De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is een cao?

Dit is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In deze schriftelijke overeenkomst staan afspraken over arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers in een specifiek bedrijf (ondernemings-cao) of in een specifieke bedrijfstak (bedrijfstak-cao). Een cao wordt afgesloten door werkgever(s), werkgeversorganisatie(s) en werknemersorganisatie(s). Een cao geldt ter aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt dus voor het grootste deel je arbeidsvoorwaarden. In een cao staan afspraken over o.a. werktijden, loon, toeslagen, doorbetaling loon bij ziekte, vakantiedagen en pensioen. Meestal regelt de cao waar je werkgever minimaal aan moet voldoen. Wat in je individuele contract met je werkgever staat mag daarom niet minder zijn dan wat de cao biedt. Meer mag vaak wel.

Is mijn werkgever verplicht de cao toe te passen als deze geen lid is van de werkgeversvereniging?

Als je werkgever geen lid is van de werkgeversorganisatie, maar wél valt onder de werkingssfeer van een cao dan moet je werkgever die cao toepassen zodra de cao Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is. Zodra een cao AVV is geldt de cao namelijk voor de hele bedrijfstak. Ongeorganiseerde werkgevers zijn dan ook verplicht de bepalingen van de cao na te komen. Een werkgever kan soms om vrijstelling (dispensatie) vragen van de algemeen verbindend verklaring.

Mijn werkgever valt niet onder een cao. Wat betekent dit voor mij?

Als geen cao van toepassing is, dan gelden minimaal de wettelijke bepalingen van de arbeidswetgeving voor jou. Het is van belang dat je met je werkgever goede afspraken maakt over arbeidsvoorwaarden en dat je deze schriftelijk laat vastleggen in je arbeidsovereenkomst. Ook kun je bij je werkgever informeren of een intern bedrijfsreglement geldt.

Mag mijn werkgever afwijken van de cao?

Als een cao van toepassing is, is jouw werkgever verplicht om de bepalingen in de cao toe te passen. Of je werkgever mag afwijken van de bepalingen in de cao, is afhankelijk van het karakter van de cao. Bij een norm-cao of standaard-cao moet je werkgever alle bepalingen zoals omschreven in de cao toepassen en mag hier niet van afwijken. Ook niet als de wijziging een verbetering voor jou zal zijn. Bij een minimum-cao mag je werkgever wel van de bepalingen in de cao afwijken, maar alleen als het voor jou als werknemer een betere regeling is. Vaak is in de cao terug te vinden wat voor soort cao het betreft.

Wat is een Sociaal Plan?

Wanneer een bedrijf in een veranderingsproces zit kan bijvoorbeeld een Sociaal Plan worden afgesloten. Een Sociaal Plan is een collectieve regeling voor werknemers als de werkgever moet reorganiseren. In deze regeling wordt de reden van reorganisatie beschreven, de gevolgen voor het personeel en welke voorzieningen/vergoedingen zijn afgesproken voor de werknemers die getroffen (boventallig) worden door de reorganisatie en hun functie of baan verliezen.

Waar vind ik mijn cao of Sociaal Plan?

Je kunt hier jouw cao of Sociaal Plan zoeken.