De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

Achmea: Cao update

28 januari 2022

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zouden we de uitslag van de stemming en de opmerkingen die daarbij gemaakt zijn, nog deze maand met Achmea analyseren. Daarbij zou worden besproken wat de uitslag betekent (bij De Unie geen meerderheid voor het eindbod en bij de collegabonden een kleine meerderheid) en in hoeverre hier rekening mee kan worden gehouden, bijvoorbeeld bij de verdere uitwerking van de verschillende afspraken.

Gratis alle Achmea-updates direct in je mail? Schrijf je snel in!

Eerder hebben wij al geconstateerd dat de uitslag van de medewerker-enquête in 2021 en het eindbod van Achmea niet met elkaar ‘in balans’ lijken te zijn. Daarom hebben we aandacht gevraagd voor de loonafspraak in het tweede jaar, de 4×9 en de versobering (lagere opbouw) van de pensioenen. Inmiddels heeft het gesprek met Achmea eerder deze week plaatsgevonden en tot het volgende resultaat geleid.

 1. Inkomen
  Vanwege de brede kritiek op de loonafspraak in het tweede cao-jaar (1% structureel, in combinatie met een éénmalige verhoging van 750,- euro bruto) hebben wij Achmea gevraagd om de éénmalige verhoging van 750,- euro bruto om te zetten in een procentuele en structurele verhoging. Achmea is op dit verzoek niet ingegaan en ook niet op andere wijze bereid geweest de loonafspraak in het tweede cao jaar alsnog te verbeteren.
 2. 4×9
  Wij hebben Achmea gevraagd om het besluit om niet meer 4×9 te mogen werken te heroverwegen. In reactie daarop heeft Achmea aangegeven bereid te zijn om de effecten van de 34-urige werkweek op bijvoorbeeld vitaliteit, gezondheid en arbeidspatronen (inclusief 4 x 9) te gaan ‘monitoren’, om daarna de bevindingen met vakorganisaties te bespreken en te bekijken of er aanleiding is om nieuwe afspraken te maken.
 3. Pensioen
  De beperking van de kosten van de pensioenregeling (max 40%) met als gevolg daarvan een lagere pensioenopbouw (ca. 1,6%) vinden veel leden een te grote stap. Daarom hebben wij Achmea gevraagd om samen met ons nogmaals te bezien of we de pensioenopbouw toch nog iets kunnen verbeteren. Met onze suggestie om de maximum premie alsnog te verhogen is Achmea niet akkoord gegaan. Ook het niet wijzigen van het ‘vastklikken’ van de rentestand biedt geen oplossing.Over ons verzoek om nogmaals met het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Achmea in gesprek te gaan en hen gezamenlijk nogmaals te vragen om (tijdelijk) akkoord te gaan met een (iets) lagere premiedekkingsgraad dan 100%, hebben we het volgende afgesproken:
  Op basis van de cao-afspraken bedraagt de pensioenopbouw in 2022 ca. 1,6%. Als uit een vergelijking met andere fondsen nieuwe feiten komen (bijvoorbeeld met betrekking tot de dekkingsgraad) is Achmea bereid om gezamenlijk opnieuw in gesprek te gaan met SPA, teneinde de pensioenopbouw alsnog te vergroten/verbeteren.Wij denken dat die aanleiding er wel degelijk is, en rekenen er dan ook op dit gesprek met het bestuur van SPA op korte termijn te kunnen starten.

Voor het overige is er nu ook wat meer informatie bekend over een aantal andere (cao)onderwerpen:

