De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Contractcatering hospitality en inflight: een update over de onderhandelingen!

19 februari 2024

Met deze nieuwsbrief informeren we je over de onderhandelingen voor een nieuwe cao contractcatering, hospitality en inflight. Donderdag 15 februari 2024 zijn er onderhandelingen geweest waar een hoop over te melden valt!

Sluit je nu aan bij De Unie. Dat kan al vanaf 0,-

 

Contractcatering & hospitality

Werkgevers hebben ons deze ronde een zogeheten packagedeal voorgelegd voor de branche-cao. Zij gaan uit van één arbeidsvoorwaardenregime (deel A en B samen) en van één loontabel. Omdat in de horeca gewerkt wordt aan een nieuw functie- en loongebouw per 1 januari 2025, stellen werkgevers voor om hier op aan te haken voor wat betreft de functies in de contractcatering en hospitality. Werkgevers garanderen daarbij de rechten van medewerkers, zodat niemand er op achteruit zal gaan, maar er ook nieuw perspectief kan ontstaan. Het onderzoek start binnenkort en loopt tot eind 2024. De uitkomsten ervan zijn dan input voor de volgende cao-onderhandelingen. Vakorganisaties willen ook aanhaken op het onderzoek van sociale partners in de horeca. Dit wordt nu verder in gang gezet.

Werkgevers willen één systematiek, te weten de jaarurensystematiek. Zij snappen ook dat daarin flexibiliteit of zelfregie voor de medewerker moet zijn. Werknemers willen het ene moment meer kunnen werken om dan op een door hen gewenst moment een hele dag vrij te kunnen nemen. In deel A gaat dit met de opbouw van ADV en een dergelijke methode moet als keuze in deel B komen.

Ze willen het pluspakket verbeteren maar qua waarde wel gelijk houden. Zo stellen werkgevers voor om de afspraak over de leerrekening te schrappen, omdat er al een 2% norm is voor opleidingen. Met het geld dat daarmee vrijkomt, willen ze de reiskosten verhogen naar 21 cent per kilometer (nu 15 cent in A en 19 cent in B) en het aantal kilometers uitbreiden tot 40 kilometer (nu 10-30 kilometer). Dit zou dan voor alle werknemers gaan gelden, omdat in hun voorstel alle medewerkers in één pakket arbeidsvoorwaarden zitten. Ook willen ze de jeugdlonen in stand laten, want in de horeca-cao zijn die verlaagd. Werkgevers vragen naar de keuzes die wij hierin willen maken. Daarom stel ik jouw mening hierover erg op prijs. Verder willen ze dat je meer ruimte krijgt voor studieverlof, rouwverlof, mantelzorg of het niet werken op niet-christelijke feestdagen. Daar vinden we elkaar wel op.

Werkgevers snappen dat er zaken zijn die voor medewerkers in deel A waardevol zijn en mogelijk een drempel vormen om nu naar deel B over te stappen. Daarom willen ze graag van ons weten welke regelingen structureel in deel B vastgelegd moeten worden om dit voor medewerkers juridisch en ook qua gevoel te borgen. En of dit dan alleen voor medewerkers die nu in deel A zitten van toepassing moet zijn, of voor alle medewerkers zou moeten gelden. Ik verneem graag wat hier jouw reactie op is, zodat ik dat weer mee kan nemen naar de volgende onderhandelingen.

Werkgevers willen voor medewerkers in deel B de loonsverhoging toepassen zoals in de horeca-cao is gedaan. Omdat het loongebouw van deel A daar iets afwijkt, wordt voor die medewerkers de volgende gedifferentieerde verhoging voorgesteld op basis van het loon op 31 december 2023:

  • 9,5% voor loonschaal 1 met een toets op het wettelijk minimum loon (WML)
  • 10,5% voor loonschaal 2 met toets op het WML
  • 12% voor loonschaal 3
  • 12% voor loonschaal 4
  • 9% voor loonschaal 5
  • 8% voor loonschaal 6 tot en met 9

Voor wat betreft de looptijd van de cao stellen werkgevers voor om één jaar aan te houden. Dinsdag 5 maart 2024 is een nieuwe onderhandelingsronde voor de branche-cao gepland. Dan is het de beurt aan vakorganisaties om hun (tegen)bod op tafel te leggen.

