De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Grafimedia Onderhandelingsresultaat

Half december heeft De Unie met de andere bonden en werkgevers een onderhandelingsresultaat bereikt over cao Grafische Bedrijven. De tekst van het onderhandelingsresultaat kun je hier inzien en downloaden.

Wat hebben we afgesproken?

De tekst van het akkoord spreekt voor zich maar hier volgt toch een samenvatting van de belangrijkste afspraken.

Loon en looptijd
De cao loopt met 28 maanden door tot 1 augustus 2020. De loonsverhoging over de hele periode bedraagt structureel 1.340 euro en 2%. De 1.340 euro wordt naar rato van het dienstverband uitgekeerd. Werk je in plaats van 36 uur, bijvoorbeeld 24 uur dan krijg je een loonsverhoging van 893,33 euro.

Doorbetaling variabele toeslag tijdens vakantie
De Unie heeft zich hard gemaakt voor het doorbetalen van de klokurenmatrix tijdens verlof. Voor degenen die in een structureel rooster werken was dit al geregeld., toeslagen worden dan gewoon doorbetaald. Voor de mensen die in een variabel rooster soms wel en soms geen toeslagen krijgen, was de doorbetaling wel per wet geregeld maar nog niet expliciet in de cao. Dat is nu geregeld. De berekening van de toeslag vindt plaats per 1 januari van elk jaar over het voorgaande jaar. Dit gebeurt door het totale bedrag aan ontvangen klokurenmatrixtoeslagen te delen door het aantal gewerkte dagen. Dat is de toeslag per dag en die wordt dan uitgekeerd (naast het basissalaris) wanneer men verlof heeft.

Generatiepact
Voor werknemers in de leeftijd tussen 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd en de AOW-gerechtigde leeftijd, wordt er een regeling om vrijwillig minder te gaan werken in het leven geroepen. Het verschil in salaris delen werkgever en werknemer samen. De pensioenopbouw blijft gaan over het oude salaris. Stel je wilt de helft van je huidige arbeidsduur gaan werken, dan ga je 50% werken tegen 75% salaris en 100% pensioen opbouwen. Het generatiepact zal je altijd in overleg met je werkgever afspreken en de werkgever kan onder opgave van redenen dit weigeren. Dat zal dan wel een goede reden moeten zijn.

Om te kijken of het generatiepact voor jou (en je gezin) haalbaar is in financiële zin, wordt er een bedrag van 600 euro beschikbaar om financieel inzicht te verschaffen. Hiermee krijg je goed inzicht of je deel kunt en wilt nemen aan de regeling. We zullen de komende tijd, na akkoord van de leden, het generatiepact verder uitwerken.

Ingangsmoment periodieke loonsverhoging
Voor nieuwe medewerkers gaat de eerste periodieke salarisverhoging is na 6 maanden. Daarna jaarlijks per 1 januari. Nu is het voor nieuwe medewerkers zo dat ze altijd per 1 januari van ieder jaar een periodieke salarisverhoging krijgen. Ook als ze bijvoorbeeld in december in dienst zijn gekomen.

Aankondiging aanpassing arbeidstijdenregeling
De termijn waarop de werkgever een aanpassing van de arbeidstijdenregeling kan doen wordt langer. Nu staat er 4 dagen, dit wordt 5 werkdagen. Daarmee kun je beter maatregelen treffen als je wordt geconfronteerd met een aanpassing van je arbeidstijden.

Hardheidsregeling van werk naar werk
De hardheidsregeling van werk naar werk zorgt er voor dat werknemers scholing en eventueel financiële ondersteuning krijgen wanneer hun werkgever failliet gaat. Werknemers betalen de premie voor deze hardheidsregeling. Het economisch klimaat en het feit dat er weinig tot geen gebruik van wordt gemaakt, heeft ons doen besluiten te stoppen met deze regeling. Het geld dat nog in de pot zit zal in 2019 aan jou en je collega’s uitbetaald worden als een eenmalig uitkering.

Stemmen

De leden van De Unie mogen stemmen.
De stemming staat open tot 9 januari 2019 om 12.00 uur.