De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Uitslag ledenraadpleging

18 januari 2022

De stemmen zijn geteld. Goede nieuws is dat bijna 60% van de stemgerechtigde leden ook daadwerkelijk gestemd heeft. Ervaring leert dat een dergelijke respons hoog is. Daarmee hebben we een meer dan representatief resultaat.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij de merken van Achmea? Schrijf je dan nu gratis in voor onze updates!

De uitslag van de stemming is als volgt:

 • 46,5% heeft voor het eindbod gestemd.
 • 49,8% heeft tegen het eindbod gestemd.
 • 3,7% heeft zich onthouden van stemming.

Conclusie is dat er op dit moment geen meerderheid is onder onze leden die instemmen met het eindbod van Achmea.

Hoe verder?

Leden van FNV en CNV hebben (met krappe meerderheden) wel ingestemd. Daarmee is de cao een feit. Vanwege de bijzondere uitslag heeft Achmea wel aangegeven bereid te zijn om de uitslag van de stemming en de opmerkingen die daarbij gemaakt zijn, nog deze maand gezamenlijk te analyseren. Daarbij zal worden besproken wat dit betekent en in hoeverre hiermee rekening kan worden gehouden, bijvoorbeeld bij de verdere uitwerking van de verschillende afspraken.

De Unie zal deze uitnodiging vanzelfsprekend aannemen.

Wat wordt onze insteek?

Voor De Unie is deze uitslag geen verrassing. Het was op voorhand duidelijk dat de uitslag van de medewerker-enquête in 2021 en het eindbod van Achmea niet met elkaar ‘in balans’ zijn. Het gaat dan met name om de loonafspraak in het tweede jaar, de 4×9 en de versobering (lagere opbouw) van de pensioenen.

 1. Loon
  Veel leden hebben vooral kritiek op de loonafspraak in het tweede cao-jaar. De verhoging van 1% structureel, in combinatie met een eenmalige verhoging van 750,- euro bruto wordt als onvoldoende beschouwd. En in het licht van de oplopende inflatie is een dergelijke reactie voorspelbaar en begrijpelijk. Daarom willen wij Achmea vragen om de éénmalige verhoging van 750,- euro bruto om te zetten in een procentuele en structurele verhoging. Voor de looptijd van de nieuwe cao zou dit niet heel veel extra kosten, maar voor de langere termijn is dat wel een substantiële verbetering voor medewerkers (qua inkomen en pensioen).
 2. 4×9
  Op het eerdere besluit om niet meer 4×9 te kunnen werken wordt kritisch gereageerd. Wij willen Achmea dan ook vragen dit te heroverwegen. Wij denken namelijk dat de argumenten van destijds opnieuw moeten worden beoordeeld. Onder andere omdat er veel meer wordt – en in de toekomst zal worden thuisgewerkt. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt daarbij mee.
 3. Pensioen
  Ook de kostenbeperking van de pensioenregeling naar een premieniveau van 40% (en de als gevolg daarvan lagere pensioenopbouw van ca. 1,6%) kan op veel kritiek rekenen. In aanloop naar het Nieuwe Pensioen Contract worden de fiscale maxima (inclusief toeslagen en kosten overgang) komende tijd beperkt naar maximaal zo’n 38%. De ‘eerste stap’ die nu wordt gezet in het beperken van de kosten is bijna de volledige stap. Veel leden/medewerkers vinden die stap dan ook veel te groot. Daarom vragen wij Achmea om samen met ons nogmaals te bezien of we de pensioenopbouw toch nog iets kunnen verbeteren door bijvoorbeeld:- een hogere maximumpremie;
  – datum voor het ‘vastklikken’ van de rentestand niet te wijzigen naar eind september 2021
  – nogmaals het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Achmea gezamenlijk te vragen om (tijdelijk) akkoord te gaan met een (iets) lagere premiedekkingsgraad dan 100%.Voor wat dat laatste betreft zijn we al een keer eerder met het bestuur van SPA in gesprek geweest. Hoewel het fonds in financiële zin ‘gezond’ is, de toezichthouder (DNB) een dergelijke oplossing ook toestaat en het bestuur van SPA erkent dat premiedekkingsgraden van onder de 100% ook bij andere fondsen voorkomen, heeft men zich steeds op het standpunt gesteld hier in het kader van een ‘evenwichtige belangenbehartiging’ weinig voor te voelen. Bonden en Achmea delen die opvatting niet. Daarom hebben wij het besluit steeds betreurd. Wij hopen echter dat nu medewerkers (en daarmee de actieve deelnemers) zich hebben uitgesproken dit wellicht tot nieuwe inzichten leidt bij het bestuur van SPA.

Schrijf je nu gratis in voor onze Achmea nieuws-updates

Telt jullie mening echt?

Conclusie is dat er nu formeel een cao is en dat Achmea nog ruimte biedt voor ‘een gesprek’. En hoewel een gesprek nog geen garantie biedt dat het eindbod aangepast zal worden, hebben wij toch de hoop dat dit gesprek wel iets zal opleveren. Immers, Achmea heeft zich steeds op het standpunt gesteld de inbreng en mening van medewerkers belangrijk te vinden. Niet voor niets is er aan het begin van het cao-traject voor gekozen om GEZAMENLIJK de medewerkers inbreng te geven in de enquête en te bevragen over wat zij belangrijk vinden. Hun reactie aan het einde van het traject is ook duidelijk. Het draagvlak voor het eindbod van Achmea – en daarmee de nieuwe cao – is niet heel groot. Of de leden nu net wel -, of net niet hebben ingestemd.

Wie ‘A’ zegt, moet wat ons betreft ook ‘B’ zeggen. Daarom rekenen wij op een constructief gesprek. En wie weet leidt de uitkomst van het gesprek tot meer draagvlak onder onze leden, zodat er alsnog onder deze cao ook een handtekening van De Unie kan komen staan. Dat is uiteindelijk ons streven. In jullie belang!

Uiteraard houden we je op de hoogte van het vervolg.
Als je nog vragen hebt, neem dan rustig contact met ons op via e-mail huug.brinkers@unie.nl.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid