De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Ik ben boventallig. Wat betekent dat voor mij?

Door een reorganisatie kan je functie komen te vervallen of er zijn minder medewerkers nodig in een bepaalde functie. Als gevolg hiervan kun je boventallig worden verklaard. Vraag je werkgever altijd om een schriftelijke toelichting waarom je boventallig bent bevonden en van welke regelingen je gebruik kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan begeleiding van werk-naar-werk, een vertrekregeling met vergoeding of voorzieningen die zijn opgenomen in een sociaal plan. Helaas kan het ook betekenen dat je ontslag krijgt van je werkgever. Krijg je een voorstel van je werkgever? Laat deze dan eerst juridisch nakijken voordat je een toezegging doet.

Wat is het afspiegelingsbeginsel?

Kort gezegd, het doel van het afspiegelingsbeginsel is om ervoor te zorgen dat je de organisatie zodanig laat krimpen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand voor en na de ontslagronde zoveel mogelijk gelijk blijft. Voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt eerst gekeken of er uitwisselbare functies zijn. Daarna wordt per leeftijdscategorie bekeken wie het kortste dienstverband heeft om te kunnen bepalen wie boventallig is. De leeftijdscategorieën zijn als volgt: van 15 tot en met 24 jaar; van 25 tot en met 34 jaar; van 35 tot en met 44 jaar; van 45 tot en met 54 jaar; van 55 jaar en ouder.

Wanneer is sprake van collectief ontslag?

Deze vorm van ontslag is van toepassing als 20 of meer medewerkers in hetzelfde werkgebied binnen 3 maanden bij de werkgever ontslag krijgen. De Wmco (Wet Melding Collectief Ontslag ) geeft aan waar de werkgever zich in deze situatie aan moet houden. Bijvoorbeeld het melden van collectief ontslag door de werkgever bij het UWV en ook zullen de vakbonden geraadpleegd moeten worden.

In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij het UWV?

Als je werkgever bedrijfseconomische redenen heeft om je te willen ontslaan, dan moet je werkgever hiervoor een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Het UWV beoordeelt de aanvraag van je werkgever en je krijgt een kopie van de aanvraag met de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Het UWV beoordeelt de aanvraag en eventueel bezwaar om op basis daarvan wel of geen toestemming aan je werkgever te verlenen.  Wanneer je werkgever je vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld na 2 jaar ziekte) wil ontslaan, moet hiervoor ook toestemming aan het UWV worden gevraagd.

In welke situatie moet de werkgever voor mij ontslag aanvragen bij de kantonrechter?

Als je werkgever je wil ontslaan op basis van persoonlijke redenen, dan moet je werkgever de kantonrechter vragen om je arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden. Een verstoorde arbeidsrelatie en slecht functioneren zijn enkele voorbeelden van persoonlijke redenen. Je werkgever moet dan een dossier hebben opgebouwd. De kantonrechter bepaalt of en wanneer het dienstverband wordt beëindigd.

Wat is ontslag op staande voet?

Hiervan is sprake als je werkgever een dringende reden heeft om je per direct te ontslaan. Bij ontslag op staande voet hoeft je werkgever geen rekening te houden met de opzegtermijn. Er hoeft ook geen toestemming te worden gevraagd aan het UWV of de kantonrechter. Een dringende reden is bijvoorbeeld diefstal, fraude en werkweigering. Omdat je bij ontslag op staande voet verwijtbaar bent aan je ontslag zul je in principe ook geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Wanneer jij en je werkgever het gezamenlijk eens zijn om je dienstverband te beëindigen dan kan dit ook zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter. Je moet de afspraken op basis waarvan jouw arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wél schriftelijk vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Het is raadzaam om een dergelijke overeenkomst juridisch te laten toetsen om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken correct en volledig zijn zodat je daarmee bijvoorbeeld ook een WW-uitkering kunt aanvragen.