De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Holland Casino: stemmen over onderhandelingsresultaat

04 januari 2021

Net voor de jaarwisseling hebben we de hoofdlijnen van het resultaat van de cao- besprekingen en de aanvullingen op het sociaal plan met je gedeeld. Zoals beloofd tref je hier de hele inhoud van het resultaat aan en vragen we de Unie-leden om te stemmen. Maar eerst willen we een aantal zaken kort toelichten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Cao

De looptijd en loon

De hele covid-pandemie raakt Holland Casino hard. Met hulp van de landelijke steunmaatregelen (NOW) kan de schade beperkt worden. Dit plaatste de onderhandelingen over een nieuwe cao natuurlijk in een bijzonder daglicht. In plaats van een vervelende discussie over het versoberen van arbeidsvoorwaarden is het ons gelukt toch afspraken te maken over een – zij het bescheiden – verhoging van de lonen van 1,5% structureel en 0,75% éénmalig (met kans op structureel).

Pensioen 

Door de aanhoudend lage rente staan veel pensioenen onder druk. Ook bij HC is dit al lange tijd voelbaar en een oplossing daarvoor vinden – anders dan de premies enorm te verhogen – is niet eenvoudig. Besloten is om het partnerpensioen per 1 februari 2021 om te zetten naar een partnerpensioen op risicobasis. De opbouw van het ouderdomspensioen blijft hierdoor op het huidige niveau van 1,4%. Daarbij komt dat door het nieuwe landelijke pensioenakkoord wellicht ook nog aanpassingen nodig zullen zijn. Komende periode zullen we daarom verder praten over dit onderwerp.

Roosteren

Dit is een onderwerp dat aandacht blijft vragen. HC heeft recent een onderzoek laten uitvoeren naar onder andere de zwaarte van de roosters, werken in de nacht en de 24/7 situaties. De Unie vindt het belangrijk dat de uitkomsten van dit onderzoek verder onderwerp van gesprek zal zijn tussen bonden en HC. Binnen de ‘vrijheid’ van VGR is gezondheid tenslotte ook een belangrijk thema. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Multifunctionaliteit

Holland Casino wil meer inzetten op flexibiliteit/multifunctionaliteit van medewerkers. Dit soort besluiten worden op basis van de WOR genomen in overleg met de ondernemingsraad. Over de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen moeten wel afspraken worden gemaakt. Onze inzet daarbij is steeds geweest dat dit NIET tot versoberingen voor de huidige medewerkers mag leiden. Zo zijn voor de pauzeregeling (nu voor iedereen gelijk) compenserende afspraken in tijd gemaakt en wordt voor croupiers een belangrijk deel van de tronc-regeling (9 aandelen) omgezet in een toeslag op het loon (9 x 0,75% = 6,75%). Voor het resterende tronc-aandeel (voor iedereen nu gelijk) gaan we nog een nieuwe berekeningsmethodiek vaststellen.

Aanvullingen sociaal plan

Voor De Unie is dit een erg belangrijk onderdeel van de besprekingen geweest. Immers, door ruimhartig vrijwillig vertrek als instrument toe te staan kunnen zoveel als mogelijk gedwongen ontslagen worden voorkomen. Dit heeft in het verleden goed gewerkt, en is dus ook nu erg belangrijk. In eerste instantie gaf HC aan hier geen gebruik van te willen maken. Te ingewikkeld en vertragend. Maar daarmee konden ze ons niet overtuigen. Uiteindelijk is het ons toch gelukt HC te overtuigen en afspraken te maken over VVR. In eerste instantie alleen binnen ‘eigen leeftijdscohorten’ en later iets uitgebreider (inclusief zogenaamde aanpalende leeftijdscohorten).

Over de eveneens afgesproken plaatsmakersregeling (PMR) waren wij altijd iets minder enthousiast dan over de VVR. Wij denken dat dit instrument gewoon minder effectief is. De regie ligt immers vooral bij HC zelf en het instrument kan pas ingezet worden nadat vaststaat wie wel of niet boventallig is. Toch denken wij dat dit instrument een prima aanvulling kan zijn op de VVR. En dat is nu het geval.

Standpunt De Unie en stemadvies

Voor ons als vakbond is het een rare tijd om over een cao te moeten onderhandelen. Door de hele corona-pandemie zijn veel oude zekerheden erg onzeker geworden. Dit geldt zeker ook voor de situatie binnen HC. Daar hoeven we je niets over te vertellen. In overleg met de kaderleden hebben we de balans op gemaakt.

Conclusie is dat we tevreden zijn met het bereikte resultaat. Geen ‘inlever-operatie’, maar toch een paar stappen ‘vooruit’. Een bescheiden loonsverhoging en in het kader van multifunctionaliteit hebben we de arbeidsvoorwaarden van de huidige medewerkers kunnen garanderen.

Graag hadden we daarbij voor de huidige croupiers afspraken gemaakt over een compensatie in 2020 van de tronc-aandelen. Ondanks herhaaldelijk aandringen bleek HC hier niet toe bereid. Echter, door de gemaakte afspraak over het vervallen van 9 tronc-aandelen wordt met de structurele compensatie van 6,75% eigenlijk vanaf november 2020 (uitkering in januari gaat normaal gesproken over november 2020) een groot deel weer gerepareerd.

Ook de aanvullingen op het sociaal plan zijn positief. Zo min mogelijk gedwongen ontslagen is altijd ons motto geweest. Graag hadden we ook nog afspraken gemaakt over een Vrijwillige Aanpassing Arbeidsduur (VAA). Eigenlijk een soort mini-VVR. Helaas hebben we HC daarvan (nog) niet kunnen overtuigen.

Naast het positieve gevoel hebben we ook nog wel wat zorgpunten. Zo vinden wij dat wanneer de functie van croupier meer multi-functioneel gaat worden, er aandacht moet zijn en blijven voor de kwaliteit. Daarnaast moet er – nu het aantal tronc-aandelen is verlaagd van 10 naar 1 – nog wel voldoende prikkel zijn voor het blijven genereren van tronc. De Unie heeft in de onderhandelingen op beide punten gewezen en daar extra aandacht voor gevraagd.

Onderhandelen is ook het zoeken van compromissen en het doen van concessies. Dat is wat we afgelopen maanden – in nauw overleg met de kaderleden – steeds hebben gedaan. Er ligt nu een pakket aan afspraken waar wij – gezien de bijzondere tijd waarin we nu leven – best tevreden mee zijn. Voor nu lijkt dit het maximaal haalbare resultaat. Als na deze cao-periode de corona-pandemie weer voorbij is en het ongetwijfeld dan ook weer beter gaat met HC, dan kunnen we wellicht weer meer – en betere afspraken maken. Voor nu leggen we dit pakket afspraken daarom met een positief stemadvies aan de Unie-leden voor. 

Stemmen

Graag willen we alle Unie-leden vragen zijn/haar stem uit te brengen. Hoe meer leden stemmen, hoe representatiever de uitkomst. De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen. Stemmen kan tot en met 12 januari 2021.

Tot zover dit bericht. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met ons of met één van de kaderleden. Zodra de uitslag bekend is, laten we weer van ons horen.

 

[print_link]

Word gratis lid