De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is geregeld voor doktersbezoek en tandartsbezoek tijdens werktijd?

Er is geen wettelijke regeling voor dokters- en tandartsbezoek tijdens werktijd. In je arbeidsovereenkomst, je cao of intern bedrijfsreglement kun je nagaan of hier afspraken over zijn gemaakt. Is dit niet het geval, overleg dan met je werkgever of je tijdens verzuim je loon krijgt doorbetaald. In de praktijk betekent dit vaak dat je dergelijke afspraken maakt in je vrije tijd en wanneer dat niet mogelijk is, dat je daarvoor meestal geen verlofuren hoeft op te nemen. 

Naast mijn werk verricht ik mantelzorgtaken. Van welke regelingen kan ik gebruik maken?

Afhankelijk van de duur en de noodzaak van de te verrichten mantelzorgtaken kun je een beroep doen op wettelijke regelingen die zijn opgenomen in de WAZO (Wet Arbeid en Zorg). Denk hierbij aan calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en/of langdurend zorgverlof. In je cao kunnen hier aanvullende afspraken over zijn gemaakt. Ook kun je bij je werkgever informeren of er aanvullende interne bedrijfsregelingen zijn waarvan je gebruik kunt maken. Mogelijk kun je ook een open gesprek met je werkgever aangaan en is je werkgever  bereid om met je mee te denken over andere oplossingen zoals tijdelijke aanpassing van je werktijden. Het is tenslotte in het belang van beide partijen om te voorkomen dat je zelf ziek wordt door overbelasting.

Wist je overigens dat je als Unie-lid een gratis lidmaatschap van Senior Service kunt aanvragen? Klik hier https://www.unie.nl/ledenvoordelen/senior-service voor meer informatie.

Wat is calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof is een wettelijke regeling en bedoeld als je direct vrij moet nemen vanwege een onvoorziene persoonlijke omstandigheid. Deze vorm van verlof wordt ook wel kort verzuimverlof genoemd. De duur kan variëren van een aantal uren tot een aantal dagen, afhankelijk van de specifieke situatie. Je dient het opnemen van calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij je werkgever te melden en een redelijk verzoek mag niet worden geweigerd. Tijdens calamiteitenverlof wordt je salaris doorbetaald. In je cao of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan.

Wat is kortdurend zorgverlof?

Deze vorm van verlof is een wettelijke regeling en is bedoeld om een zieke persoon in je naaste omgeving zorg te kunnen geven. De duur van recht op kortdurend zorgverlof is afhankelijk van de afgesproken werkuren in je arbeidsovereenkomst. Je kunt binnen een periode van 12 maanden maximaal 2 keer je aantal werkuren per week opnemen. Je hebt recht op doorbetaling van 70% van je loon en minimaal het wettelijk minimumloon. De voorwaarde voor het opnemen van kortdurend zorgverlof is dat de zieke verzorging nodig heeft en jij gezien de specifieke omstandigheden van de situatie de enige bent die de zieke zorg kan geven. Je kunt meestal geen kortdurend zorgverlof opnemen voor iemand die in het ziekenhuis ligt. Deze persoon krijgt namelijk al de nodige verzorging. Aanvragen van zorgverlof dien je schriftelijk bij je werkgever in te dienen. Afwijzing van je aanvraag mag alleen als je werkgever door jouw afwezigheid in grote problemen zou komen. In je cao of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

Wat is langdurend zorgverlof?

Langdurig zorgverlof is een wettelijke regeling en is bedoeld om een zieke naaste die levensbedreigend ziek of langere tijd afhankelijk is van hulp te kunnen verzorgen. Je kunt een beroep doen op langdurend zorgverlof als de verzorging van de zieke noodzakelijk is en jij de enige bent die deze zorg kan geven. De duur van recht op langdurend zorgverlof is afhankelijk van de afgesproken werkuren in je arbeidsovereenkomst. Je kunt binnen een periode van 12 maanden voor maximaal 6 keer je aantal werkuren per week verlof aanvragen. Twee weken voordat je het verlof wilt laten ingaan, dien je het schriftelijk bij je werkgever aan te vragen. Je werkgever mag je aanvraag alleen afwijzen als je werkgever door jouw afwezigheid in grote problemen zou komen. Je werkgever is niet verplicht om je loon door te betalen als je niet werkt wegens langdurend zorgverlof. Het is dus in principe onbetaald verlof. In je cao of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Als dat zo is, dan gelden deze afspraken.

