De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering is in principe een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen als je wegens langdurige ziekte niet of niet meer volledig kunt werken. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Tot 2006 stond de voorgaande versie van deze wet bekend als de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensregeling Volledig Arbeidsongeschikten). De WGA-uitkering bestaat weer uit 3 soorten uitkeringen (loongerelateerd, loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering).

Kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

Je werkgever heeft de plicht om bij ziekte jouw loon gedurende maximaal twee jaar door te betalen. Als je na deze periode nog ziek bent, stopt de loonbetaling van je werkgever en kun je mogelijk een WIA-uitkering aanvragen. Voor welke uitkering je eventueel in aanmerking kunt komen, is afhankelijk van je mogelijkheden om te kunnen werken en je kans op herstel. Je krijgt een WIA-uitkering als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden door het UWV. Je mate van arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van je oude loon en je restverdiencapaciteit. De WIA is ook bedoeld voor degenen die een Ziektewet-uitkering ontvangen.

Wat kan ik verwachten als ik een WIA-uitkering aanvraag?

Wanneer je na 88 weken nog ziek bent, krijg je van het UWV een aanvraagformulier toegestuurd. Als werknemer vraag je zelf de WIA-uitkering aan bij het UWV. Deze ingevulde aanvraag met benodigde informatie moet uiterlijk in de 93e ziekteweek door het UWV zijn ontvangen. Het UWV beoordeelt eerst of de re-integratie activiteiten goed zijn verlopen. Vindt het UWV dat je werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor jouw re-integratie? Dan mag het UWV jouw werkgever een loonsanctie van maximaal 1 jaar opleggen. Als de verrichte inspanningen goed worden bevonden, volgt de verdere WIA-beoordeling. Je wordt dan door het UWV uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts om te kunnen beoordelen of je met jouw gezondheidsklachten nog kunt werken en wat jouw beperkingen zijn. Deze mogelijkheden worden vastgelegd in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Daarna volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige die aan de hand van de FML bekijkt wat voor werk je zou kunnen doen. Hieruit komen 3 functies met de hoogste loonwaarde naar voren. De middelste loonwaarde is bepalend voor je resterende verdiencapaciteit.

Hoe wordt de hoogte en de duur van de WIA-uitkering bepaald?

De hoogte van je WIA-uitkering wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Zo is het o.a. afhankelijk van het loon dat je bij je werkgever verdiende toen je nog niet ziek was en je restverdiencapaciteit. De duur is weer afhankelijk van het soort WIA-uitkering dat je ontvangt.