De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

WW

Wat is een WW-uitkering?

Een WW-uitkering is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen waarbij je niet verwijtbaar werkloos bent. Bijvoorbeeld als je bent ontslagen wegens reorganisatie of wanneer je contract voor bepaalde tijd niet is verlengd. WW staat voor Werkloosheidswet.

Kom ik in aanmerking voor een WW-uitkering?

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet je voldoen aan alle volgende voorwaarden: je bent verzekerd voor werkloosheid; je verliest minimaal 5 uur of, als je minder dan 10 uur per week werkte, minimaal de helft van je aantal uren per kalenderweek; je bent niet verwijtbaar aan je werkloosheid; je voldoet aan de wekeneis; je bent direct beschikbaar voor werk.

Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

Om te beoordelen hoelang je recht heb op een WW-uitkering wordt eerst gekeken of je voldoet aan de zogenaamde wekeneis. Als je daar aan voldoet, dan heb je recht op een basisuitkering van 3 maanden. Als je daarnaast ook voldoet aan de zogenaamde jareneis, dan kan je uitkering worden verlengd. De totale duur van je WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden.

Wat houdt de wekeneis en de jareneis in?

Als je in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd in minstens 26 weken hebt gewerkt, dan voldoe je aan de wekeneis. Een week is van maandag tot en met zondag. Daarbij wordt niet gekeken naar het aantal uren dat je per week werkte in die 26 weken. Je voldoet aan de jareneis als je: in de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd minstens 4 kalenderjaren hebt gewerkt én als je in deze kalenderjaren voldoende hebt gewerkt om ze te mogen meetellen voor je arbeidsverleden. Of je voldoende hebt gewerkt wordt als volgt berekend: Voor de jaren tot 1 januari 2013 wordt gekeken of je in een jaar over minimaal 52 dagen loon hebt ontvangen. Voor de jaren vanaf deze datum wordt gekeken of je in een kalenderjaar minimaal 208 uur loon hebt gekregen.

Hoe wordt de hoogte van mijn WW-uitkering berekend?

Op basis van je verdiende SV-loon wordt de hoogte van je WW-uitkering berekend. Hiervoor wordt gekeken naar het SV-loon dat je gemiddeld verdiende in een periode van 12 maanden voordat je werkloos werd. Deze zogenaamde referteperiode bepaalt je dagloon waarbij je dagloon nooit hoger kan zijn dan het wettelijk maximumdagloon. Op dit moment is het maximumdagloon € 209,26. De eerste 2 maanden bedraagt je WW-uitkering 75% van je dagloon. De daaropvolgende maanden van je WW-uitkering ontvang je 70% van je dagloon.

Wanneer en waar kan ik een WW-uitkering aanvragen?

Een WW-uitkering moet je zelf aanvragen bij het UWV. Je dient je eerst op werk.nl in te schrijven als werkzoekende. Vanaf 1 week voor je laatste werkdag kun je op de website van het UWV een WW-uitkering aanvragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Vraag je WW-uitkering op tijd aan. Dit kan uiterlijk 1 week na je laatste werkdag.

WIA

Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering is in principe een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen als je wegens langdurige ziekte niet of niet meer volledig kunt werken. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Tot 2006 stond de voorgaande versie van deze wet bekend als de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering). Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) en de IVA-uitkering (Inkomensregeling Volledig Arbeidsongeschikten). De WGA-uitkering bestaat weer uit 3 soorten uitkeringen (loongerelateerd, loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering).

Kom ik in aanmerking voor een WIA-uitkering?

Je werkgever heeft de plicht om bij ziekte jouw loon gedurende maximaal twee jaar door te betalen. Als je na deze periode nog ziek bent, stopt de loonbetaling van je werkgever en kun je mogelijk een WIA-uitkering aanvragen. Voor welke uitkering je eventueel in aanmerking kunt komen, is afhankelijk van je mogelijkheden om te kunnen werken en je kans op herstel. Je krijgt een WIA-uitkering als je meer dan 35% arbeidsongeschikt bent bevonden door het UWV. Je mate van arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van je oude loon en je restverdiencapaciteit. De WIA is ook bedoeld voor degenen die een Ziektewet-uitkering ontvangen.

Wat kan ik verwachten als ik een WIA-uitkering aanvraag?

Wanneer je na 88 weken nog ziek bent, krijg je van het UWV een aanvraagformulier toegestuurd. Als werknemer vraag je zelf de WIA-uitkering aan bij het UWV. Deze ingevulde aanvraag met benodigde informatie moet uiterlijk in de 93e ziekteweek door het UWV zijn ontvangen. Het UWV beoordeelt eerst of de re-integratie activiteiten goed zijn verlopen. Vindt het UWV dat je werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor jouw re-integratie? Dan mag het UWV jouw werkgever een loonsanctie van maximaal 1 jaar opleggen. Als de verrichte inspanningen goed worden bevonden, volgt de verdere WIA-beoordeling. Je wordt dan door het UWV uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts om te kunnen beoordelen of je met jouw gezondheidsklachten nog kunt werken en wat jouw beperkingen zijn. Deze mogelijkheden worden vastgelegd in een Functionele Mogelijkhedenlijst (FML). Daarna volgt een gesprek met een arbeidsdeskundige die aan de hand van de FML bekijkt wat voor werk je zou kunnen doen. Hieruit komen 3 functies met de hoogste loonwaarde naar voren. De middelste loonwaarde is bepalend voor je resterende verdiencapaciteit.

Hoe wordt de hoogte en de duur van de WIA-uitkering bepaald?

De hoogte van je WIA-uitkering wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren. Zo is het o.a. afhankelijk van het loon dat je bij je werkgever verdiende toen je nog niet ziek was en je restverdiencapaciteit. De duur is weer afhankelijk van het soort WIA-uitkering dat je ontvangt.