De Unie, in jouw belang

Jouw cao en branche

a.s.r.: Onderhandelingsresultaat pensioen

18 september 2020

Na veelvuldig en intensief onderhandelen heeft De Unie een resultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling.

Wat voorafging

De huidige pensioenregeling bij a.s.r. is een zogeheten verzekerde DB-regeling. De pensioenuitkomst is gegarandeerd en deze garanties zijn kostbaar. A.s.r. heeft tijdens de vorige cao-onderhandelingen al aangegeven over te willen stappen naar een nieuwe regeling, gebaseerd op individuele spaarpotjes. De voorkeur voor vakorganisaties lag bij een collectieve regeling. Zoals tijdens ons vorige Webinar toegelicht, bleek dat niet haalbaar en zijn we in onderhandeling gegaan over een IDC-pensioenregeling.

De wens om te komen tot een passende IDC-regeling heeft de nodige tijd gekost. Je verschuift immers het risico van de werkgever (onzekerheid over de benodigde premie voor het toegezegde resultaat) naar de individuele werknemer (onzekerheid over het resultaat van de ingelegde premie). Na een lange periode met vele gesprekken over de pensioenregeling zijn we tot een gezamenlijk onderhandelingsresultaat over een IDC-regeling gekomen. Vanwege onder andere specifieke uitgangspunten in de nieuwe regeling zoals een 1% staffel, een extra financiële bijdrage van a.s.r. en een verlaging van de werknemerspremie hebben we deze afspraak kunnen maken.

Webinar

Het bereikte resultaat lichten wij graag toe aan de Unie-leden en de collega’s bij a.s.r. via een Webinar op maandag 28 september 2020. Dit Webinar wordt door de gezamenlijke vakbonden gegeven. Er zijn op 28 september twee bijeenkomsten gepland. Je kunt je voor één van deze bijeenkomsten opgeven:
* 28 september van 14:30 uur – 15:30 uur
* 28 september van 16:00 uur – 17:00 uur

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor de Webinar op maandag 28-september 2020. Deze Webinar is exclusief voor leden van de vakbond! Het Webinar staat dus niet open voor niet-leden. Immers collega’s kunnen zelf ook lid worden van de vakbond en daar hun voordeel mee doen.

A.s.r. geeft ook een toelichting door middel van een Webinar op 24 september 2020. Vergeet je daar niet bij je werkgever voor aan te melden.

Stemmen vanaf 28 september 2020

Uiteraard ben jij aan zet. Het gaat om de arbeidsvoorwaarden. Veel informatie over de regeling is te vinden op infonet, daar is de regeling, toelichting en een Q&A te vinden. Stel daarnaast je vragen in de Webinars of per mail. De stemming over het resultaat loopt van 28 september 2020 tot en met 13 oktober 2020, 12:00 uur. Binnenkort ontvangen de Unie-leden de link naar het stemformulier.

Het resultaat op hoofdlijnen:

  • De looptijd van de regeling is 5 jaar (1 januari 2021 tot en met 31 december 2025).
  • A.s.r. hanteert 100% van een premiestaffel die gebaseerd is op 1% rekenrente met een ambitieniveau van 1,875% opbouw. Hier kun je zien welke premie voor de leeftijdscategorie wordt afgedragen.
  • De eigen bijdrage van de deelnemer bedraagt vanaf 1 januari 2021 4,5% van de pensioengrondslag. De werkgever betaalt de rest, wat voor 2021 naar verwachting circa 29,0% van de pensioengrondslag zal bedragen.
  • Het pensioengevend salaris, de pensioenleeftijd, de franchise en het maximumsalaris blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige pensioenregeling.
  • Het partner- en wezenpensioen wordt tijdens het dienstverband op risicobasis verzekerd, cf. de middelloonsystematiek met opbouwpercentages van 1,313% voor het partnerpensioen en 0,263% voor het wezenpensioen. Als onderdeel van de zorgplicht worden medewerkers van a.s.r. bij uitdiensttreding schriftelijk geïnformeerd over de uitruilmogelijkheden, de consequenties bij uitdiensttreding met betrekking tot partner- en wezenpensioen.
  • Partijen gaan ervan uit dat de overeengekomen progressieve staffel gehandhaafd blijft bij invoering van het Pensioenakkoord. Mocht dit door de uitwerking van wet- en regelgeving niet mogelijk zijn, dan worden werknemers hiervoor gecompenseerd gedurende de looptijd van de uitvoeringsovereenkomst.
  • De opgebouwde aanspraken (inclusief overrente 2018) tot 1.1.2021 blijven gegarandeerd en worden niet overgedragen naar Het Andere Pensioen. De voorwaardelijke indexatie van de tot 1.1.2021 opgebouwde aanspraken blijft ongewijzigd en wordt gefinancierd vanuit het toeslagdepot, zolang de middelen daarin toereikend zijn.
  • Partijen realiseren zich dat de waardevastheid van de opgebouwde rechten op termijn onder druk kan komen te staan. Om die reden starten a.s.r. en de vakorganisaties begin 2021 gesprekken om te zoeken naar een oplossing om de waardevastheid te verbeteren in de periode 2021 t/m 2025.
  • Je kunt hier de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat lezen.

Hier is een overzicht te lezen van de verschillen/veranderingen tussen de huidige en de nieuwe regeling. Wij begrijpen dat je vooral wilt weten wat de nieuwe regeling specifiek voor jou betekent. A.s.r. zal dat te zijner tijd voor jou inzichtelijk maken. Ook worden de maatmannen tijdens het Webinar toegelicht.

Kortom: we hebben een resultaat. Meld je voor een verdere toelichting aan voor het Webinar.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je mailen naar de belangenbehartiger Harma Pethke via e-mail harma.pethke@unie.nl.

[print_link]

 

Gerelateerde berichten

a.s.r.: fusie Aegon

Nu de fusie een feit is, zijn alle Aegon-medewerkers in dienst van a.s.r. gekomen. Bij De Unie betekent dit dat…

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en reistijd-berekening….

Word gratis lid