De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

Je hebt in ieder geval recht op wettelijke vakantiedagen. Dit wordt uitgedrukt in uren en is op jaarbasis 4 keer je aantal contracturen. Daarnaast heb je mogelijk recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Je kunt in je arbeidsovereenkomst, intern bedrijfsreglement of cao nagaan op hoeveel vakantiedagen je daadwerkelijk recht hebt. Je werkgever betaalt over je vakantie-uren gewoon je loon door als je vakantie opneemt. Uiteraard bouw je naar rato dienstverband vakantiedagen op. Als je gedurende het kalenderjaar bij je werkgever in dienst treedt, bouw je over de resterende maanden van het jaar vakantiedagen op.

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Dit is het minimum aantal vakantiedagen waarop je wettelijk recht hebt. Gerekend naar uren is dit 4 keer het aantal uren dat in je arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dus als je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 160 vakantie-uren per jaar.

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Als je bij je werkgever meer dan het aantal aan wettelijke vakantiedagen opbouwt, zijn deze extra vakantiedagen de bovenwettelijke vakantiedagen.

Wanneer vervallen mijn vakantiedagen?

De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke vakantiedagen hebben een langere vervaltermijn: 5 jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Wanneer je bij je werkgever vakantie aanvraagt, is het dus raadzaam om daarbij aan te geven dat je eerst de wettelijke vakantiedagen wilt opnemen. Je werkgever kan je wel stimuleren om je vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen. Dit is om te voorkomen dat je onvoldoende uitrust en dat je een stuwmeer aan vakantiedagen opbouwt.

Moet mijn werkgever akkoord gaan met mijn vakantie-aanvraag?

In principe moet je werkgever je vakantie-aanvraag goedkeuren. Kijk daarbij ook naar de regels die bij je werkgever gelden. Je aanvraag mag alleen worden afgewezen als je werkgever daar een zwaarwichtig bedrijfsbelang voor heeft. Dit betekent dat je werkgever in grote problemen met de bedrijfsvoering zou komen als jij met vakantie zou zijn. Je werkgever moet dan binnen 2 weken na ontvangst van jouw aanvraag schriftelijk laten weten dat je vakantieperiode niet akkoord is. Kijk ook altijd in je cao of hier afwijkende afspraken over zijn gemaakt. Natuurlijk is het ook van belang dat je nog voldoende vakantiedagen hebt.

Heb ik recht op ATV-/ADV-dagen?

In de wet is niks geregeld voor arbeidsduur- en/of arbeidstijdverkorting. In je arbeidsovereenkomst, intern bedrijfsreglement of in je cao kun je nagaan of hier specifieke afspraken over zijn gemaakt. Het aantal en de status van de dagen is afhankelijk van wat daarin is vastgelegd. Er kan bijvoorbeeld in staan of ze vrij opneembaar zijn of dat je werkgever ze in het rooster verwerkt.

Ik heb een nul-urencontract. Bouw ik ook vakantiedagen op?

Net als alle werknemers bouw je met een nul-urencontract ook vakantiedagen op. Omdat je geen vast aantal uren per week werkt, kan ook niet op voorhand worden aangegeven hoeveel vakantiedagen je opbouwt. In de praktijk kan het erop neerkomen dat je per gewerkt uur een percentage van een vakantie-uur opbouwt. Hoe dit daadwerkelijk voor jou moet worden berekend, staat in je cao of in je arbeidsovereenkomst of kun je navragen bij je werkgever.