 • Klimaatbudget
  De komende periode worden de afspraken over het klimaatbudget gezamenlijk verder uitgewerkt (zoals het vaststellen van de bestedingsdoelen). Daarbij is Achmea bereid te bekijken of klimaatinvesteringen die medewerkers al in 2022 hebben gedaan of nog gaan doen, vergoed kunnen worden uit het klimaatbudget dat vanaf 2023 beschikbaar komt. Achmea verwacht daar in de loop van het 2e kwartaal van dit jaar meer duidelijkheid over kunnen geven.
 • Onbeperkt opleidingsbudget (interne en externe opleidingen)
  Aan de uitwerking van deze afspraak wordt gewerkt. Naast de afspraken die met opleidingsleveranciers gemaakt gaan worden, moeten ook de systemen en processen hierop worden ingericht. De verwachting is dat het onbeperkt opleidingsbudget tegen het einde van het 2e kwartaal 2022 in zal gaan of eerder als dat mogelijk is. In de communicatie die hier dan over plaatsvindt zal ook aandacht zijn voor alle cao-afspraken die gelden voor de tijdbesteding/opleidingsverlof. Tot het moment waarop het onbeperkt opleidingsbudget ingaat, blijft het huidige systeem met een afdelingsbudget voor opleidingen van toepassing.
 • Waar je werkt vergoeding
  De bestaande reiskostenvergoedingsregeling voor woon-werkverkeer in de cao gaat ervan uit dat je een vast aantal dagen per week naar kantoor reist. Dat past niet meer goed bij de nieuwe manier van werken (‘zo werken wij’), waarbij de aard van jouw werkzaamheden mede bepalend is voor waar je werkt (op kantoor of thuis). Ook de thuiswerkvergoeding (€ 30,- netto per maand) die iedereen ontvangt vanuit de thuiswerkregeling die met de COR is afgesproken in oktober 2020, gaat uit van een vast aantal dagen per week thuiswerken. Een tripartiete werkgroep (vakorganisaties, COR, Achmea) gaat binnenkort aan de slag met het doel een regeling te ontwerpen die beter past bij de nieuwe manier van werken, als we op termijn naar verwachting weer op een nieuwe hybride wijze gaan werken, deels op kantoor en deels thuis. Tot die tijd gelden de bestaande regelingen.
 • RVU-regeling
  Zoals in eerdere communicatie is aangegeven, wordt de afspraak over de RVU-regeling uitgewerkt, zodat deze uiterlijk in de loop van het 2e kwartaal van 2022 in kan gaan of eerder als dat mogelijk is. Vanaf dat moment kunnen medewerkers een verzoek doen om van de RVU-regeling gebruik te maken en geldt de aanvraagtermijn van maximaal 4 maanden. Het is niet mogelijk om een verzoek met terugwerkende kracht aan te vragen.

Gratis alle Achmea-updates direct in je mail? Schrijf je snel in!

Conclusie en hoe verder?

Goede nieuws is dat Achmea bereid is geweest met elkaar te spreken over het eerdere eindbod. De uitslag van de raadpleging onder vakbondsleden gaf daar ook voldoende aanleiding toe.

Minder goede nieuws is dat dit gesprek tot nu minder heeft opgeleverd dan dat wij – en waarschijnlijk veel van jullie – op gehoopt (en misschien wel op gerekend) hadden. De structurele loonsverhoging in het tweede cao-jaar is en blijft slechts 1%. Ten aanzien van de 4×9 en de gewenste verbetering van de toekomstige pensioenopbouw hebben we (nog) geen concrete afspraken kunnen maken. Het iets eerder gebruik kunnen maken van het klimaatbudget is natuurlijk prima, maar kan vast niet alle kritiek wegnemen.

Zoals eerder al aangeven was de stemming bij alle vakbonden erg spannend. Met bij De Unie net geen meerderheid voor het eerdere eindbod. Wij vragen ons af of dit met de uitkomst van het laatste gesprek met Achmea nu heel veel anders zal zijn. Komende periode gaan wij ons dan ook – onder andere in samenspraak met onze kaderleden – verder beraden op de ontstane situatie.

Op dit moment kan onder deze cao (nog) geen handtekening van De Unie komen te staan. Dat is ook helder. Desalniettemin blijven we met Achmea is gesprek. Daarbij blijven wij constructief, maar ook kritisch. Wellicht dat de uitkomsten van ons vervolggesprek over de 4×9 en het pensioen ons nog van gedachten kunnen doen veranderen, maar dat weten we op dit moment nog niet.

Contact

Als je nog vragen hebt of wilt reageren, neem dan rustig contact met ons op (huug.brinkers@unie.nl).

 

[print_link]

Gerelateerde berichten

Achmea: Cao-enquête

In september zullen de onderhandelingen over de nieuwe cao Achmea starten. Achmea, De Unie en overige vakorganisaties hebben samen afspraken…

Achmea: Start cao-onderhandelingen

Na de zomer (eind september) zullen de onderhandelingen voor een nieuwe cao starten. Na de voor ons teleurstellende uitkomst van…

Achmea: open rekening

Afgelopen donderdag is Achmea geïnformeerd over de uitslag van onze mini-enquête over de tegemoetkoming van Achmea aan medewerkers voor toegenomen…

Word gratis lid