De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

NN Groep: Verslag Periodiek overleg voorjaar 2023

07 april 2023

Verslag periodiek overleg en ontwikkelingen pensioen.

Periodiek overleg NN Group

Op 15 maart 2023 heeft De Unie overleg gehad met NN Group. In dit periodiek overleg praten we over actualiteiten bij NN Group, over uitwerking van cao-afspraken en over zaken die de leden van vakorganisaties inbrengen. Op 15 maart (en in gesprekken daarna) hebben we onder andere de volgende onderwerpen besproken.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf €0!

 

Beoordelingsverhogingen

De jaarlijkse beoordelingsronde bij NN is uitgevoerd. Het totaaloverzicht is als volgt:

  • 14% van de medewerkers heeft een percentage lager dan de norm. Ongeveer 1/3 deel van deze medewerkers heeft echter een beoordelingsverhoging gekregen die nodig was om het maximumschaalsalaris te bereiken.
  • 44% heeft een beoordelingsverhoging gekregen gelijk aan het normpercentage.
  • 14% heeft een beoordelingsverhoging gekregen hoger dan het normpercentage.
  • 23% van de medewerkers heeft geen verhoging gekregen omdat zij al op of boven het maximumschaalsalaris worden beloond.

In 3% van de gevallen was het oordeel voldoet niet. De resterende 2% kon niet beoordeeld worden.

Tijdens de cao-onderhandelingen is veel over de beoordelingsverhoging gesproken. NN heeft in de systematiek ruimte om medewerkers die in vergelijking met hun team en met hun prestaties op een te laag salaris zitten versneld te laten groeien. Deze ruimte werd in de praktijk niet of niet veel gebruikt. NN heeft ons verzekerd dat de afdelingsbudgetten niet bepalend zijn voor de beoordelingsverhoging, maar de prestaties en positie van de medewerkers. Wij horen graag of leden dit hebben herkend in deze beoordelingsronde.

Cao

De NN-cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2023. Wij hebben gevraagd de voorbereiding voor de cao-onderhandelingen tijdig te starten. De huidige cao is tot stand gekomen in een andere tijd, voordat de inflatie sterk ging stijgen. De cao is een overeenkomst, de leden van De Unie hebben ingestemd, de handtekening namens De Unie is gezet. Daar kunnen wij nu niets meer aan veranderen. Maar het lijkt mij verstandig te adresseren dat de inflatie over 2022 is uitgekomen op 10%. Doorgaans worden de salarissen voor inflatie gecorrigeerd via de cao-verhoging in het daaropvolgende jaar. Maar de cao-verhoging bij NN is 3%. Daarmee resteert een fors gat waarvan ik verwacht dat de leden van De Unie op enigerlei wijze compensatie zullen vragen.

Reorganisaties

Tijdens het periodiek overleg zijn wij bijgepraat over verschillende reorganisaties die NN doorvoert. In sommige reorganisaties is sprake van vermindering van arbeidsplaatsen, in andere reorganisaties ligt de nadruk juist op uitbreiding of wijziging van functies. Heb jij persoonlijk te maken met de (mogelijke) gevolgen van een reorganisatie? Neem dan contact op met het Service Center van De Unie. Mijn collega’s helpen je graag bij juridische vragen. Je neemt contact op met het Service Center door een e-mail te sturen naar: sc@unie.nl of telefonisch via: 0345 851 963.

Pilot Strategische personeelsplanning

Een van de afspraken in de cao is een pilot uit te voeren waarin we onderzoeken hoe medewerkers beter in staat kunnen worden gesteld om zich te ontwikkelen binnen de organisatie van NN. Er zijn veel vacatures binnen de organisatie terwijl in andere onderdelen de werkzaamheden teruglopen. Het zou mooi zijn als de vacatures door interne doorstroom kunnen worden ingevuld. Dan los je het probleem aan twee kanten op. Deze pilot is nog niet gestart. Uiteraard moet dit nu wel snel worden opgepakt.

Pensioen

Het navolgende betreft alleen de medewerkers die pensioen hebben opgebouwd bij PFI. Zoals in het vorige ledenbericht is aangegeven, is er overleg gevoerd tussen vakorganisaties, NN-Group en PFI. De aanleiding daarvan was het verzoek van het PFI-bestuur aan sociale partners om mee te onderzoeken of over het jaar 2022 voor actieven een hogere indexatie mogelijk was dan 3%.

Inmiddels heeft het bestuur van PFI op 14 maart 2023 een definitief besluit over de toeslagverlening over het jaar 2022 genomen. Dit besluit houdt in:

  • Een reguliere toeslag van 3% per 1 juli 2022 en ook een reguliere toeslag van 3% per 1 maart 2023 conform de cao-loonstijging bij NN voor medewerkers van NN alsmede inactieve deelnemers voor wie de toeslagmaatstaf op deze loonindex is gebaseerd.
  • Een reguliere toeslag van 3% per 1 januari 2023 voor de inactieve deelnemers voor wie de toeslagmaatstaf gebaseerd is op de op 3% gemaximeerde afgeleide prijsinflatie.
  • Een aanvullende toeslag van 5% per 1 januari 2023 voor deze laatste groep.

De pensioenen van de inactieven worden dus geïndexeerd met 8% over het jaar 2022. Die van de actieven met 3%. Het is dus helaas niet gelukt om de toeslagverlening voor actieven gelijk te trekken aan de indexatie van inactieven. Aan dit besluit is een lang traject voorafgegaan.

Eind 2022 zijn sociale partners (werkgever en vakorganisaties) door het bestuur van PFI geïnformeerd over het voornemen om de op de prijsindex gebaseerde pensioenindexatie voor inactieven een aanvullende toeslag toe te kennen. Door sociale partners zijn zorgen geuit over de onevenwichtigheid waartoe dit besluit zou leiden.

Vervolgens heeft het PFI-bestuur het besluit doorgevoerd en sociale partners verzocht te zoeken naar een oplossing voor de gerezen problematiek. Dit is eind 2022 opgepakt, werkgevers, vakorganisaties en het bestuur van PFI hebben onderzocht welke mogelijkheden hiervoor zijn. Partijen hebben geconstateerd dat de enige manier is de toeslagmaatstaf met terugwerkende kracht te wijzigen van loonindex naar prijsindex. Dit is een besluit dat De Unie niet zelfstandig kan nemen. Hiervoor is een besluit van de leden nodig. Zover zijn we echter niet gekomen omdat het PFI-bestuur heeft besloten op dit moment niet de pensioenovereenkomst te wijzigen.

Conclusie

Het is natuurlijk betreurenswaardig dat het niet gelukt is om de toeslag voor actieven te verhogen. En dat een onevenwichtig indexatiebesluit is genomen. Het bestuur van een pensioenfonds opereert zelfstandig, zij het dat ze binnen de kaders van de wet moeten blijven. Het toezicht op het pensioenfondsbestuur wordt formeel uitgeoefend door de overheid en door het verantwoordingsorgaan. Daarom roepen wij leden ook regelmatig op om zich te kandideren als er vacatures zijn in het verantwoordingsorgaan.

Wij willen nogmaals benadrukken dat dit het opgebouwde pensioen bij PFI betreft. Inmiddels hebben wij ook gesproken met het bestuur van het CDC-pensioenfonds. Zij hebben een normaal indexatiebesluit genomen.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie die je mee wilt geven voor een volgend periodiek overleg. Neem dan contact op met de belangenbehartiger Inge de Vries via e-mail inge.de.vries@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid