De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Verslag periodiek overleg

15 januari 2020

Op dinsdag 7 januari 2020 heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, de leden geïnformeerd over de uitslag van de ledenraadpleging. De meerderheid van de leden van De Unie heeft het cao-voorstel van Achmea afgewezen.

Inmiddels is ook de uitslag van de andere vakorganisaties bekend. In beide gevallen heeft een meerderheid van de leden ingestemd. Dit is een betreurenswaardige uitslag. Op woensdag 8 januari 2020 heeft Achmea medegedeeld dat er een cao met twee vakorganisaties tot stand is gekomen. De Unie beraadt zich op de volgende stappen.

Afronding cao-overleg

Het is gebruikelijk bij goede overlegverhoudingen om ook na een verdeelde uitslag van de ledenraadpleging goed samen te blijven werken. Doorgaans wordt in ieder geval besproken onder welke voorwaarden alsnog een voor alle vakorganisaties acceptabele cao kan worden afgesloten. Dit gesprek heeft nu niet plaatsgevonden. De Unie had dit overleg graag willen kunnen voeren. Je kunt, naar onze mening, betrekkelijk nauwkeurig aanwijzen welke groepen leden het cao-voorstel accepteren en voor welke groepen dit voorstel niet acceptabel is. De Unie gaat er daarom vanuit dat het mogelijk moet zijn om de groepen medewerkers die zich nu benadeeld achten, in voldoende mate tegemoet te komen. Uiteraard probeert De Unie in gesprek te blijven met Achmea.  De  werkgever beraadt zich op de ontstane situatie.

Kaderledenvergadering

Op vrijdag 17 januari 2020 komen de kaderleden van De Unie bij elkaar om de ontstane situatie te bespreken. Ook zullen de kaderleden bespreken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. De kaderleden en het bestuur van De Unie zijn zich aan het beraden welke vervolgstappen we kunnen en willen nemen. Op dit moment is er nog geen nader nieuws. Mochten zich ontwikkelingen voordoen, dan worden de leden van De Unie daarvan op de hoogte gebracht.

Sociaal plan

Onderdeel van het cao-voorstel van Achmea was een voorstel tot verlenging van het sociaal plan. In de vele reacties van de leden blijkt niet dat leden van De Unie hierop tegen waren. We overwegen daarom om het sociaal plan wel te ondertekenen. Zijn hier vragen over, neem dan contact met mij op via e-mail Inge.de.vries@unie.nl.

Periodiek overleg woensdag 8 januari 2020

Verslag van het periodiek overleg van 8 januari 2020. De uitslag van de ledenraadpleging is besproken. Elk van de organisaties heeft aangegeven hoe het voorstel voor de cao door de leden is ontvangen. Ook is stilgestaan bij de sfeer bij de onderhandelingen.

Pensioen

Tijdens de cao-onderhandelingen is uitgebreid over pensioen gesproken. De verwachting in november/december 2019 was dat de pensioenpremie boven de 50% uit zou komen. De pensioenpremie voor 2020 is vastgesteld op basis van de rente op 31 december 2019. De rente was op die dag voldoende gestegen zodat de pensioenpremie net beneden de 50% blijft. Hierdoor is er geen risico dat de pensioenopbouw moet worden gekort in 2020.

Diversiteitsdag

De Unie stelt vast dat de tekst over de diversiteitsdag op Achmeanet nog net iets meer sturend is dan de verwoording in de cao. De Unie zal Achmea enkele verbeteringen voorstellen.

Uitwerking cao

De volgende onderwerpen moeten nader uitgewerkt worden:

  • Voorbereiding 34-urige werkweek Achmea wil in grote lijnen in Q1 vragen ophalen die in de organisatie leven en in Q2 de dialoog voeren.
  • Pilot meerdere keuzemomenten Achmea Select.
  • Onderzoek toepassing Achmea Select.
  • Pensioenregeling 2022 en verder.
  • Pilot onbeperkt opleidingsbudget.
  • Pilot Zorgoppas.
  • Uitwerken verlofspaarregeling.
  • Tekstcommissie cao-tekst en tekst sociaal plan.

Het onderzoek toepassing Achmea Select is in de cao opgenomen op voorstel van De Unie. De voorbereiding van de 34-urige werkweek, pilot onbeperkt opleidingsbudget en voorbereiding onderhandelingen nieuwe pensioenregeling zijn voor leden van De Unie belangrijke onderwerpen. Op 8 januari 2020 is beperkt inhoudelijk gesproken over de onderwerpen. Achmea heeft gezegd voor het volgende periodiek overleg een plan van aanpak voor de werkgroepen te maken.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid