De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Cao-onderhandelingen bij Aegon

18 juni 2020

10 juni 2020 is De Unie gestart met het cao-overleg bij Aegon. De werkgever nam de tijd om goed uit te leggen wat de achtergronden zijn van de reorganisaties die Aegon doorvoert. Er is echt nadruk gelegd op de noodzaak van het bedrijf om te herstructureren.

Financiële inkijk bij Aegon
Naast de discussie over al aangekondigde reorganisaties is er ook gesproken over de gevolgen voor Aegon van de lockdown-maatregelen. Aegon heeft een indicatie gegeven van de bedrijfsonderdelen die waarschijnlijk negatievere resultaten zullen boeken. De ernst van de situatie zal volgens de werkgever mede afhankelijk zijn van het tempo waarin de economie weer op gang gaat komen. Dit sluit aan bij de verwachting van de DNB. DNB schat in dat de lockdown een aanzienlijke schade aan de economie zal aanbrengen. Men kon echter nog geen specifieke verwachtingen uitspreken over de gevolgen voor Aegon.

Cao-onderhandelingen beginnen vaak met gesprek over de financiële situatie van het bedrijf. De boodschap was echt dat de structurele kosten niet mogen stijgen. De Unie wil met de cao-onderhandelingen aansluiten bij de economische situatie van Aegon. Daarvoor is het belangrijk om de situatie van Aegon goed in te schatten.

Huis op orde
Onder dit onderdeel van de onderhandelingsagenda zijn een aantal zaken samengebracht:

Eén uniforme arbeidsduur
In de vorige onderhandelingen is afgesproken een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om terug te gaan naar een uniforme arbeidsduur. Dit is een vereenvoudiging en daarmee een besparing voor de werkgever. Men kan nu kiezen uit vier fulltime-arbeidsduurregelingen: 40 uur, 38 uur, 36 uur of 38/40 uur. Het onderzoek heeft uitgewezen dat we in staat zijn om alle arbeidsovereenkomsten om te zetten naar een afspraak op basis van 40 uur. Uiteraard blijf je feitelijk hetzelfde aantal uren werken en ga je er financieel niet op achteruit. Aegon wil deze systematiek graag vastleggen in de cao. Vanuit De Unie is daar in principe geen bezwaar tegen.

Global Grading
Global Grading is het functiewaarderingssysteem dat door grote delen van de Aegon-organisatie internationaal wordt gebruikt. In Nederland gebruikt Aegon een ander functiewaarderingssysteem, maar Aegon wil graag aansluiten bij de internationale praktijk. In de cao-onderhandelingen wil De Unie waarborgen afspreken. Invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem leidt er vaak toe dat medewerkers bovenschalig worden.

Harmonisatie loongebouw
Bij Aegon Group worden voor een deel van de functies andere loonschalen gebruikt dan bij Aegon NL. De werkgever wil deze hogere loonschalen van Aegon Group op het niveau van Aegon NL vaststellen. In het cao-overleg bespreken we of dit een wenselijke ontwikkeling is, en we bespreken wat de gevolgen zijn voor de betrokken medewerkers en wat redelijk is. Een paar jaar geleden zijn een groot deel van de Aegon Group functies al geharmoniseerd met Aegon NL. Het lijkt logisch om nu weer dezelfde afspraken te hanteren.

Andere onderwerpen
Ander onderwerpen waarover gesproken is, is de bekendheid van cao-regelingen, afspraken over thuiswerken en een sabbatical-regeling. Over deze onderwerpen zijn we voor het eerst in gesprek met de werkgever. Vakorganisaties enerzijds en werkgever anderzijds hebben hun mening hierover gegeven.

Onbeperkt verlof
De werkgever heeft voorgesteld om een pilot uit te voeren naar het werken met onbeperkt verlof. Het idee van onbeperkt verlof is dat de verlofregelingen worden geschrapt, medewerkers die meedoen met de pilot nemen zoveel verlof op als zij denken nodig te hebben, maar ten minste het wettelijk verlof van 4 maal de wekelijkse arbeidsduur.

Het is lastig in te schatten of de medewerkers van Aegon op deze vernieuwing zitten te wachten, maar een pilot waarop medewerkers vrijwillig mee werken is op zich niet bezwaarlijk.

Sociaal plan
De werkgever heeft de kosten van het sociaal plan van Aegon vergeleken met de kosten bij andere verzekeraars. Het sociaal plan van Aegon is aantoonbaar duurder. De werkgever heeft al toegezegd dat het huidige sociaal plan zal worden toegepast voor reorganisaties in verband met Papillon. Wat De Unie betreft breiden we deze afspraken uit tot alle reorganisaties die in deze periode worden doorgevoerd. Anders is er geen sprake van gelijke behandeling. Als Aegon afspraken wil maken over het goedkoper maken van het sociaal plan, dan zou dit pas na 1 juli 2022 kunnen ingaan.

Volgend overleg en contact
De cao-onderhandelingen gaan verder op maandag 22 juni. Vragen kunnen gesteld worden aan de belangenbehartiger Inge de vries. Zij is bereikbaar via e-mail: inge.de.Vries@unie.nl of tel: 06 5252 2091

Gerelateerde berichten

Aegon Group en AAM: Van alles wat

In dit bericht aandacht voor de verhuizing naar Schiphol, 3e kwartaalcijfers, periodiek overleg, OR, tips over het omgaan met werkstress…

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

Word gratis lid