De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ING Bank: Verslag QenA harmonisatie indexatiemaatstaf PFI

16 januari 2024

Op 12 januari om 12:00 uur hebben wij een webinar gegeven over de pensioenregeling. Wij hebben de wijziging eerst toegelicht in een nieuwsbrief, deze kun je hier teruglezen. De online webinar over deze wijziging kun je hier terugkijken. Op dinsdagochtend 16 januari hebben wij een Q&A gehouden voor onze leden. Daarin hebben we alle vragen beantwoord die waren ontstaan naar aanleiding van de webinar over de pensioenregeling. Hieronder vind je een overzicht van de gestelde vragen en de antwoorden hierop.

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

Voor wie is dit bericht belangrijk?

Dit bericht is in eerste instantie van belang voor leden die in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij Pensioenfonds ING (PFI). PFI is een gesloten pensioenfonds sinds 1 januari 2014. Was je voor die tijd in dienst bij ING, dan ben je deelnemer bij PFI. Voorgesteld wordt om de PFI-pensioenregeling te wijzigen. De Unie legt deze wijziging ter stemming aan jou voor. Ben je geen deelnemer bij PFI omdat je op of na 1 januari 20214 in dienst bent getreden bij ING? De Unie is ook benieuwd naar de mening van de leden. Dan kan dit bericht toch belangrijk zijn. Aan de wijziging van de pensioenregeling zijn namelijk voorwaarden verbonden die verband houden met de komende pensioentransitie van beide pensioenregelingen (PFI en ING CDC Pensioenfonds) naar de nieuwe pensioenwetgeving. Dit hebben wij verder toegelicht in de pensioen webinar. Deze kun je via de link in de inleiding terugkijken.

Een overzicht van de Q&A

Hoe werkt het met de stemming en de stemverhouding?
De stemming staat bij alle vakorganisaties uiterlijk open tot en met 18 januari. Dat betekent dat op 19 januari 2024 de uitslag duidelijk is. Het kan echter dat dit pas de maandag erop pas gecommuniceerd wordt. Op korte termijn zal er duidelijkheid bestaan over de uitkomst.

Wat betreft stemverhouding is dit anders dan in een normaal cao-proces. Omdat het een bestaande overeenkomst is, zullen alle partijen het eens moeten zijn met een wijziging. Dat betekent dat de leden bij alle drie de vakorganisaties bij zowel NN als ING met een meerderheid moeten instemmen. Als iedereen akkoord is zal de wijziging worden doorgevoerd.

Bij De Unie is er een akkoord wanneer een meerderheid van de stemmers ja heeft gestemd. Dat houdt in dat er een akkoord is wanneer 51% van de leden voor heeft gestemd.

Alleen leden van de vakorganisaties mogen een formeel geldende stem uitbrengen.

Wordt het pensioen ook gekort in geval van deflatie?
Nee, wanneer er deflatie is, zal er niet iets in mindering worden gebracht op de pensioenen.

Wat zijn de gevolgen van een besluit voor eventueel latere overgang naar het nieuwe pensioenstelsel?
Dat is niet duidelijk. We hebben als sociale partners invloed op het wel of niet invaren. Wij doen een verzoek aan het pensioenfonds om dit wel of niet te doen en geven daarbij mee, wat we evenwichtig vinden. Het pensioenfonds beslist uiteindelijk op welke wijze er wordt ingevaren. Wat de mogelijke gevolgen zijn van dit besluit op een latere overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is niet duidelijk.

Wat heeft het niet bijdragen van ING aan de transitiekosten te maken met de huidige beslissing?
ING heeft aangegeven niet te willen bijdragen aan de transitiekosten bij de overgang naar het nieuwe stelsel, maar dan ook geen aanpassing te zullen doen aan de premie die de werkgever inlegt. ING heeft deze beslissing verbonden aan de keuze voor de wijziging van de indexatiemaatstaf. Daarom laten wij ook al onze leden meestemmen over deze beslissing.

Als wij de wijziging van de indexatiemaatstaf accepteren, betekent dit dan dat er minder geld in de pot zit om de transitiekosten te compenseren?
Nee, dat betekent het niet. Wanneer wordt besloten om de indexatiemaatstaf te wijzigen dan valt de bestemmingsreserve vrij. De bestemmingsreserve was er namelijk voor bedoeld om een loonindexatie te kunnen betalen als het fonds daar niet voldoende middelen voor had. Er wordt op dit moment onderzocht of het vermogen uit de bestemmingsreserve op het moment van vrijvallen kan worden gebruikt om een deel van de compensatie van de transitie te bekostigen. Het is nog niet duidelijk of dit mogelijk is, maar de wijziging zal in ieder geval niet tot gevolg hebben dat de pot voor compensatie minder groot is.

Wat is het risico of het nadeel als wij deze wijziging accepteren?
Het is mogelijk dat in de toekomst de loonindex hoger is dan de prijsindex en dat er daardoor een lagere indexatie van de pensioenen kan worden toegepast. De loonindex wordt beïnvloed door de cao-onderhandelingen, de prijsindex wordt via een vaste rekenmethode jaarlijks door het CBS berekend. Over de afgelopen 10 jaar was de loonindex iets hoger dan de prijsindex in totaal. Bij de overstap naar de prijsindex wordt er met terugwerkende kracht 8% geïndexeerd over 2022. Wanneer we de loonindex aanhouden, kan deze indexatie met terugwerkende kracht niet.

Heeft de overstap naar de prijsindex financiële voordelen voor het pensioenfonds en hebben die een positief effect voor de deelnemers?
Ja, voor het pensioenfonds is dit een gunstige overgang. Het toepassen van dezelfde rekenmethodiek maakt het administratief voor het fonds eenvoudiger en duidelijker. De verminderde administratieve kosten aan de hand van deze overgang zullen voor de deelnemers niet of nauwelijks een gevolg hebben. Dan hebben we het echt over cijfers achter de komma.

Denkt De Unie dat deze wijziging er doorheen komt?
Daar kunnen wij niks over zeggen. Deze stemming staat open op zes verschillende plekken en wij doen tussentijds ook geen uitspraken. Wij willen de stemmingsuitslag namelijk niet beïnvloeden.

Stemmen

De leden kunnen nog stemmen tot en met 18 januari om 12:00 uur over de wijziging van de indexatiemaatstaf in de pensioenregeling PFI. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen over dit bericht, neem dan contact op met de belangenbehartiger, Inge de Vries, via email inge.de.vries@unie.nl.

Word gratis lid