De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Periodiek overleg Obivion

De vier pijlers

Directievoorzitter Carlo van Kemenade heeft De Unie en de andere vakorganisaties afgelopen maandag 1 oktober 2018 toegelicht wat de vorderingen zijn op de vier strategische pijlers voor Obvion.

Deze pijlers zijn:

  • ObviONS: De medewerker op één binnen Obvion;
  • Onze klant én adviseur: De keuze voor een strategie van klantpartnerschap;
  • Operational Excellence: Op weg naar excellente processen;
  • Huis op orde: Het op orde en in control krijgen van de primaire en besturende processen.

Er is duidelijkheid gekomen over de positionering van Obvion tot nieuwe internetaanbieder Vista en de Rabobank zelf. Obvion gaat zich meer richten op het standaardproduct en gaat daar ook haar processen op afstemmen. In 2019 gaan er 25 fte minder nodig zijn als gevolg van standaardisatie en andere optimaliseringstrajecten. Dit zal met name effect hebben op functies die nu bemenst worden door externe medewerkers.

In het kader van bedrijfscultuur hebben we het ook gehad over de ING-casus en de ethiek bij Obvion. Is er ook een cultuur waarbij er tegenspraak kan worden gegeven als er zaken zijn die vragen oproepen bij medewerkers en/of management? Carlo van Kemenade gaf aan dat Obvion in meerdere opzichten geen ING is. Hij geeft ruimte aan medewerkers en managers om zaken te bevragen.

Komende maand wordt er weer een medewerkers-tevredenheidsonderzoek gedaan. Het (nieuwe) management is erg gedreven om de eerdere slechte scores te verbeteren.

We hebben kennis gemaakt met Rob Senden, de nieuwe HR-manager. Hij gaat het achterstallig werk op HR-gebied oppakken, waaronder het nog te hoge ziekteverzuim.

Ondernemingsraad (OR) Obvion

In ons gesprek met de OR van Obvion zijn aan de orde geweest:

  • HR-beleid;
  • de verbinding vanuit Obvion met de cao en medezeggenschap van de Rabobank;
  • de OR zelf

Vervolg

Het verloop van de veranderingen bij Obvion blijven we volgen. We hebben daarom afgesproken om maandag 18 februari 2019 wederom met de directie de voortgang van de strategische plannen door te nemen. Daarnaast hebben we met de OR afgesproken om in nauw contact te blijven.