De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl
Wat is een arbeidsovereenkomst?

In een arbeidsovereenkomst staan de schriftelijke individuele afspraken tussen jou en je werkgever. Het is een wederkerige overeenkomst wat betekent dat rechten en plichten voor beide partijen over en weer gelden.

Wat is een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Een tijdelijk contract ga je aan voor een bepaalde tijd. De begindatum en einddatum zijn afgesproken waardoor de arbeidsovereenkomst automatisch (van rechtswege) afloopt. Wanneer het voor de duur van een project is, kan nog geen concrete einddatum worden afgesproken. In dat geval zal duidelijk omschreven moeten worden wanneer het project afgerond is en de werkzaamheden zijn afgelopen. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of langer heeft de werkgever zich te houden aan de wettelijke aanzegverplichting.

Wat houdt de aanzegverplichting in?

Dit betekent dat de werkgever uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je moet laten weten of het contract wordt verlengd en onder welke voorwaarden het contract wordt voortgezet.

Wat als mijn werkgever zich niet houdt aan de aanzegverplichting?

In het geval dat je werkgever je niet op tijd laat weten of je arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, dan is je werkgever aan jou een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is maximaal je maandloon en wordt naar evenredigheid berekend. Bijvoorbeeld: is je werkgever twee weken te laat met aanzeggen, dan betekent dit een vergoeding van twee weken salaris. Let wel, je moet deze vergoeding binnen 2 maanden na het eindigen van je contract claimen.

In mijn tijdelijk contract staat dat het niet wordt verlengd. Geldt dit ook als aanzegverplichting?

Als in je arbeidsovereenkomst is opgenomen dat je contract na afloop niet wordt verlengd, dan is hiermee inderdaad al voldaan aan de aanzegverplichting. Dit betekent echter niet dat je contract niet verlengd mag worden. Als je werkgever alsnog besluit je contract wel te verlengen, dan mag dat natuurlijk.

Wat is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Dit wordt ook wel een vast contract genoemd. De arbeidsovereenkomst eindigt pas wanneer je als werknemer je arbeidsovereenkomst opzegt. Of wanneer je arbeidsovereenkomst op verzoek van je werkgever, uiteraard volgens de regelgeving, wordt ontbonden wegens bijvoorbeeld reorganisatie. Wanneer je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt kan het zijn dat je arbeidsovereenkomst op dat moment eindigt.

Welke contracten zijn er voor oproepkrachten?

Voor oproepkrachten zijn verschillende soorten overeenkomsten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nul-urencontract en een min-maxcontract.

Wat is een oproepcontract met voorovereenkomst?

Dit is geen arbeidsovereenkomst maar een intentieverklaring. Je werkgever is niet verplicht je op te roepen voor werk. Als je wordt opgeroepen ben je niet verplicht gehoor te geven aan de oproep. Geef je gehoor aan de oproep en ga je werken, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst en gelden de afspraken die zijn gemaakt in de voorovereenkomst.

Wat is een nul-urencontract?

Dit is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht waarbij niet is afgesproken hoeveel uren per periode gewerkt zal worden. Je werkgever kan je oproepen als hij je nodig heeft en je wordt alleen betaald voor je gewerkte uren. Je moet je wel beschikbaar houden voor oproepen van je werkgever en je bent in principe verplicht te gaan werken als je opgeroepen wordt. Bij een nul-urencontract wordt dus een zeer ruime mate van flexibiliteit van jou verwacht.

Wat is een min-maxcontract?

Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij wel een minimum aantal te werken uren is vastgelegd. Over dit minimum aantal uren heb je elke periode recht op loon en bouw je andere afspraken op zoals vakantiedagen. Bovenop dit minimum aantal uren kun je voor meer uren worden opgeroepen en je bent dan verplicht om gehoor te geven aan de oproep. De minimale en maximale arbeidsduur kan worden afgesproken per week of per jaar. In je cao kunnen nadere afspraken staan over min-maxcontracten.

Heb ik als uitzendkracht ook een arbeidsovereenkomst?

Als uitzendkracht heb je te maken met een uitzendovereenkomst. Dit is een overeenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. Er zijn echter drie partijen betrokken: de uitzendkracht, de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (de organisatie die jou onder toezicht leiding geeft en waar je als uitzendkracht je werkzaamheden uitvoert). Het uitzendbureau is jouw werkgever.