Inflight

We hebben de derde ronde onderhandelingen gehad voor de inflightparagraaf van de branche-cao. Ter voorbereiding op deze ronde hebben partijen onderzoek gedaan naar het meerjarig verloop van het aantal vluchten, verloopcijfers, benchmarks op concurrerende cao’s en benodigde aantallen medewerkers. Vakorganisaties trekken een aantal conclusies. Het herstel van vluchten en passagiers na corona heeft sneller plaats gevonden dan was verwacht. Het aantal medewerkers dat daar voor nodig is, loopt achter in aantallen en ervaring. De krapte op de arbeidsmarkt en het huidige pakket van arbeidsvoorwaarden maken dat het lastig is om personeel te werven en daardoor is de werkdruk voor het bestaande personeel hoog. Als er dan cao’s worden afgesloten waar medewerkers ook in kunnen werken, komen deze niet alleen niet in de inflight werken, maar raak je er ook personeel er aan kwijt. De verwachtte toename van vluchten en passagiers voor 2024 maken dat er grote zorgen zijn onder het personeel over de werkdruk en ze zich afvragen of ze elders aan de slag moeten gaan.

De hamvraag is: hoe worden we (weer) aantrekkelijk om de verwachtte groei in 2024 te realiseren? Dan moeten we voor goede arbeidsomstandigheden zorgen én een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden waarmee we de concurrentie op de arbeidsmarkt wél aankunnen. Dat houdt in dat de startsalarissen op orde zijn, er voor ervaren medewerkers perspectief is op doorgroei en er snel een loonsverhoging tot stand komt. De winst van het gedane huiswerk is dat werkgevers zich realiseren dat er iets extra’s moet gebeuren dan hun eerdere voorstel om aan te sluiten op de loonsverhoging in de horeca. Wat hun nieuwe voorstel wordt, horen we de volgende keer van ze.

Werkgevers in de inflight hebben op drie eerder gedane voorstellen nog een nadere toelichting gegeven. Dit betreft de pilot zelfroosteren, generatiepactregeling en een afbouwregeling voor de ploegendiensttoeslag. Bij de pilot zelfroosteren gaat het om een onderzoek of via een andere roostersystematiek er een betere afstemming kan komen tussen de hoeveelheid werk en een goede werk-privébalans. Bij het voorstel over het generatiepact is het doel dat meer werknemers gebruik gaan maken van de regeling. Alleen voor de inflightmedewerker met een contract van 93,33% willen werkgevers de aanvullende mogelijkheid bieden om naar een werkweek van 80% van een fulltime contract te gaan. De generatiepactregeling wordt dan 80% werken met 90% loon en 90% pensioenopbouw.

Ze willen ook een afbouwregeling introduceren voor de ploegendiensttoeslag bij een vrijwillige overstap naar een andere functie in de dagdienst. Met deze regeling wordt de financiële drempel verlaagd voor werknemers die zich willen ontwikkelen in een andere dagdienstfunctie. Zo wordt de ontwikkeling en doorstroming gestimuleerd en de duurzame inzetbaarheid bevorderd.

Op 22 februari en 7 maart 2024 gaan we verder praten over deze voorstellen en de lonen natuurlijk.

Contact?

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief of contact met onze belangenbehartiger wil hebben, neem dan contact op met Emanuel Geurts. Hij is bereikbaar via emanuel.geurts@unie.nl of 06-52522074. Voor individueel advies kan je contact opnemen met het Service Center via 0345-851 963, via sc@unie.nl of de chatfunctie op www.unie.nl.

Gerelateerde berichten

Contractcatering: we zijn eruit!

Met dit bericht informeert de belangenbehartiger Emanuel Geurts je dat er een onderhandelingsresultaat is bereikt voor de cao contractcatering, hospitality en…

Word gratis lid