De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Stand van zaken nieuwe cao

08 november 2023
Achmea

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao gestart. Inmiddels zijn er twee besprekingen geweest. In deze besprekingen hebben we alle thema’s met Achmea besproken. In dit bericht willen we graag de eerste ‘tussenstand’ met je delen.

Word gratis Achmea-lid!

 

Waarderen en belonen

Meest in het oog springende onderwerp is natuurlijk de beloning. In eerste instantie heeft Achmea een voorstel gedaan van 10% voor een cao van 30 maanden. Inmiddels heeft men dit voorstel aangepast naar 10% voor 24 maanden. Deze 10% kan nog worden verdeeld in een vast bedrag voor iedereen en een percentage.

In reactie daarop hebben we Achmea gevraagd om ons meer inzicht te geven hoe dit voorstel zich verhoudt met de beperkte structurele verhoging in 2023, de inflatie, de algemene loonontwikkeling in Nederland, de benchmark (vergelijk binnen de sector) en de specifieke economische situatie van het bedrijf. Achmea heeft toegezegd om bij de volgende besprekingen hierop terug te komen.

Benchmark

Daarnaast heeft Achmea aangegeven dat met name de hogere cao schalen (I, J en K) een stuk lager zijn dan vergelijkbare schalen in de markt. Mede hierdoor heeft Achmea steeds meer moeite om vacatures vervuld te krijgen. Daarom is voorgesteld om de schaalmaxima van de schalen I, J en K te verhogen met respectievelijk 2,5%, 5% en 7,5%. Dit is ongeveer de helft van de afstand tot de (mediaan van de) benchmark. Met deze verhoging van de schalen worden niet de feitelijke salarissen in deze schalen verhoogd, maar ontstaat extra perspectief (door extra periodieken).

Arbeidsduur en werktijden

Het tweede belangrijke onderwerp is de 34-urige werkweek. In de enquête zijn hier veel opmerkingen over gemaakt. Opmerkingen in relatie tot werkdruk, productiviteit en meer eigen regie. Daarom hebben wij Achmea voorgesteld om in de nieuwe cao niet meer de 34-urige werkweek als norm te nemen, maar meer ruimte te bieden aan medewerkers om zelf te kiezen.

Helaas hebben we Achmea (nog) niet kunnen overtuigen. Hoewel men de signalen uit het onderzoek herkent, ziet men dit niet als een probleem. Achmea is ervan overtuigd dat het draagvlak en de waardering voor de 34-urige werkweek groot zijn. Daarom houdt men vast aan de huidige cao-afspraken en wil men de overgangsregeling niet opnieuw verlengen of afspraken maken met meer eigen regie voor medewerkers die meer dan 34 uur willen werken. Volgens Achmea zou Select daarvoor voldoende mogelijkheden bieden (95% van de aanvragen zou worden goedgekeurd).

Pensioen

Met Achmea is overeenstemming dat we de huidige pensioenregeling in principe ongewijzigd willen voortzetten tot de geplande ingangsdatum (1-1-2026) van de nieuwe pensioenregeling in het kader van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Over de nieuwe regeling zijn we nog in gesprek. Het gaat dan met name over de hoogte van de premie, het type regeling, het nabestaandenpensioen en compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek.

Op 17 november aanstaande hebben we hier een apart overleg voor gepland. Onze inzet daarbij is ongewijzigd. Achmea kent een prima pensioenregeling. En dat willen we graag zou houden. Niet voor niets hebben medewerkers aangegeven dat ze na beloning, pensioen het belangrijkste onderwerp vinden. Daar hoort wat ons betreft in ieder geval een fiscaal maximale spaarpremie van 30% bij, een vergelijkbare regeling voor nabestaanden en voldoende compensatie voor medewerkers die nadeel ondervinden van het loslaten van de doorsneesystematiek.

Overige onderwerpen

Naast bovenstaande onderwerpen heeft Achmea ook op alle andere onderwerpen gereageerd. Een aantal onderwerpen willen we daarbij toelichten:

  • De vergoeding voor thuiswerken wil Achmea buiten de cao houden en met de Centrale Ondernemingsraad blijven regelen.
  • Het salaris tijdens kortdurend zorgverlof gaat worden aangevuld tot 90% in plaats van 70%.
  • Parttimers komen in aanmerking voor de volledige RVU-uitkering.
  • De vergoeding voor woon-werk verkeer wil Achmea omvormen naar een ‘pay per use’ systematiek.
  • Het klimaatbudget wordt beschikbaar gesteld aan nieuwe medewerkers als ze 1 jaar in dienst zijn.
  • De keuzemogelijkheid meer-minder uren Select wil Achmea vergroten door keuzes niet eenmaal per jaar, maar ook gedurende het jaar mogelijk te maken.
  • De bekendheid van regelingen in de cao (zoals de 3 dagen inzetbaarheidstijd die bijvoorbeeld voor opleiding gebruikt kunnen worden) is een punt van aandacht.

Hoe verder?

Op 23 november staat het volgende overleg gepland. Wij denken dat er dan nog best veel te bespreken valt omdat wij inschatten dat het huidige voorstel van Achmea nog niet op voldoende draagvlak kan rekenen bij een (ruime meerderheid) van de medewerkers. Daarvoor is meer nodig.

Uiteraard zullen we de leden na de 23e opnieuw infomeren.

Als je vragen of opmerkingen hebt, stuur dan een bericht naar huug.brinkers@unie.nl

Gerelateerde berichten

Word gratis lid