De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Group: Cao-onderhandelingen

14 april 2022

De cao-onderhandelingen bij NN draaien nog om de onderwerpen pensioen en structurele salarisverhoging. Het onderwerp pensioen is door cao-partijen neergelegd bij een paritaire werkgroep.

 

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Werkgroep pensioen

De werkgroep pensioen heeft onlangs advies uitgebracht aan cao-partijen. De werkgroep pensioen heeft de afgelopen maanden een studie uitgevoerd naar alternatieven voor de huidige pensioenregeling. De vakorganisaties hebben hier actief aan meegewerkt, veel leden klagen al langer over de opbouwkortingen die het NN CDC Pensioenfonds moet doorvoeren als gevolg van de lage rente en de strenge regels van DNB.

Ontwikkeling wetgeving

Medio 2019 is een pensioenakkoord gesloten tussen kabinet, werkgevers en vakbonden. Dit akkoord moest worden omgezet in wetgeving. Begin deze maand is het wetsvoorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. De bedoeling is dat die wet op 1 januari 2023 kan ingaan, zodat pensioenfondsen tussen 1 januari 2023 en uiterlijk 1 januari 2027 zijn overgestapt op één van beide nieuwe pensioencontracten.

Werkzaamheden werkgroep

De huidige pensioenregeling loopt af op 30 september 2022. De werkgroep heeft alternatieven voor de huidige pensioenregeling onderzocht. De werkgroep heeft verschillende opties uitgewerkt waarbij zowel naar de inhoud van de regeling als naar de gewenste uitvoerder is gekeken. Voor de inhoud van de regeling wordt geprobeerd aan te sluiten bij de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

In de Wet Toekomst Pensioenen is het uitgangspunt een beschikbare premieregeling op basis van een vlakke premie. In de huidige pensioenregeling gaat het om een uitkeringsregeling (het niveau van de pensioenuitkering wordt toegezegd) en de pensioenpremie is gebaseerd op een progressief opbouwende staffel (naar mate je ouder bent is de pensioenpremie die voor jou wordt gespaard hoger). Daardoor heb je een compensatie nodig als je overgaat naar een vlakke staffel. Vooral oudere medewerkers gaan er anders op achteruit.

Advies van de werkgroep pensioen

Het uiteindelijke advies van de Werkgroep pensioen is tweeledig: Een terugvaloptie is de huidige pensioenregeling nog één of twee jaar te continueren. De rente loopt nu op waardoor de kans aanwezig is dat de pensioenopbouw in 2023 hoger kan uitvallen (dat is afhankelijk van de rentestand op 30 september van dit jaar).

Als cao-partijen ervoor kiezen om de pensioenregeling nu te wijzigen dan is een beschikbare premieregeling bij Be Frank de beste optie. NN is dan bereid de kosten voor compensatie te betalen, over de hoogte daarvan moet nog worden onderhandeld. Cao-partijen moeten dan wel goede afspraken maken over het pensioen dat in het NN-CDC-fonds is opgebouwd.

Overleg 13 april is afgezegd

Cao-partijen moeten nu het advies van de werkgroep pensioen bespreken en hierover een besluit nemen. Een volgend cao-overleg was gepland voor 13 april 2022. Dit overleg hebben we om een aantal redenen moeten afzeggen.

De voornaamste reden is dat er op het pensioengebied nu in verschillende cao’s ontwikkelingen zijn die binnen de vakorganisaties leiden tot discussies en de behoefte aan coördinatie. In het pensioenakkoord is overeengekomen dat in de toekomst pensioen meer op individuele basis zal plaatsvinden. In het oude systeem is er een grote afhankelijkheid van de marktrente, reden waarom heel veel pensioenfondsen, net als wij, opbouwkorting kennen. De zeer lage rente van de afgelopen jaren is funest gebleken voor het huidige stelsel. Door over te gaan naar een meer individueel pensioen wordt deze afhankelijkheid minder. Meer rekening houden met de opbrengsten van het beleggingsbeleid (aandelen, obligaties, vastgoed, valuta) is een oplossing waardoor er een realistischer beeld ontstaat tussen bezittingen en uitkeringsverplichtingen, wat nu nog uitgedrukt wordt in het begrip dekkingsgraad.

Flexibel of solidair

In de nieuwe pensioenwetgeving zijn er nog twee pensioenvormen, het flexibele en het solidaire contract. Het flexibele is meer individueel en kent keuzemogelijkheden, het solidaire is ook individueel, maar kent wel risicodeling. De keuze daartussen maken is nu nog lastig omdat de wetgeving net pas is ingediend bij de Tweede Kamer. Uit de enquête, van de paritaire pensioenwerkgroep, kwam naar voren dat de NN werknemers eigenlijk het ‘’beste van twee werelden’’ willen. Dat is feitelijk niet mogelijk. Er is uit de enquête geen conclusie te trekken voor wat de achterban echt wil.

We zien in de pensioenmarkt in Nederland dat er op verschillende cao-onderhandelingstafels nu keuzes worden gemaakt die een switch naar het flexibele of het solidaire contract voor de toekomst onmogelijk maken. De vakorganisaties vragen zich af welke gevolgen dit heeft voor de toekomstige onderhandelingen.

Hoe nu verder

We houden goed overleg met NN, we willen onze onderhandelingspartner ook goed op de hoogte houden van de dilemma’s waar we mee zitten. We streven ernaar binnen twee weken meer duidelijkheid te hebben en de onderhandelingen weer voort te kunnen zetten. We realiseren ons dat gezien het lange traject dat reeds is afgelegd extra vertraging niet wenselijk is. Iedereen wil meer duidelijkheid over een cao-resultaat.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de de belangenbehartiger Inge de Vries. Je kunt haar bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of app naar telefoonnummer 06-5252 2091, zij maakt dan een belafspraak met je.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14…

Word gratis lid