een wel haalbare datum);
 • Aanvullend geboorteverlof (Wet WIEG) van 5 weken zal RJC volledig doorbetalen. De wet regelt dat je 70% van het SV-loon krijgt (gemaximeerd op max dagloon). RJC vult dat aan tot 100% van je feitelijke salaris;
 • Vergoeding voor stagiairs gaat omhoog naar € 630,- per maand (was
  € 300,-) over heel 2023. We kijken of we dit voor langere tijd kunnen voortzetten;
 • RJC gaat meedoen aan de Pilot Mantelzorg die door de sociale partners betrokken bij de cao Metalektro (waaronder De Unie en FNV) in het leven is geroepen;
 • Paritaire werkgroep wordt in het leven geroepen voor de aanpassing van het salarisgebouw met als opdracht de implementatie van: minder tredes, uitbreiding tredes, uitloopperiodiek en inpassing AML/Lead toeslag plus bespreken ODT-percentages. Met dit laatste willen we bezien of de huidige ODT-percentages die bij verschillende inconveniënte tijden horen nog passend zijn in de huidige tijd. Daarbij zal kostenneutraliteit als uitgangspunt genomen worden. Hiermee bedoelen we dat het voor RJC geen bezuinigingsoperatie is, maar ook dat het geen kostenverhogend effect moet hebben. Uiterlijk Q4-2023 zal er een implementatievoorstel komen met de ambitie om te starten per 1 januari 2024. Zie in samenhang met afspraken hierna.

Afspraken voor Technici/Ploegendienst

 • Vanaf 1 oktober 2023 een AML-toeslag per jaar € 750,- voor CAT A en
  € 1.800,- voor GWK, lead GWK, CAT C, MS en alle andere functies die een AML vereisen. Dit is een kale toeslag waarmee we willen aangeven dat deze niet meetelt in andere arbeidsvoorwaarden, zoals EJU, vakantietoeslag en pensioen. Na de omzetting in de salarisschalen (zie bullet hiervoor) tellen ze wel mee in andere arbeidsvoorwaarden en zijn ze bovendien kostencompenserend;
 • Lead GWK-toeslag per jaar € 2.000,- vanaf 1 oktober 2023. Dit is een kale toeslag waarmee we willen aangeven dat deze niet meetelt in andere arbeidsvoorwaarden, zoals EJU, vakantietoeslag en pensioen. Ook voor deze toeslag geldt dat nadat hij in de salarisschaal is opgenomen, hij meetelt in al deze andere arbeidsvoorwaarden en is deze daarnaast kostencompenserend;
 • Verhoging maximum basismaandloon (Max ODT) per 1 juli 2023 van
  € 2.744 naar € 3.000,-. Per 1 januari 2024 komt daar als gevolg van de bestaande systematiek een verhoging van 3.5% uit de cao Metalektro bovenop en stijgt Max ODT naar € 3.105,-. Per 1 juni 2024 zal de Max ODT stijgen naar (tenminste) € 3.250,-. Tot het moment dat door de bestaande systematiek de € 3.105,- boven de € 3.250,- uitkomt. Vanaf dat moment zal de hogere Max ODT gelden;
 • Skill(s) toeslag (company approvals) van maximaal € 250,- per maand
  € 3.000,-/jaar). Dit is een kale toeslag waarmee we willen aangeven dat deze niet meetelt in andere arbeidsvoorwaarden, zoals EJU, vakantietoeslag en pensioen. De Unie heeft een rudimentaire systematiek aangedragen tijdens de laatste onderhandelingsdag. Op basis hiervan gaat een paritaire werkgroep bepalen op basis van welke criteria welke skill hoeveel punten krijgt. Het totaal aantal punten bepaalt uiteindelijk hoeveel je aan skillstoeslag krijgt. De werkgroep gaat zo spoedig mogelijk aan de gang. Ingangsdatum is 1 januari 2024. Op basis van de totale skillsbehoefte van RJC zal gekeken worden welke skills ter lering aangeboden worden en hoe we bepalen wie die dan mag leren wanneer er meer collega’s zijn om de skill te leren dan er nodig zijn;
 • Vermindering nachtdiensten: We onderkennen de behoefte om zoveel mogelijk werk uit de nacht te halen. Daarom start er een werkgroep die als opdracht heeft te onderzoeken hoe we structureel invulling kunnen geven aan deze behoefte aan minder nachtdiensten. De werkgroep gaat daarnaast ook onderzoeken hoe we de impact van nachtdiensten kunnen verminderen. We gaan kijken of de huidige vermindering tot einde zomerrooster voortgezet kan worden. We starten een pilot voor beperking nachtdiensten op latere leeftijd door middel van vrijwillige detachering naar TT (2 jaar voor normpensioen voor 50%, 5 tot 2 jaar voor normpensioen 25% detachering). Hiermee matchen we de behoefte aan begeleiding van jong talent aan de behoefte aan minder nachtdiensten bij oudere collega’s. Werken bij TT is werk zonder nachtdiensten en onze ervaren collega’s kunnen nieuwe collega’s begeleiden in hun opleiding (Route 66).

Mooi onderhandelingsresultaat

De Unie-onderhandelingsdelegatie is heel tevreden over het bereikte resultaat. We zullen na vaststelling van de definitieve tekst van ons  onderhandelingsresultaat dit zo spoedig mogelijk aan de leden voorleggen. We zullen het met een positief advies voorleggen. We willen ervoor zorgen dat van de gemaakte afspraken de eerste ook daadwerkelijk in juli 2023 doorgevoerd kunnen worden.

Tot slot/contact

Als je nog vragen kan je die altijd stellen aan één van De Unie-kaderleden op de werkvloer, of mailen naar gertjan.tommel@unie.nl. Bellen mag ook op nummer 06-5252 2034.

Gerelateerde berichten

Word gratis lid