De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Holland Casino: Laatste loodjes cao (Flex/vast en Duurzame Inzetbaarheid) en verkiezingen ondernemingsraad

De afgelopen maanden hebben we veel met Holland Casino gesproken over de laatste cao-onderwerpen. Hoewel we in het algemeen tevreden zijn met de gemaakte afspraken, is toch ook gebleken dat we niet altijd op één lijn zaten. Dat laatste gold met name voor de uitleg van de cao-afspraken over de VAA/VVR-regeling. Maar daarover later meer…..
Daarnaast vragen we aandacht voor de komende OR-verkiezingen en zijn we uiteraard weer op zoek naar (nieuwe) kandidaten.

De cao

Er zijn twee documenten toegevoegd. In het eerste document (hier) zijn alle afspraken vastgelegd over het onderwerp Flex/Vast. In het tweede document (hier) staan alle gemaakte afspraken over het onderwerp Duurzame Inzetbaarheid.

Flex / Vast 

Het eerste document gaat over de gemaakte afspraken in het kader van Flex/Vast. Aanleiding om hier afspraken over te willen maken was de in onze ogen in sommige vestigingen doorgeschoten flexibilisering en exotische (en daarmee ongewenste) contractvormen. Met de nu gemaakte afspraken worden er duidelijke grenzen gesteld en wordt beter zichtbaar gemaakt dat het vaste contract de norm behoort te zijn.

Duurzame inzetbaarheid

Komende tijd zal er meer dan ooit geïnvesteerd gaan worden in de inzetbaarheid van medewerkers. Hiervoor wordt er een centraal loopbaancentrum ingericht, waar medewerkers met veel vragen terecht kunnen en ondersteuning krijgen.

Wij vinden dit een flinke ‘stap in de goede richting’. Meer dan ooit is het immers van belang dat werknemers blijven investeren in zichzelf. Niet alleen om het werk goed te kunnen doen, maar ook met plezier. Nu en in de toekomst en binnen of buiten Holland Casino.
Zoals te lezen zijn er veel instrumenten beschikbaar waarmee Holland Casino medewerkers faciliteert. Zo komt er naast een eigen DI-budget ook een nieuwe loopbaan vertrekregeling (LVR-regeling). Met deze regeling wordt een eventuele loopbaanstap naar een andere werkgever – voor werknemers die tenminste 15 jaar in dienst zijn – ook financieel ondersteund.

Toch hebben wij ook nog wel kritiek. Wij vinden namelijk dat er te beperkt invulling is gegeven aan de in het cao-akkoord gemaakte afspraken in het kader van de VAA/VVR. Hoewel daarover geen concrete afspraken zijn gemaakt, is wel de suggestie gewekt dat er onder nog overeen te komen voorwaarden ook gebruik gemaakt kon gaan worden van de al bestaande VAA/VVR. De Unie heeft zich daar dan ook altijd hard voor gemaakt, maar het is ons helaas niet gelukt om onze overlegpartners te overtuigen.
Daarnaast begrijpen wij niet goed waarom medewerkers die al gebruik maken van andere DI-instrumenten (zoals gesubsidieerde deeltijd), geen gebruik zouden kunnen maken van de LVR-regeling.

Het heeft er wel toe geleid dat een aantal onderwerpen zoals het positief mogen afwijken van de LVR, onderzoek naar langere hersteltijd binnen VGR, aandacht voor oudere medewerkers (onder andere mogelijke uitbreiding gesubsidieerde deeltijd) en eventuele financiële ondersteuning bij arbeidsduurvermindering komende tijd verder zullen worden onderzocht en mogelijk uitgewerkt. Goede intenties uiteraard, maar wij hadden liever nu al afspraken gemaakt!

Het spreekt dan ook voor zich dat De Unie – ook tijdens deze cao-periode – aandacht voor onze kritiekpunten en bovenstaande onderwerpen zal blijven vragen. En zolang daarover geen concrete afspraken zijn, kunnen onze leden voor individueel advies en ondersteuning altijd bij ons terecht!

OR-verkiezingen

Op donderdag 20 december 2018 vinden er verkiezingen plaats. Misschien hebben medewerkers al nagedacht over kandidaatstelling voor de nieuwe OR. Weet dat Unie-leden zich ook kandidaat kunt stellen namens De Unie.

Waarom OR-lid?

Via de OR hebben werknemers een belangrijke stem in de dagelijkse gang van zaken. De OR heeft het recht om advies uit te brengen over zaken die werknemers direct aan gaan. De afgelopen jaren is gebleken hoe belangrijk de rol van de OR is. Of het nu gaat om de privatisering, pensioen of reorganisaties ……
Ook in de toekomst blijft een sterke OR belangrijk. Het gaat beter met Holland Casino, maar er zijn ook nog veel ‘uitdagingen’.

Is er twijfel of dit iets voor je is? Bedenk dan dat:

  • werk voor de OR belangrijk, nuttig en gewaardeerd werk is;
  • lid zijn van de OR een waardevolle ervaring is;
  • ook jouw organisatie is gebaat bij betrokken medewerkers in de OR.

Kandidaat stellen via De Unie

Als vakbond pleit De Unie voor een volwaardige medezeggenschap binnen jouw organisatie. De Unie ziet het ondersteunen van ondernemingsraden dan ook als een belangrijke taak. Medezeggenschap speelt een steeds voornamere rol binnen de arbeidsverhoudingen in Nederland. De Unie wil haar leden daarbij maximaal ondersteunen. Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook tijdens de periode als OR-lid. En dat alles onder het motto “niet omdat het moet, maar omdat het kan………”.

Reageer

Als Unie-lid je kandidaat stellen voor een OR-functie, vul dan deze bereidverklaring in en stuur deze zo snel mogelijk ondertekend retour (zie onderstaand contactgegevens).

E-mail: wilma.van.son@unie.nl
Post: Multatulilaan 12, 4103 NM  CULEMBORG

De ingevulde verklaring moet uiterlijk 20 november 2018 in ons bezit zijn.

Vragen

Wellicht dat er nog vragen zijn over de cao of de komende OR-verkiezing.
Neem dan rustig contact op met één van de kaderleden of stuur een e-mail via huug.brinkers@unie.nl.