De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: verslag periodiek overleg

19 maart 2020

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. Dit periodiek overleg is laatstelijk gehouden op 12 maart 2020. Op dat moment waren de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus nog niet van kracht. Er is voornamelijk gesproken over de gang van zaken. Inmiddels is de situatie ingrijpend gewijzigd.

Uit gezondheidsoverwegingen moeten bedrijven zich inspannen om zoveel mogelijk mensen thuis te laten werken. Zo ook Achmea. Dit vergt veel van de organisatie, maar het is belangrijk dat het bedrijf kan blijven functioneren in deze moeilijke tijd.

Thuiswerken

Achmea werkt, net als de meeste andere bedrijven, mee aan het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering en voor de medewerkers. Dit vergt van iedereen, werkgever en werknemers, flexibiliteit. Achmea lijkt tot nu toe voldoende rekening te houden met de noden van de werknemers in de situatie van nu. Een andere ervaring? Neem dan contact met De Unie op. Wij kunnen helpen in het overleg met de werkgever.

Agenda periodiek overleg

In het kader van het periodiek overleg hebben De Unie en Achmea over een aantal onderwerpen besproken. De belangrijkste geef ik hieronder weer.

Jaarcijfers 2019

Achmea heeft de jaarcijfers over 2019 gepubliceerd. In het periodiek overleg heeft Achmea gezegd dat 2019 een goed jaar is geweest. Over de hele linie heeft het bedrijf beter gepresteerd. Het bedrijf is tevreden met dit resultaat.

34-urige werkweek

Achmea bereidt zich voor om de 34-urige werkweek in te voeren. Q1 is bestemd om informatie uit de organisatie op te halen. Uit navraag onder de leden blijkt dat in zeer beperkte mate door Achmea aan medewerkers om informatie wordt gevraagd. Ook is er dan met name belangstelling voor de kosten voor het bedrijf. De ‘kosten’ die de medewerkers moeten dragen lijken minder in scoop te zijn. Al verschillende leden hebben op het verzoek van De Unie gereageerd. Ben je er nog niet aan toegekomen om de vragen met betrekking tot het korter werken toe te sturen. Dit kan alsnog. Ik neem de bijdrage graag mee.

De planning van Achmea is om in april 2020 personeelsbijeenkomsten over de 34-urige werkweek te organiseren. Mogelijkerwijze zal deze planning moeten worden aangepast door de coronacrisis.

Pensioenregeling

De huidige pensioenregeling loopt tot en met 31 december 2021. Dit is nog ver weg. Maar voor de volgende pensioenregeling zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in voorbereiding waardoor het onderwerp pensioen nu al op de agenda staat.

  • Het pensioenfonds SPA heeft aangegeven dat zij vanaf 1 januari 2022 niet meer zullen meewerken aan het indexeren van de bij SBZ opgebouwde pensioenen. Veel medewerkers van Achmea hebben in het verleden pensioen opgebouwd bij het pensioenfonds SBZ omdat zij bij een zorgverzekeraar werkten. Het pensioen dat nog bij SBZ is achtergebleven moet wel geïndexeerd worden. Anders verliest het pensioen snel aan waarde. Deze indexering werd aanvankelijk door Achmea en later door SPA betaald. Hier moet tijdig een oplossing voor gevonden worden.
  • De nieuwe pensioenwetgeving is de tweede ontwikkeling waar we rekening mee moeten houden. In 2022 of later worden nieuwe regels van kracht.
  • Achmea onderzoekt of pensioenopbouw voor flexwerkers bij Achmea mogelijk moet worden gemaakt.
  • De netto-pensioenopbouw (voor medewerkers met een pensioendragend inkomen hoger dan circa € 110.000,-) moet voor 1 januari 2021 overgedragen worden naar een nieuwe uitvoerder omdat de huidige uitvoerder deze regeling niet langer wil uitvoeren. Ook onderzoekt Achmea het systeem en relevantie van de pensioenopbouw voor deze doelgroep.

TOP

Het performance managementsysteem van Achmea TOP (Talent Ontwikkeling Presteren) is door De Unie op de agenda gezet. Door verschillende leden is gemeld dat het aanvankelijke enthousiasme en energie dat op dit onderwerp zat jammer genoeg lijkt te verslappen. Achmea heeft bij de invoering van TOP gezegd dat een cultuurverandering noodzakelijk is voor het slagen van TOP. Voor deze cultuurverandering is een periode van 3 jaar uitgetrokken. De Unie maakt zich zorgen dat als de organisatie na 1 jaar geen aandacht meer besteed aan de cultuuraspecten en de invoering van TOP onvoldoende ondersteund, dat dan de organisatie snel weer terugzakt in de ingesleten gewoonten. Te meer omdat Achmea geen afscheid wil nemen van de KPI-systematiek om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Deze KPI’s ondersteunen op dit moment niet de TOP-systematiek maar zijn nog éénzijdig gericht op de P van presteren.

Achmea geeft aan dat TOP nog steeds een belangrijk onderdeel te vinden. Leidinggevenden die ondersteuning nodig hebben, kunnen hiervoor terecht bij de HR-business partner. De kritiek van De Unie op de negatieve effecten van de KPI-systematiek op TOP herkent Achmea niet.

Contact

Zijn er vragen over de aangekondigde reorganisaties of over dit bericht? Of iets met ons delen? Neem gerust contact op met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid