De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Dreigende impasse in cao-onderhandelingen

03 december 2021

Op dinsdag 30 november hebben we met Achmea verder onderhandeld over de nieuwe cao. Helaas hebben deze onderhandelingen nog niet tot een akkoord geleid. Standpunten liggen zover uit elkaar dat een impasse dreigt. Daarom zijn de geplande onderhandelingen van donderdag 2 december voorlopig uitgesteld tot medio december.  Met onderstaande tekst willen we je verder informeren en vragen om jouw mening.

Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in.

Wat ligt er op tafel?

Na inmiddels een flink aantal besprekingen heeft Achmea op hoofdlijnen het volgende aanbod gedaan:

  • Looptijd 2 jaar.
  • Loonsverhoging van tussen de 1-3% op 1 januari 2022.
  • Versobering van de pensioenregeling door verlaging van het opbouwpercentage van 1,875% (1,796% in 2021) naar 1,6% en de overgang naar gedempte kostendekkende premie, inclusief wijziging van de toeslagverlening voor actieven (op basis van looninflatie in plaats van prijsinflatie).
  • Klimaatbudget van 3.000,- euro netto (éénmalig) per medewerker, vanaf 2023 te besteden aan bijvoorbeeld zonnecollectoren of een warmtepomp. Kosten van deze afspraak zouden buiten de loonruimte van de nieuwe cao vallen en rechtstreeks ten laste komen van het resultaat van Achmea.
  • Verlengen sociaal plan.

Wat vinden wij?

Op zich vinden wij een looptijd van 2 jaar prima. Daarbij hoort echter wel een meer passende loonsverhoging. Uit de recent gehouden enquête blijkt onomstotelijk dat beloning door jullie als belangrijkste onderwerp is aangegeven. En dat begrijpen wij goed. Immers, de inflatie loopt alsmaar op en de situatie op de huizenmarkt wordt steeds nijpender. Ook de resultaten van Achmea geven op dit moment geen aanleiding om te matigen. Een bod van tussen de 1%-3% voor een tweejarige cao vinden wij dan ook veel te mager. Daarom hebben wij Achmea voorgesteld om de lonen met 2 x 3,5% te verhogen (op 1 januari 2022 én op 1 januari 2023).

Daarnaast vinden wij de ingreep in de pensioenregeling zoals Achmea die nu voorstelt veel te rigoureus. Dit zou een besparing opleveren van jaarlijks zo’n 50 miljoen!
Wij hebben er begrip voor – ook in het licht van de nog te maken afspraken in het kader van het nieuwe pensioencontract – om de kosten van de pensioenregeling geleidelijk te beperken. Maar dan wel echt geleidelijk. De overgang naar een gedempte kostendekkende premie vinden we acceptabel (levert circa 35 miljoen op), maar over de verlaging van het opbouwpercentage zijn we een stuk minder enthousiast. Wat ons betreft handhaven we de huidige opbouw zoveel als mogelijk. Deze insteek is ook in lijn met de uitkomst van de enquête, waaruit blijkt dat er begrip is voor reductie van de kosten, maar anderzijds ook veel belang wordt gehecht aan de kwaliteit van de huidige regeling.

En dan het klimaatbudget. Uiteraard is het goed dat Achmea hier aandacht aan besteed. Ook in de enquête zijn daar opmerkingen over gemaakt. Vraag is echter of dit onderwerp een dusdanig prominente plek moet krijgen in deze onderhandelingen. Wij denken van niet. Al was het maar omdat de indruk kan ontstaan dat dit eenmalige budget ‘linksom of rechtsom’ toch ten koste gaat van de overige (structurele) cao-onderwerpen. Daarbij komt dat de beperkte bestedingsmogelijkheden van een dergelijk budget ook nog wel uitdagend is, en voor iedereen nogal kan verschillen.

Over de 34-urige werkweek is, ondanks herhaaldelijk aandringen van De Unie, nog steeds niet inhoudelijk gesproken. Wij betreuren dat enorm, omdat de enquête hier wel aanleiding toe geeft. Kloppen de uitgangspunten van destijds nog wel nu er veel meer dan voorheen wordt thuisgewerkt en de arbeidsmarkt steeds krapper wordt? En het 4×9 uur werken is en blijft door veel van jullie gewenst. Waarom zou het niet mogelijk kunnen zijn om – naast de 34-urige werkweek als basis – medewerkers toch meer keuze te geven? Er wordt immers ook nog steeds ruim gebruikgemaakt van de zogenaamde overgangsregeling?

Als laatste het sociaal plan. Wij hechten daar veel waarde aan. Echter, het huidige sociaal plan is nog niet afgelopen en wij willen daar graag op korte termijn met Achmea verder over praten. Maar dan wel los van het cao-overleg. Wij zien dit namelijk als ‘losse onderwerpen’, zodat we daar ook met onze leden over kunnen afstemmen, voordat we de gesprekken over dit onderwerp starten.

Hoe verder?

Het moge duidelijk zijn dat we nog een flink verschil van mening hebben met Achmea over de nieuwe cao. Wij vinden echt dat, juist op dit moment, medewerkers van Achmea een goede cao verdienen. Niet een magere cao met een (te) grote ingreep in de pensioenregeling, maar een cao die ook meer in lijn is met de uitkomst van de enquête. Een enquête die gehouden is aan het begin van het traject onder alle medewerkers (onder andere een passende – /betere loonsverhoging, nog acceptabele reductie van pensioenkosten en meer keuze in werktijd). We hebben de medewerkers tenslotte niet voor niets naar hun mening gevraagd.

Het eerder geplande overleg van donderdag 2 december aanstaande is voorlopig uitgesteld tot dinsdag 14 december.

Jouw mening gevraagd

De inzet van De Unie tot nu toe is vooral gebaseerd op de uitkomsten van de enquête. Dit hadden we ook beloofd. De afgelopen weken hebben we natuurlijk ook afgestemd met onze kaderleden.
Inmiddels zijn we ook benieuwd naar wat je van de situatie vindt. Wat verwacht je van de nieuwe cao en hoe kijk je tegen de huidige situatie aan? Zit De Unie op ‘de goede lijn’ of is er begrip voor de inzet van Achmea? Wij zijn erg benieuwd.

Als je wilt reageren (en dat hopen we uiteraard), stuur dan een e-mail naar, de belangenbehartiger Huug Brinkers, huug.brinkers@unie.nl. Ook collega’s die nog geen lid van De Unie zijn, kunnen reageren.

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid