De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Waar vind ik mijn rechten en plichten tijdens ziekte en re-integratie?

Zowel je werkgever als jij (zieke werknemer) zijn beide verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit traject bestaat uit een aantal stappen en is opgenomen in de Wet Verbetering Poortwachter. Zo moet na zes weken ziekte een Probleemanalyse door de bedrijfsarts of arbodienst worden opgesteld en na acht weken een Plan van Aanpak door werkgever en werknemer. Het Plan van Aanpak kan gedurende het re-integratietraject worden bijgesteld. In het kader van de re-integratie dien je o.a. passend werk te aanvaarden. Ook dien je je te houden aan het verzuimprotocol van je werkgever waarin staat wanneer en bij wie je je moet ziekmelden en hoe je gedurende de ziekteperiode contact houdt met je werkgever (controlevoorschriften).

Krijg ik mijn loon doorbetaald als ik wegens ziekte niet kan werken?

Gedurende 104 weken (twee jaar) is je werkgever wettelijk verplicht je loon door te betalen als je (langdurig) ziek bent. Wettelijk moet je werkgever minimaal 70% van je loon doorbetalen. In je cao, het intern bedrijfsreglement of in je individuele arbeidsovereenkomst kunnen hier aanvullende afspraken over zijn gemaakt. Het kan gedurende het eerste ziektejaar echter nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Na twee jaar stopt deze loondoorbetalingsplicht. Mogelijk kun je een WIA-uitkering krijgen als je dan nog ziek bent. Let op, ben je als uitzendkracht werkzaam of heb je een 0-urencontract of oproepcontract? Dan gelden voor jou andere regels en heb je soms recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat kan ik doen?

Jouw werkgever kan en mag niet beoordelen of je arbeidsongeschikt bent. Dit is een taak van de bedrijfsarts. Kijk eerst of je je volgens het verzuimprotocol van je werkgever hebt ziekgemeld. Hierin staan de regels waaraan je je moet houden als je wegens ziekte niet in staat bent om te werken en de controlevoorschriften. Als desondanks je werkgever de ziekmelding niet accepteert, dan kun je om een spoedconsult bij de bedrijfsarts vragen en geef dit dan per e-mail aan bij je werkgever.

Moet ik gehoor geven aan de oproep van de bedrijfsarts?

Tijdens ziekte dien je de controlevoorschriften van je werkgever op te volgen. Dit houdt ook een gesprek met de bedrijfsarts in. Je kunt iemand meenemen naar het gesprek als je je daar prettiger bij voelt. Een afspraak maken met de bedrijfsarts kan overigens ook preventief door jou als werknemer zelf worden aangevraagd. Juist om te voorkomen dat je wegens ziekte gaat uitvallen.

Ik twijfel aan het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?

Het is raadzaam om in deze situatie eerst contact op te nemen met de bedrijfsarts en te vragen om een toelichting of om zelf een nadere toelichting te geven. Als dit niet leidt tot een ander advies, dan kun je in overleg met je bedrijfsarts om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen. Je werkgever betaalt de kosten voor de second opinion.

Wat is het risico als ik tijdens ziekte geen gesprek met mijn werkgever wil aangaan?

Ook hiervoor geldt dat je je dient te houden aan de controlevoorschriften van je werkgever. Het is daarom raadzaam om mee te werken aan een gesprek met je werkgever. Tenzij de bedrijfsarts duidelijk heeft geadviseerd (en vastgelegd) dat het beter is voor je herstel om geen contact te hebben met je werkgever. Is dit advies er niet, dan loop je het risico dat dit gevolgen heeft voor je loon. Weet dat je ook iemand uit je familie- of vriendenkring kunt meenemen naar het gesprek als je je daar prettiger bij voelt. Vraag eventueel eerst een telefonisch gesprek met je werkgever aan en denk mee in oplossingen.

Wat kan ik doen als mijn werkgever en ik van mening verschillen over de re-integratie?

Zowel werknemer als werkgever heeft de mogelijkheid om bij het UWV tegen betaling een zogenaamde deskundigenoordeel aan te vragen. De kosten zijn verschillend voor werknemer en werkgever en is voor degene die het onderzoek aanvraagt. Deze aanvraag duurt 2 tot 4 weken. De uitkomst van het deskundigenoordeel is echter niet bindend wat betekent dat tegen de beslissing niet in beroep kan worden gegaan. Het weegt wel zwaarder dan het advies van de bedrijfsarts en geeft reden tot overleg. Blijf ook altijd goed met elkaar in gesprek en blijf overleggen. Als je er onverhoopt samen toch niet uitkomt dan kan het meningsverschil uiteindelijk aan de rechter worden voorgelegd.