De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

ASML: Start cao-overleg

23 september 2021

De Metalektro-cao is inmiddels rond. Deze cao is ook op de medewerkers van ASML van toepassing. Dit heeft ASML ook in een e-mail aan het personeel laten weten.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Los van de Metalektro-cao, praten wij al vanaf april 2021, samen met de andere vakorganisaties, verkennend over de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van ASML. Aanleiding voor dit overleg was de wens van ASML om een ondernemings-cao overeen te komen. De Unie heeft van het begin af aan aangegeven open te staan voor dit overleg. Om een goed beeld te krijgen van de wens van de medewerkers is een DigiC enquête uitgevoerd. De uitkomsten van DigiC is voor De Unie het uitgangspunt. Ook ASML heeft toegezegd deze uitkomsten te respecteren.

Voorstellenbrief

Woensdag 22 september hebben de vakorganisaties en ASML hun voorstellenbrieven toegelicht. De Unie had al eerder de voorstellenbrief openbaar gemaakt. Het is alweer enige tijd geleden dat wij op basis van de DigiC uitkomsten een voorstellenbrief hebben opgesteld en gedeeld met de medewerkers. Nu er een Metalektro-cao akkoord is, kunnen we de volgende stappen zetten in het overleg met ASML. Zoals De Unie al in haar voorstellenbrief stelde, moet een ondernemings-cao tenminste gelijkwaardig zijn aan de Metalektro-cao. Om aan ons uitgangspunt recht te doen hebben we aanvullingen opgenomen in onze nieuwe voorstellenbrief (engelse versie):

 1. Looptijd
  De looptijd van de Metalektro-cao is 24 maanden, van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022. Wij willen graag met ASML een vergelijkbare looptijd overeenkomen.
 2. Vrijwillig vervroegd uittreden (RVU)
  In de Metalektro-cao hebben partijen afgesproken om een regeling uit te werken waarin werknemers onder voorwaarden vervroegd kunnen uittreden.
  Dit is een belangrijke afspraak voor oudere medewerkers. Voor de bedrijfstak is een maximum salarisgrens afgesproken die wij niet passend vinden voor een bedrijf als ASML.
 3. Aantrekkelijkheid van de sector (vrouwen, jongeren)
  In de Metalektro-cao zijn afspraken gemaakt om de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten. De Unie wil graag voor ASML specifieke afspraken maken die ASML nog aantrekkelijker maken als werkgever.
 4. Verlofsparen
  Metalektro-cao: Werknemers kunnen sparen, bijvoorbeeld om deelname aan de vervroegde uittredingsregeling te ondersteunen. Het fiscaal gefaciliteerd sparen van verlof is sinds begin 2021 mogelijk tot maximaal 100 weken.
  De mogelijkheid om tot maximaal 100 weken verlof te sparen is een goede aanvulling in het belang van de medewerkers.
 5. Generatiepact
  Metalektro-cao: Cao-partijen spreken af de regeling Generatiepact ongewijzigd voort te zetten tot in ieder geval 1 december 2023.
  De Unie wil het generatiepact aanpassen zodat het beter aansluit op de specifieke omstandigheden van de medewerkers van ASML. Daarnaast willen wij deze regeling structureel afspreken.
 6. Werktijden
  In de Metalektro-cao is afgesproken dat in het vervolg niet meer dan 10 uur per 4 weken mag worden overgewerkt.
  De Unie gaat graag het gesprek aan met ASML over de huidige overwerkpraktijk. Aan de hand van dit gesprek kunnen wij tot een passende afspraak komen.
 7. Cao-scholingsdag
  Cao Metalektro: De werknemer die vanaf 1 januari 2021 lid is van een vakbond en bij een werkgever in dienst is, kan in 2022 deelnemen aan een ‘cao-scholingsdag’. Deze scholingsdag zal in elk geval de arbeidsverhoudingen en de cao behandelen.
  Het idee om medewerkers te informeren over hun arbeidsvoorwaarden en hun rechten is sympathiek. De Unie stelt voor om aanvullende afspraken te maken over doelgroep en vormgeving.
 8. Salarisverhoging
  Het gaat goed bij ASML. Wij willen graag een passende afspraak maken over de collectieve salarisverhoging. De hoogte hiervan zal mede afhangen van de overige afspraken die wij kunnen maken. De in de Metalektro-cao gehanteerde inkomensgrens van € 101.951,- bruto (jaarsalaris inclusief vakantietoeslag) wil De Unie niet overnemen in de ASML-cao.

Voorstellen ASML

Ook ASML heeft de voorstellen voor de nieuwe cao kenbaar gemaakt. De voorstellen van ASML concentreren zich op drie thema’s die uit de DigiC-enquête naar voren zijn gekomen:

 • Balans werk / privé
 • Waardering en beloning
 • Duurzame Inzetbaarheid

ASML stelt onder ander het volgende voor:

 • Uitbreiding van het generatiepact en tevens voorstellen waardoor het mogelijk is een sabbatical leave te genieten;
 • Er is nogmaals toegezegd dat de winstdelingsregeling voor medewerkers tot en met functiegroep 9 gehandhaafd wordt;
 • In het kader van het geboorteverlof stelt ASML voor om het salaris aan te vullen tot 100%;
 • Inrichten van een careerplatform
 • ADV standaard als verlof te behouden, waarbij je mag kiezen om het te laten uitbetalen;

De volledige voorstellen van ASML worden gepubliceerd door ASML.

Hoe verder

Het eerstvolgende overleg staat gepland op 30 september 2021. Tijdens dit overleg zullen partijen op elkaars voorstellen reageren. Na 30 september laten we vanzelfsprekend weer van ons horen. Als je op voorhand vragen of opmerkingen hebt, laat het gerust weten.

Contact

Neem bij vragen contact op met Inge de Vries via inge.de.vries@unie.nl of met Sjerp Holterman via sjerp.holterman@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Word gratis lid