Wat is zwangerschapsverlof?

Dit is een wettelijke regeling die bepaalt dat een zwangere werkneemster recht heeft totaal minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. De ingangsdatum is afhankelijk van de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf 6 weken, uiterlijk 4 weken voor deze datum kun je het verlof laten ingaan. Je dient dit wel eerst 3 weken van tevoren schriftelijk bij je werkgever aan te vragen. Je verzoek mag echter nooit worden geweigerd. Hoe lang je zwangerschapsverlof daadwerkelijk duurt is afhankelijk van de geboortedatum van de baby. Na de bevalling heb je recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof ontvang je gewoon salaris van je werkgever. Je werkgever ontvangt van het UWV een uitkering omdat je zwanger bent. In je cao of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. In je cao of intern bedrijfsreglement kunnen aanvullende afspraken staan over zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Wat is ouderschapsverlof?

Om meer tijd voor de zorg van je kind(eren) te krijgen, kun je bij je werkgever een verzoek indienen voor ouderschapsverlof. Dit is een wettelijke regeling en deze vorm van verlof kun je opnemen voor je kind(eren) in de leeftijd tot 8 jaar. De duur van ouderschapsverlof is afhankelijk van de afgesproken werkuren in je arbeidsovereenkomst. Je hebt recht op 26 keer je wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof en je mag zelf bepalen hoe en wanneer je deze uren opneemt. Minimaal twee maanden voordat je het verlof wilt laten ingaan, dien je het schriftelijk bij je werkgever aan te vragen. Daarbij dien je aan te geven hoeveel uur je wilt opnemen en op welke dagen, hoe lang je het verlof wilt opnemen en vanaf wanneer. Je werkgever mag je aanvraag alleen afwijzen als je werkgever door jouw afwezigheid in grote problemen zou komen. Je werkgever is niet verplicht om je loon door te betalen als je niet werkt wegens ouderschapsverlof. Het is dus in principe onbetaald verlof. In je cao of intern bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan over deze vorm van verlof.

Heb ik recht op bijzonder verlof?

In tegenstelling tot wat vaak wordt verwacht, is er geen wettelijke regeling voor bijzonder of buitengewoon verlof. Dit betekent dat je niet automatisch recht hebt op een vrije dag met doorbetaling van je loon als je bijvoorbeeld gaat verhuizen of wanneer je gaat trouwen. In je arbeidsovereenkomst, cao of intern bedrijfsreglement kunnen hier wel afspraken over zijn gemaakt. Is hier niks over opgenomen, dan kun je het voorleggen aan je werkgever. Je kunt het echter niet bij je werkgever afdwingen. Je kunt dan overleggen om een vakantiedag op te nemen.

Wat is geregeld als ik onbetaald verlof wil opnemen ter vrije besteding?

Voor het opnemen van onbetaald verlof is geen wettelijke regeling. Je moet het dus niet verwarren met de wettelijke regelingen waarbij je je werkzaamheden tijdig kunt stoppen om bijvoorbeeld zorg te kunnen verlenen. Wanneer je als werknemer onbetaald verlof wilt opnemen, dan kun je bij je werkgever informeren naar de eventuele mogelijkheden. Let er wel op dat bij onbetaald verlof je inkomen lager wordt en dat dit gevolgen kan hebben voor toeslagen, uitkeringen, opbouw pensioen en vakantiedagen. In je arbeidsovereenkomst, cao of intern bedrijfsreglement kun je nagaan of je bij je werkgever vakantiedagen kunt kopen (á la carte systeem) en daarmee een gedeelte van je verlof doorbetaald kunt krijgen waarbij ook de opbouw van sociale werknemersverzekeringen en eventueel pensioen doorloopt.